Баш борч – жамауатны къолайлыгъын игилендириу

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «правительстволу сагъатда» депутатла 2019 жылда республикада толтурулгъан миллет проектлени сюзгендиле. 
Аланы юслеринден экономиканы айнытыу министрни  орунбасары Хусен Тимижев доклад этгенди. Ол РФ-ни Президентини «РФ-ни 2024 жылгъа дери айнытыуну миллет муратларыны  бла стратегиялы борчларыны юслеринден» Указын жашауда бардырыу энчи магъаналы политика иш болгъанын чертгенди. Документге тийишлиликде уа 12 миллет проект хазырланнганды, ала 67 федерал проектден къураладыла. Къабарты-Малкъар аладан 5-не къатышады. 
- Миллет проектле – тамамланыллыкъ жумушланы планыды. Ала толтурулсала, къырал илмуда, технологиялада, социал-экономика жаны бла алгъа уллу атлам этерикди. Бу ишни хайырлылыгъын а адамла къолайлыкъларында сынарыкъдыла,-дегенди ол.
Бу мурат бла уа праволу база излемлеге келишдирилгенди. Ол санда «Проект ишни къурауну мадарларыны юслеринден» правительстволу бегим къабыл кёрюлгенди. Анга тийишлиликде проект офисни борчлары Экономиканы айнытыу министерствону проект иш жаны бла департаментини жууаплылыгъына берилгенди. КъМР-ни Башчысыны Указына кёре, Совет къуралгъанды, аны къаууму, президиуму да белгиленнгендиле.
Советни президиуму регион проектлени паспортларын эмда Указны жашауда бардырыу жаны бла ишчи къауумланы къабыл кёргенди. Проектлени юслеринден айтханда уа, ала онекидиле: «Демография», «Культура», «Саулукъ сакълау», «Билим бериу», «Жашау журт эм шахар болум»,  «Экология», «Къоркъуусуз эм качестволу жолла», «Урунууну файдалылыгъын ёсдюрюу эм иш бла жалчытыу», «Илму», «Цифралы экономика», «Гитче эм орталыкъ бизнес, энчи предприниматель башламчылыкълагъа болушлукъ» эмда «Халкъла аралы   кооперация эм экспорт».
Докладчы хар программаны юсюнден энчи айтханды. Аланы барысын да жашауда бардырыргъа быйыл 5455,64 миллион сом къоратыргъа белгиленеди. Андан 128,5 миллион республикалы бюджетден бёлюнеди, къалгъаны уа – федерал.
Указны чеклеринде уа республикада тюрлю-тюрлю жумушла толтуруладыла. «Миллет проектле салыннган борчланы тамамлауну жангы амалыды. Алай эсе уа, аланы толтурургъа  жууаплы власть органланы арасында байламлыкъла къураугъа энчи эс бурулады»,-дегенди докладчы.
Ахырында Хусен Тимижев проектлени жашауда бардырыугъа контроль къаты болгъанын чертгенди. Ол жууаплы ведомстволаны араларында хайырлы байламлыкъла къуралып, социал инфраструктураны айнытыргъа, алай бла уа адамланы жашау къолайлыкъларын ёсдюрюрге онг боллугъуна ышаннганын белгилегенди. 
 Докладны сюзе, депутатла «Демография», «Саулукъ сакълау» эм «Билим бериу» проектлени тамамлауну юслеринден соруула бергендиле. 
Президиум, ушакъны кезиуюнде айтылгъанны эсге алып, тийишли эсгертиулени къабыл кёргенди.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Поделиться: