Гулъытэ гуапэ

КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щагъэ­лъэ­пIащ хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и лэжьыгъэр нэхъыфIу къэзыгъэлъэ­гъуа журналистхэм я зэ­пеуэм (2018 - 2019 гъэхэм) щытекIуахэмрэ къыщы­хэжаныкIахэмрэ. Ар къы­зэ­рагъэпэщат КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

Зэпеуэр гуэшауэ щытащ, телевиденэм, радиом, газетхэм, Интернетым щы­лажьэхэм ятещIыхьауэ.
КъБР-м и Парламентым къыбгъэдэкI щIыхь тхылърэ ахъшэ саугъэтрэ хуагъэ­фэщащ зэпеуэм щыте­кIуахэу «Къэбэрдей-Балъкъэр» къэрал телерадиокомпанием хъыбарегъащIэмкIэ и IэнатIэм и уна­фэщI Суйдым Беслъэн, «Къэбэрдей-Балъкъэр» каналым нэтынхэр щезыгъэкIуэкI Дол Марьянэ, «Къэбэрдей-Балъкъэр» радиом и лэжьакIуэ Геляев Сахадин, «Кабардино-Балкарская правда» газетым и редактор Белгъэрокъуэ Марьянэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент Багъэтыр Луизэ, «Заман» газетым и лэжьакIуэ Тикаевэ ФатIимэ, «Къэбэрдей-­Балъкъэр» республикэ ­хъыбарегъащIэ агентствэм и корреспондент Верни­ковская Юлие, «Къэбэрдей-Балъкъэр» телеканалым и нэтынхэр езыгъэ­кIуэкI Сэралъп Самарэ.
КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и фIыщIэ тхылъыр иратащ «Итар-Тасс» къэрал IуэхущIапIэм и корреспондент Гериевэ Iэсият, «Интерфакс-Юг» хъы­барегъащIэ агентствэм и лэжьакIуэ Белых Ната­-лье, «Россия сегодня» хъыбарегъащIэ агентствэм и корреспондент Къущ­хьэу­нэ Мурат, «Къэбэрдей-­Балъкъэр» радиом и нэтынхэр езыгъэкIуэкI Мамукаевэ Динарэ, «Къэ­бэрдей-Балъкъэр» радиом и кор­рес­пондент Беслъэней Еленэ, «Къэбэрдей-­Балъ­къэр» телекомпанием и опе­ратор Габоев Эльдар, «Къэбэрдей-Балъкъэр» КъТРК-м и оператор Къуэ­шырокъуэ Анзор.
КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ КъБР-м  и Журналистхэм я зэгу­хьэныгъэмрэ я щIыхь тхылъхэр хуагъэфэщащ КъБР-м и Парламентым и Аппаратым жылагъуэ зэхущытыкIэхэмрэ хъыбаре­гъащIэ IэнатIэхэм ядэлэ­жьэнымкIэ и управленэм и унафэщI - КъБР-м и Пар­ламентым и УнафэщIым и пресс-секретарь Батыр Любэ. 
КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ягъэпэжахэм щехъуэхъум жиIащ республикэм и хабзэубзыхухэм сыт щы­гъуи мыхьэнэшхуэ зэрыратыр хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм ядэлэжьэным. Абы къыхигъэщащ зэхьэзэхуэм лэ­жьыгъэ гъэщIэгъуэн куэд журналистхэм къызэрырагъэхьар икIи къэп­щыта­кIуэ­хэр абыхэм набдзэгубдзап­лъэу зэрыхэплъар. 
КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлими журналистхэм ехъуэхъуащ, иджы­ри ехъулIэныгъэ куэд дэтхэнэми иIэну зэригуапэр жиIащ. «Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэ Аттаев Жамал КъБР-м и Парламентым фIыщIэ хуищIу жиIащ журналистхэм къы­хуащIа гулъытэм ахэр зэригъэгушхуэнур икIи нэхъы­фIу зэрылэжьэным зэры­хущIригъэкъунур.
 

КЪАНЩАУЭ Мэлычыпхъу.
Поделиться: