Хорламларын жоюлгъан полициячыланы хурметлерине эмда терроризмге къажаулукъгъа жоралагъандыла

Тюнене Нальчикде Кёп функциялы спорт арада Шимал-Кавказ федерал округну къол тутушуудан ачыкъ энчи-команда турнири бардырылгъанды. Ол право низамны сакълаучу органланы борчларын толтургъан кезиуде ёлтюрюлген келечилерини хурметине жораланнганды эмда «Жаш тёлю терроризмге къажауду» деген чакъырыу бла къуралгъанды. Эришиулени РФ-ни Ич ишле министерствосуну Шимал-Кавказ федерал округда Баш управлениясы къурагъанын айтырчады.
Турнирни ачылыууна РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников,  РФ-ни МВД-сыны округда Баш управлениясыны таматасы полицияны генерал-лейтенанты Сергей Бачурин,  Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да келгендиле.
Бу даражалы эришиуле къыралда атлары айтылгъан спортчуланы да бирге жыйгъандыла. Боксдан дунияны чемпионлары Руслан Проводниковха бла  Мурат Гассиевге, къатыш тутушуудан UFC турнирни чемпиону  Хабиб Нурмагомедовха,  спорт самбодан дунияны чемпиону Виталий Минаковха, Олимпиада оюнланы чемпионлары бла призёрлары Артур Таймазовха, Рахим Чахкиевге, Исраил Арсамаковха, Асланбек Хуштовха, Мурат Кардановха, Елена Продуновагъа залда жыйылгъанла къызыу къарсла бла тюбегендиле.
Ол кюн турнирге  бандитлени къолларындан жоюлгъан полициячыланы жууукълары да чакъырылгъан эдиле. Алагъа эришиулени къурагъанла бла спортчула гюлле бергендиле.
Эришиулени ача, Сергей Бачурин турнир быйыл экинчи кере бардырылгъанын, анга округну битеу субъектлеринден да эмда МВД-ны Баш управлениясындан эки команданы келечилери къатышханларын айтханды. «Кеслерини ишчи борчларын толтура,  мамырлыкъны,  тынчлыкъны сакълай, 490 нёгерибиз бандитлени къолларындан жоюлгъанды, 459 полициячы жаралы болгъанды», - деп, ол жыйылгъанланы аланы хурметине бир минут шумсуз турургъа чакъыргъанды.
 Александр Матовников а бандитлеге къажау кюрешде жоюлгъан полициячыла башхалагъа туугъан журтларына, сайлагъан усталыкъларына кертичиликни юлгюсю болгъанларын чертгенди. «Ала бек къыйын, алай жууаплы ишни сайлагъандыла - Ата журтну къоруулауну», - деп, ол аланы атларын ёмюрлеге сакъларгъа чакъыргъанды. «Бюгюн бизни арабызда белгили спортчула бардыла. Ала кеслерини  хорламлары бла муратына итиннген, кючюн аямагъан, къадалып кюрешген адам бийиклеге жеталлыгъын   кёргюзтгендиле», - деп къошханды полпред.
Казбек Коков а быллай жыйылыула ёсюп келген тёлюге терроризм келтирген хатаны, аны кюйсюзлюгюн ангылатыуда артыкъда магъаналы болгъанларын айтханды. «Жарсыугъа, биз аны 2005 жылда бандитле Нальчикге чабыууллукъ этгенлеринде сынагъанбыз. Ол кезиуде полициячыла,  мамыр адамла да жоюлгъандыла. Быллай жарсыулу ишлени эсибизде тута,  бирликге, келишиулюкге итинирге борчлубуз, радикал ниетлеге,  экстремизмге барыбыз да бирча къажау сюелирге керекбиз», - дегенди республиканы оноучусу.
Россейни сыйлы тренери Абдулманап Нурмагомедов, профессионал боксдан дунияны чемпиону Мурат Гассиев, ауур атлетикадан олимпиадалы чемпион Исрапил Арсамаков а спортну Кавказда мамырлыкъны жалчытыуда магъанасы уллу болгъанын айтып, спортчуланы битеу кючлерин салып, ариу тутушуула кёргюзтюрге чакъыргъандыла.
Ызы бла саугъалаула болгъандыла. РФ-ни Ич ишле министерствосуну СКФО-да Баш управлениясыны бир-бир къуллукъчуларына «Жамауат къоркъуусузлукъну жалчытханы ючюн» деген къырал майдалла берилгендиле. Казбек Коков а тренерле Жамбулат Керашевни бла Лавазан Лавазановну жаш спортчуланы юйретиуде жетишимлери ючюн саугъалагъанды.
Турнир башланырны аллында уа къонакълагъа концерт кёргюзтюлгенди. Республикада белгили жырчыла, жаш артистле да жыйылгъанлагъа фахмуларын саугъалагъандыла.
Алай бла къаты сермешледен сора Шимал-Кавказ федерал округда бек кючлю спортчуланы атлары белгили болгъандыла. Эришиуле уа 9 ауурлукъда бардырылгъандыла, алагъа 130 спортчу къатышханды. Хар ауурлукъда кючлюлеге  Александр Матовников бла Казбек Коков  дипломла бергендиле.

Тикаланы Фатима.
Поделиться: