Гъуэгу махуэ, «Парадайз»!

Аруан щIыналъэм хыхьэ Къэхъун къуажэм дэт курыт школ №1-м иджы­благъэ зэхуэс ин ще­кIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ Урысей географие зэгухьэныгъэм (РГО) и «Парадайз» щIалэгъуалэ клу­быр еджапIэм къы­зэрыщызэIуахым. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ школым и унафэщIым гъэ­сэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ Езий Оксанэ. 

Мыхьэнэшхуэ зиIэ а Iуэхугъуэм хэтыну IуэхущIапIэм и актовэ пэшым щызэхуэсат цIыху куэд. Абыхэм яхэтт Урысей географие зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и унафэщI Къуэжьокъуэ Мухьэмэд, РГО-м хэтхэу физико-математикэ щIэныгъэхэм я кандидат, ТворчествэмкIэ дунейпсо академием и член-корреспондент Бисчокъуэ Русланрэ спортымкIэ мастерым и кандидат Шыбзыхъуэ Казбекрэ, Къэхъун щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Къандэхъу Леонид, жылэм дэт курыт школхэм я унафэщIхэу ­ХьэхъупащIэ Iэминрэ Джа­токъуэ Хьэуелэрэ, Аруан щIыналъэм щыла­жьэ ку­рыт школхэм географиер щезыгъэджхэм я методикэ зэгухьэныгъэм и пашэ Мэкъуауэ Ольгэ, егъэджэныгъэмкIэ щIыпIэ IэнатIэм и лIыкIуэхэр, методистхэр, РГО-м ди республикэм щиIэ «Альтаир», «ЮнЭк» клубхэм я унафэщIхэу Мокаев Тенджыз, Гузиев Хъусен сымэ, егъэджакIуэ­хэм­рэ еджакIуэ нэхъыжьхэмрэ. 
ЗэIущIэр къызэIуихащ курыт школым и унафэщI ХьэхъупащIэ Iэмин. Абы жиIащ РГО-м и щIалэгъуа­лэ клуб зи пашэ еджапIэм къызэрыщызэIуахым мыхьэнэшхуэ зэриIэр. 
Къызэхуэсахэм фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ «Парадайз» клубым и унафэщI, школым географиер щезыгъэдж Хьэсанэ Залинэ. Абы фIыщIэ яхуи­щIащ IуэхугъуэщIэр къы­дэзыIыгъа дэтхэнэми икIи жиIащ клубым хэтхэм зэ­фIахыну Iуэхугъуэ нэхъы­щхьэхэр ди щIыналъэм и щIыуэпсыр джыным, къэ­хутэныгъэ зэмылIэужьы­гъуэхэр егъэкIуэкIыным зэ­рехьэлIар. 
Къуэжьокъуэ Мухьэмэд псалъэ щратым, и гуапэу ехъуэхъуащ гъуэгуанэщIэ теувэ клубым. Абы къыхигъэщащ Къэхъун курыт школ №1-м къыщызэIуах щIалэгъуалэ клубыр ди республикэм щылажьэ апхуэдэ IэнатIэхэм я еплIанэу зэрыщытыр. 
- Урысей географие зэгухьэныгъэм къепха щIалэгъуалэ клубхэр къы­зэ­Iухыныр къыхалъхьауэ щытащ 2016 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэм. Нобэ ди къэралым хыхьэ субъект 70-м щолажьэ РГО-м и щIалэгъуалэ клуби 120-рэ. Ди щIыналъэм абыхэм лэжьэн зэрыщыщIадзэрэ илъэситI мэхъури, зэфIах лэжьыгъэхэмкIэ, зыIэрагъэхьэ ехъулIэныгъэхэмкIэ дагъэгуфIэ, - жиIащ Къуэжьо­къуэм. - Нобэ япэ лъэба­къуэр фи школым щызыч «Парадайз» щIалэгъуалэ клубми зэфIэкI лъагэхэр къыкъуэ­кIыну дыщогугъ. Дэ дыкъапщтэмэ, сыт хуэдэ лъэныкъуэкIи дэIэпыкъуэгъуи чэнджэщэгъуи ды­фхуэ­хъуну дыхьэзырщ. ­Гъуэгу махуэ, «Парадайз»!
Апхуэдэ псалъэ дахэхэм иужькIэ, ныбжьыщIэхэм Iэгуауэшхуэм щIэту иратащ РГО-м и щIалэгъуалэ клу­бым зэрыхэтым щыхьэт техъуэ бгъэхэIу цIыкIухэр. Ап­хуэдэ пщIэр лъагъэсат «Альтаир», «ЮнЭк» щIалэгъуалэ клубхэм я унафэщIхэм. 
ГуфIэгъуэ зэхуэсыр игъэ­дэхащ школым и артист ныбжьыщIэхэм къызэрагъэпэща нэгузыужь концертым. Iуэхум и кIэухыу абы кърихьэлIа псоми фэеплъ сурэт зытрагъэхащ. 

 

КЪАРДЭН Маритэ.
Поделиться: