ТХЫДЭМ И ЛЪАГЪУЭХЭР

«Тхыдэм и лъагъуэхэр» – аращ зэреджэр «Антарес» щIыналъэ центрым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Курортхэмрэ туризмэмкIэ министерствэмрэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ зэщIыгъуу ягъэхьэзыра литературэ-лъахэхутэ программэм.
КъБР-м и къэралыгъуэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум ирихьэлIэу ягъэхьэзыра мы Iуэхур щIышылэм и 17-29-хэм къриубыдэу екIуэкIынущ, ди щIыналъэм курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт еджапIэхэмя 9-11-нэ классхэм щIэс ныбжьыщIэ 20-м нэблагъи хэтынущ. Проектым хыхьа щIалэгъуалэр туризмэм пыщIа IэнатIэхэм хуеплъэкI, абыкIэ IэщIагъэр зэрызыгъэгъуэтыну щIэхъуэпсхэращ.
Программэм унэтIыныгъитху иIэщ: лъахэхутэр, IэщIагъэрыеплъыр, PR-технологиехэр, шынагъуэншагъэр, Soft-skills есэныгъэхэр.
Прогрммэм ипкъ иткIэ сабийхэм Iэмал яIэнущ щалъхуа хэкум и географием, тхыдэм, щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэр зыхуэдэм зыщагъэгъуэзэну, зыплъыхьакIуэ программэхэм щIэуэ халъхьэ технологиещIэхэр зрагъэщIэну, псэлъэкIэмрэ цIыху къыдэхьэхыкIэмрэ епха есэныгъэхэм я щэхухэм зрагъэужьыну, япэ медицинэ дэIэпыкъуэгъумрэ шынагъэшагъэмкIэ щIэныгъэ зрагъэгъуэтыну. Абы къищынэмыщIауэ, еджакIуэхэм IэнатIэмкIэ хъыбарыщIэхэр зэрызэхалъхьэм, блогхэр зэрызэхагъэувэм, PR-технологиехэр зэрагъэхьэзырым теухуа лекцэхэм ирагъэдэIуэнущ.
Лекцэхэр КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ министерствэм, Урысей географие зэгухьэныгъэм, КъБКъУ-м, Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ академием КъБР-м щиIэ щIэныгъэ центрым, сабий зэчиифIэхэм я «ДыгъафIэ къалэм», «Антарес» щIыналъэ центрым я IэщIагъэлIхэм ирагъэкIуэкIынущ. Апхуэдэу Iуэхум къыхашэнущ тхакIуэхэр, журналистхэр, туризмэм епха IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр.

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.05.2022 - 09:00

Нахь зэпэблагъэ тыхъуным илъэмыдж

Урыс къэралыгъошхоу дзэ зэтегъэпсыхьагъэ зиIэм илъэсишъэм ехъурэ ячIыгу къагъэгъунэзэ, къушъхьэчIэс ады­гэхэр зыпэуцужьыхэ нэуж Кавказыр зыштэнэу гухэлъ зиIэ империем зэрэтемыкIощтхэр къа­­гурыIуаг

23.05.2022 - 08:50

АДРЕЙХЭМ КЪАХЭЗЫГЪЭЩ НАГЪЫЩЭ

Тхыдэдж-бзэщIэныгъэлIхэм я нэхъыбэм къызэралъы­тэм­кIэ, адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм ящыщщ.

23.05.2022 - 08:48

ХЬЭКIУВХЭР ПСЭ БЫДЭТ

Куэдым къалъытэ Кавказ зауэр 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м иухауэ.

23.05.2022 - 08:48

ДЖОЛАН - ТХЫДЭМ И ДЕРС

Адыгэхэм хамэ хэгъуэгур анэнэпIэсым хуагъадэ. Урыс-Кавказ зауэжь лъэхъэнэм зи хэкур зрагъэбгына ди лъэпкъэгъухэм Уэсмэн къэралыгъуэр къызэрыпежьам псори фIыуэ дыщыгъуазэщ.

22.05.2022 - 09:35

И ЧЭЗУМ ЗЭФIЭКIЫНУЩ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зэIущIэ ядригъэ­кIуэкIащ щIыналъэ, къалэ администрацэхэм я Iэтащхьэ­хэм.