Зы утыку зэдихьэ IэпщIэлъапщIэхэр

«Гранд-Кавказ» хьэ­щIэщым гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэ иджы­благъэ къыщызэIуахащ. «Roommates» арт-проектым хыхьэу выставкэм щагъэлъа­гъуэ сурэ­тыщI­хэу, IэпщIэлъапщIэхэу Тхьэ­гъэлэдж Къанте­мыр, ХьэцIыкIу Миланэ, Къармэ Камилэ, Жанукуевэ Эллинэ сымэ я ­Iэдакъэ къы­щIэ­кIа лэ­жьыгъэхэр. 
 КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и сек­ретарь Къаныкъуэ Жан­нэ пшыхьыр къыщызэ­Iуахым къыхигъэщащ ­гъуазджэм и унэтIыныгъэ, жанр зэмылIэужьыгъуэхэр къызэщIэзыубыдэ лэжьыгъэ хьэлэмэтхэр хьэщIэщым и пэшхэм я утыку зэуэ иджы япэу къызэ­рыщрахьэр, декоративно-прикладной гъуаз­джэ хьэпшыпхэри хыхьэу. Су­рэт щIыным, графикэм, мывэм, ятIэ гъэжьам ­дахьэх щIалэ­гъуалэм я IэдакъэщIэкI­хэр куэду зэ­щхьэщыкIырт икIи щIэ­щы­гъуэт. 
 Выставкэр зи жэрдэм, хьэщIэщым и унафэщI Бабыгуей Ларисэ зэрыжиIамкIэ, хабзэ дахэ хъуа­уэ сурэтыщI щIалэгъуалэм я лэжьыгъэхэр гъэ къэс гъатхэм ирихьэлIэу «Гранд-Кавказ» хьэ­щIэ­щым щагъэлъагъуэ.
 Арт-проектыр къы­зэ­зы­гъэпэща икIи ар зи нэIэм щIэт сурэтыщIхэу Аккизовхэ Имарэрэ Керимрэ гъэ­лъэ­гъуэ­ны­гъэм хэт щIалэгъуалэм гуапэу ехъуэхъуащ я ­ехъулIэныгъэхэм нэхъри хагъэхъуэну икIи къыхураджащ я лэжьыгъэхэр щхьэхуэу утыку къыщрахьэну выс­тавкэ дэтхэнэми зэхиуб­лэу, абы ирагъэблэгъэну.

ТЕКIУЖЬ Заретэ. Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.
Поделиться: