"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды. 1989 жылда ишленнген мекям, КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну себеплиги бла РФ-ни "Элли жерлени комплексли айнытыу" деген  къырал программаны  жашауда бардыра,  тынгылы ремонт  этилгенди.

Къашхатау элни  администрациясыны башчысы  Къазийланы Мурат  айтханнга кёре, контрактда жазылгъаныча, бек уллу эмда кёп иш тамамланылгъанды. Сабий учреждениягъа ремонт этиу  кезиу а дайым да  район эмда эл башчыланы  эслеринде, контролунда  тургъанды.

Саулай алып айтханда, мекямны тышына, ичине да капитал ремонт этилгенди. Сабийле тургъан, ойнагъан, ашагъан, къол, бет жуугъан жерлеге да ремонт этилгенди, оборудование толусунлай жангыртылгъанды. Аладан сора да юйню башы алышындырылгъанды, тышы сюртюлгенди, арбазы тап халгъа келтирилгенди. Школгъа бармагъан сабийлеге садда этилген жумушла толусунлай  сурамлагъа келишедиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.05.2022 - 09:11

БИР КИШИ ДА, БИР ЗАТ ДА УНУТУЛМАГЪАНДЫ

Элбрус районну билим бериу учрежденияларында «Аскерчини анасыны жюреги» деген жигитлик-патриот акция бардырылады.

23.05.2022 - 09:10

ФИЛЬМЛЕНИ АСЛАМЫСЫ ЖАШ ТЁЛЮГЕ АТАЛЫПДЫЛА

Билдиргенибизча, бу кюнледе «Кинокавказ–2022» деген III Шимал-Кавказ жаш тёлю кинофестиваль бардырылады. Аны къурагъан эм бардыргъан Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуду.

23.05.2022 - 09:09

БИЗНИ ОМАР

КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ артисти Отарланы Магометни жашы Омар ХХ ёмюрню 30-чу жылларындан башлап 2002 жылда 22 майда бу дуниядан кетгинчи, жыргъа баш уруп: «Сен ёмюрде ёлмегин!» – деп жашагъанды.

22.05.2022 - 09:35

ТИЛИБИЗНИ, ТИНИБИЗНИ САКЪЛАГЪАН ТИШИРЫУЛАРЫБЫЗГЪА БАШ УРАМА

Бызынгыны орта школунда малкъар тилден бла адабиятдан Чочайланы Нажабат, Гамайланы Хизирни къызы юйретеди. Ол республикада эм сынамлы, сыйлы да устазларыбыздан бириди.

22.05.2022 - 09:35

АЙЫРМАЛЫЛАГЪА АХЧА САУГЪАЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчикде Къабарты-Малкъар университетни спорткомплексинде каратэ кёкюсинкайдан КъМР-ни тёрели онбиринчи кубогу ётгенди.