Темирканов Борис Хатуевич

Къабарты-Малкъарны жамауатына уллу бушуу сынаргъа тюшгенди, 2018 жылда 25 октябрьде  совет эмда россейли дирижёр, композитор, Россей Федерацияны халкъ артисти, айтхылы музыкант эмда Къабарты-Малкъар Республиканы белгили жамауат къуллукъчусу Темирканов Борис Хатуевич 82 жылында узакъгъа созулгъан ауруудан ауушханды.
Борис Хатуевич 1937 жылда 6 апрельде  Зарагиж элде туугъанды. Музыкадан башланнган билимни Нальчикде музыкалы школда алгъанды. Аны бошагъандан сора Орджоникидзеде искусстволаны училищесинде окъууун андан ары бардыргъанды. 1965 жылда Саратовда В.Л.Собинов атлы консерваторияны бошагъанды. Андан  Нальчикге къайтып, симфония оркестрге виолончелист болуп киргенди эмда дирижёрлукъну бла композитор ишни къолгъа алгъанды.
Тюрлю-тюрлю симфония оркестрледе ишлегени, къыралны закий музыкантлары эмда дирижёрлары бла танышханы аны дирижёр усталыкъгъа бютюнда талпындыргъандыла. Жетмишинчи жылланы ортасында Борис Темирканов Ленинградда Операны бла балетни гитче театрында усталыгъын ёсдюргенди, республикагъа къайтып, музыкалы театрны симфония оркестрине башчылыкъ этгенди. 1978 жылда Къабарты-Малкъар къырал филармонияны баш дирижёруна эмда художестволу башчысына салынады. Ол кезиуде оркестр битеу дунияда да айтхылыкъгъа саналгъан музыканы республикада биринчи кере эшитдиргенди.
Борис Хатуевич туугъан республикасыны композиторларыны чыгъармачылыкъларына кёз-къулакъ болгъанлай тургъанды, аланы оркестрни репертуарына къошмай къоймагъанды. Дирижёрну концертлерини географиясы жылдан-жылгъа кенгере, аны чыгъармачылыгъы  европалы, орус классиклени, шёндюгю композиторланы да макъамлары бла байыкълана баргъанды. Аны дирижёрлукъ этерге Россейни, Арменияны, Украинаны да симфониялы оркестрлери чакъыргъандыла.
Табийгъат берген фахмусу Борис Темиркановну дагъыда музыкалы искусствону бир магъаналы тюрлюсюнде – композиторлукъда – ачыкъланнганды. Аны лирикалы жырларын халкъ билгенди эмда сюйгенди, ол къурагъан инструментли макъамла уа музыкалы окъуу юйледе дерследе бла концерт майданлада эшитиледиле.
Токъсанынчы жылланы башында Борис Хатуевич Къабарты-Малкъар Республиканы Культура министерствосуну башчысына салыннганды. Ол къуллукъда ишлегенинде туугъан республикасында культураны айнытыу жаны бла кёп иш этгенди. Аны бла бирге Борис Хатуевич республиканы жамауат ишине да тири къатышханды: 2002 жылдан башлап КъМР-ни Композиторларыны союзуна башчылыкъ этгенди, Къабарты-Малкъар Республиканы Жамауат палатасыны къауумуна киргенди, Россей Федерацияны Президентине кандидат В.В.Путинни ышаннгылы адамы болгъанды.
Борис Темиркановну чыгъармачылыкъ эмда башха ишлеринде жетишимлерине къырал тийишли багъа бергенди. Ол Халкъланы шуёхлукъларыны, «Къабарты-Малкъар Республиканы аллында къыйыны ючюн» орденле бла саугъаланнганды, анга «Россей Федерацияны халкъ артисти», «Россей Федерацияны сыйлы артисти» «Къалмукъ Республиканы халкъ артисти» деген махтаулу атла аталгъандыла, ол Къабарты-Малкъар Республиканы Къырал саугъасыны лауреаты да болгъанды.
Кесини битеу жашауун Борис Хатуевич культурагъа къуллукъ этиуге жоралагъанды. Фахмусу бийик болгъаны, адежлиги, адеплилиги, жюрек чомартлыгъы эмда акъыллылыгъы ючюн да жамауатда аны намысы, даражасы да уллу жюрюгенди. Къабарты-Малкъарны керти жашы Борис Хатуевич Тамирканов бизни эсибизден бир заманда да кетерик тюйюлдю.

Коков К.В., Егорова Т.Б., Мусукланы А.Т., Канунников В.А., Кодзоков М.М., Альтудов Ю.К., Амшокова Ф.К., Афашагов М.Г., Атталаны Ж.Ж., Ахохов Т.Б., Ахохов М.Х., Бекишев Р.Х., Бердов Х.А., Беппайланы М.А., Бифов А.Ж., Бозиев Н.М., Болотоков В.Х., Вороков В.
Поделиться: