Эсепле чыгъарылгъандыла, жангы борчла салыннгандыла, аланы толтурууну амаллары да сюзюлгендиле

Къабарты-Малкъарда УФСИН-ни  коллегиясыны  Управленияны таматасы, ич службаны полковниги  Аслан Лиховну башчылыгъы бла бардырылгъан  жыйылыуунда 2019 жылны биринчи кварталында оператив-къуллукъ этиу эм  производство-мюлк  ишни эсеплери  чыгъарылгъандыла. Анга ведомствону оноучусуну орунбасарлары,  бёлюмлени, службаланы,  учрежденияланы  башчылары  эмда аппаратда къуллукъ этгенле къатышхандыла.
 
Коллегия  хычыуун жумушдан башланнганды:къуллукъларын тынгылы толтургъанлагъа   эмда ишлеринде жетишимле  болдургъанлагъа      ведомствону грамоталары, саугъалары   да берилгендиле. Аслан Лихов жылны башындан бери да колониялада право низамны сакълау, тутмакъланы эмда  ишлери сюдлюк болгъанланы тургъан жерлерин тийишли халгъа келтириу жаны бла талай иш бардырылгъанын  айтханды.

УФСИН-ни  начальнигини орунбасарлары, бёлюмлени эм службаланы башчылары борчларын къалай толтургъанларыны  юсюнден билдириуле этгендиле. Жыйылыуну ишине къатышханлагъа бусагъатда колонияда ненча адам болгъаныны, право низамны кючлеу, отдан сакъланыу жаны бла  не мадарла этилгенлерини, тутулгъанланы араларында юйретиу-ангылатыу иш къалай бардырылгъаныны, башха затланы  юслеринден да айтылгъанды.

Дагъыда быллай шартла туура этилгендиле: сюзюлген кезиуде тутмакъны тийресине мобиль телефонланы 11 кере  атаргъа кюрешиу ачыкъланнганды.  Ол законсуз ишлери ючюн   сегизеулен тутулгъанды, 69 мобиль техника сыйырылгъанды.  Юч адам административ жууапха тартылгъанды, аланы  хар бирине  5 минг сом  тазир салыннганды, беш материал сюдню къарауундады.

Коллегияда тюзетиучю учрежденияланы начальниклерине    салыннган борчла къалай  толтурулгъанларыны юсюнден докладла этилгендиле.  Жылны озгъан айларыны эсеплерин чыгъаргъандан сора келир заманнга борчла белгиленнгендиле, аланы тамамлауну амаллары да  сюзюлгендиле.

Аслан Лихов оноучулагъа эмда энчи составха аман ишлемегенлери ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди, аны бла бирге  Управленияны  битеу бёлюмлеринде, учрежденияларында  да   бютюн бек къармашыргъа кереклисин эсгертгенди, белгиленнген борчла жетишимли тамамланыллыкъларына да ишексиз болгъанын айтханды.

 
Холаланы Марзият.
Поделиться: