Битеу службала - энчи хазырлылыкъ низамда

Тюнене  эрттенликде сагъат бешде сакъ жауунланы хаталарындан  Уллу Нарзанла  таланы тийресиндеги федерал автомобиль жолну кесегинде (97 км ФАД  А-158 «Прохладный-Баксан-Азау)  таш-топуракъ къатыш ырхы келгенди. Эрттенликде онбир сагъатха уа жолда жюрюу жангыртылгъанды.
Ёлгенле, ачыгъанла болмагъандыла. Бусагъатда кетерилмеген кир-кипчикни Элбрусну излеу-къутхарыу оператив къауумуну юч адамы бла бир улоуу эмда «Кавказ» Упрдор ФКУ-ну жол службасыны жыйырма адамы бла онбеш энчи техникасы тазалайдыла.
Объектге Элбрус районну  администрациясыны башчысы Залийханланы Къаншаубий кёз-къулакъ болгъанлай турады. Ол белгилегеннге кёре, ырхы келген сагъатдан башлап битеу службала, ол санда Элбрус  элни администрациясыны келечилери да, жангыртыу ишлеге къатышадыла. Россейни МЧС-ни  Элбрусда  бийик-тау излеу-къутхарыу  отрядыны къутхарыучулары тауда дежурствону бардырадыла. Анда  сакъ жауунланы хатасындан  къая оюлгъанды, ол а ырхыны келиуюню сылтауу эди.
Ырхы экинчи келир деген къоркъуу бла байламлы информация болса,  жолда жюрюуню  къоркъуусузлугъун жалчытырча мадарла этилликдиле. Битеу службала энчи хазырлылыкъ халда ишлейдиле.  Жолну бузулгъан кесегинде улоуланы жюрюулерин  Россейни  Элбрус районда  ГИБДД ОМВД-сыны келечилери низамда тутадыла. Бахсан черекде сууну ёлчемини мониторинги этиледи. Федерал жолну алгъын суу жуууп кетген кесеклери бузулмагъандыла, жангыртыу ишле андан ары бардырыладыла.  Районда къыйын табийгъат болумлада сакъланыргъа тийишли низам салыныпды.
Алиса Тарим, Элбрус муниципал районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасыны таматасы.
Поделиться: