Медсестрахэр ягъэлъапIэ

Налшык къалэ дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ Медицинэ сестрахэм я дунейпсо махуэр щагъэлъапIэ пшыхь. ЗэIущIэ гуапэм хэтащ КъБР-м и Парламентым, IуэхущIапIэ щхьэхуэхэм я лIыкIуэхэр.

Пшыхьыр къыщызэIуихым, ар езыгъэкIуэкIа Аттаев Азнор къы­теувыIащ махуэшхуэм и къежьапIэм. Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, 1953 гъэм медсестрахэр гъэ­лъэ­пIэным ­теухуа гупсысэр къызыпхагъэIукIащ. Япэу абы теухуа зэхыхьэхэр, махуэ ­хэха имыIэу, къызэрагъэпэщын щIа­дзащ 1965 гъэм. ИужькIэ, илъэсибгъу дэкIыжауэ, 1974 гъэм Медсестрахэм  я дунейпсо советым къыхилъхьэри, накъыгъэм и 12-м ягъэлъапIэу ирагъэжьащ. Урысейм а махуэшхуэр 1993 гъэм къищтащ. Медицинэ сестрахэм я дунейпсо махуэр трагъэхуащ Инджылызым щыщ медсестра цIэ­­рыIуэ икIи жылагъуэ лэжьакIуэ жы­джэру щыта Найтингейл Флоренс къыщалъхуа махуэм.
Аттаевым и хэзыгъэгъуазэ псалъэхэм яужькIэ утыкум кърагъэблэгъащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ министерствэм и медсестра нэхъыщхьэ Ашуевэ Зухърарэ.
- Нобэрей махуэшхуэр си гуапэу фи гъусэу согъэлъапIэ. Зэгъусэу ды­щы­лэжьа зэманыр си нэгу къыщIызогъэхьэжри, сэ жысIэфынущ сымаджэр хъужыным хуэунэтIауэ фэ лэ­жьыгъэшхуэ зэревгъэкIуэкIыр, фи Iэзагъымрэ ­зэ­фIэкIымкIэ дохутырым       и къалэнхэр зэрыщывгъэпсынщIэр. Фэ куэдкIэ фэ­­лъытащ дохутырым и IэнатIэм ­щи­Iэну ехъулIэныгъэр. Дэ ар къыдгуроIуэ икIи фи лэжьыгъэр тлъытэкIэрэ, дэтхэнэ зыми пщIэ фхудощI. Сы­нывохъуэхъу фи унагъуэкIэ фе­фIэкIуэну, фи лэжьыгъэкIэ ехъу­лIэныгъэ фи­Iэну, - захуигъэзащ махуэшхуэр зей­хэм Хъубий Марат. 
- Медицинэ сестрахэм я дунейпсо махуэр Урысейм куэд щIауэ щагъэ­лъа­пIэ, ауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым иджы ар япэу къыщрахьэжьауэ аращ, - жиIащ Ашуевэ Зухъра. - Ди дежи а махуэр щыдгъэлъэпIэным сэ куэд щIауэ сегупсысырт. АбыкIэ Хъубий Марат хъыбар щезгъащIэм, къыздиIыгъам и мызакъуэу, Iуэхур къызэгъэпэщыным езыри къы­хы­хьащ. Абы папщIэ республикэм и мед­сестрахэм къабгъэ­дэкIыу министрым фIыщIэ хузощI. Къыхэзгъэщыну сыхуейт махуэшхуэм и къызэгъэ­пэщакIуэхэу Налшык къалэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и къуда­мэм и унафэщI Токъуий Мадинэ, КъБКъУ-м и медицинэ кол­леджым и директор Пщыбий Светланэ, КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым и дэIэпыкъуэгъу ­Що­махуэ Лилэ сымэ пшыхьыр дахэу, щIэ­щыгъуэу  екIуэ­кIын папщIэ я зэфIэкI зэремыблэжар. Апхуэдэ гулъытэм къегъэлъа­гъуэ медсестрахэм ди лэжьыгъэм мыхьэнэшхуэ зэрыратыр. Нобэрей махуэшхуэр ­хабзэ дахэ тхуэхъуу дя­пэкIи дгъэ­лъэпIэну согугъэ, фи IэнатIэ гугъум, ауэ пщIэшхуэ зиIэм, и хъер флъагъуу Тхьэм куэдрэ фигъэлажьэ. 
КъБР-м и Парламентым Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщI Къэжэр Хъусен зи лIыкIуэ къэрал IуэхущIапIэм къыбгъэдэкIыу псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ республикэм и медсестрахэм икIи къы-хигъэщащ хабзэубзыху органым и щIыхь тхылъхэмкIэ зыхуэфащэ цIы­хуищ зэман гъунэгъум зэрагъэпэжэнур.
КъБР-м и Профсоюзхэм я зэгу­хьэныгъэм и унафэщI Амщокъуэ ФатIимэт игу къигъэкIыжащ и лэжьыгъэ гъуэгуанэр къызэрыщIидзар.
- IэнатIэ сызэрыIутымкIэ тхы­лъым япэу итыр медсестрауэ сы­зэ­ры­лэжьарщ, - жиIащ абы. - Аращи, фи лэжьыгъэр зыхуэдэм, абы фIыуи Iейуи хэлъым сыщыгъуазэщ. Пэжыр жыпIэмэ,  къалэн нэхъ хьэлъэр зи ­пщэ дэхуэр фэращ. ЦIыхум нэхъ ­гъунэгъу дыдэу иIэр и адэ-анэрщ, шыпхъурщ, дэлъхурщ, къуэшырщ. Арагъэнщ фи IэщIагъэми «мед­сестра», «медбрат» фIэщыгъэр щIи­гъуэтар. ПщIэи щIыхьи къыволэжь. Фи IэнатIэм хуэфэщэн улахуэ фиIэу, фи зэфIэкIыр къалъытэу фи лэжьыгъэр ефхьэкIыну си гуапэщ. 
КъищынэмыщIауэ, республикэм и медсестрахэм псалъэ гуапэкIэ зы-хуа­гъэзащ ЩэхуакIуэхэм я хуитыны­гъэ­хэм къащхьэщыжынымрэ цIыхум ­зэ­Iузэ­пэщ псэукIэ къыхузэгъэпэ­щы­нымкIэ IэнатIэм кIэ­лъып­лъы­нымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и тхьэмадэ Пагуэ Жыраслъэнрэ Узыншагъэр хъу­мэ­нымкIэ IэнатIэм кIэлъып­лъы­нымкIэ фе­деральнэ къулыкъущIапIэм и къудамэу республикэм щыIэм и унафэщI Ахъмэт Алимрэ.
Зыпэрыт лэжьыгъэм къы­щы­хэжаныкIахэм КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ        и министерствэм и щIыхь тхылъ­­хэмрэ медалхэмрэ иратащ.
Пшыхьыр ягъэдэхащ «Кабардинка», «Балкария», «Нал цIыкIу» ан­самбл­хэм, уэрэ­д­жы­IакIуэхэу  Тхьэгъэлэдж Светланэ, Мамбэт Мадинэ, Гуазэ Тимур, Ракитинэ Иринэ, Бэч Азэмэт, ­Жаникаев Эльдар, Хулам­ханов ­Къайсын, Кошелевэ Еленэ сымэ, ­КъБКъУ-м и медицинэ кол­леджым и гъэсэнхэм, нэ­гъуэщIхэми.

 

ЩхьэщэмыщI Изэ. Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.
Поделиться: