Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэр хэтащ УФ-м и МВД-м и Управленэ нэхъыщхьэу округым щыIэм и коллегием 2018 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм кърикIуахэм ятеухуауэ вэсэмахуэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм

Коллегием хэтхэм я пащхьэ къы­щыщыпсалъэм УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу округым щыIэм къыхигъэщхьхукIащ ди цIыхухэм я ­гъащIэр хъумэнымкIэ, абыхэм шына­гъуэншагъэ къахузэгъэпэщынымкIэ Iуэху нэхъыщхьэр терроризмэмрэ экстремизмэмрэ япэщIэты­ныр арауэ зэ­рыщытыр.

Абы жиIащ хабзэхъумэ органхэр а къа­лэн иным жыджэру икIи тегушхуауэ зэ­релэжьым и фIыщIэкIэ терроризмэм и Iэужьхэр нэхъ мащIэ зэрыхъуар.

Апхуэдэу Матовников Александр жиIащ МВД-м и лэжьыгъэм и унэтIыныгъэ ­нэхъыщхьэ дыдэхэм зэращыщыр экономикэм, абы гъэсыныпхъэ-энергетикэ комп­лексри хиубыдэу, щызэхащIыхь хабзэншагъэхэр къызэпыуды-ныр.

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм къыхигъэщхьэхукIащ коррупцэм ебэ­ны­нымкIэ лэжьыгъэри ­къагъэтIэсхъэнкIэ Iэмал зэримыIэр.

Поделиться: