ТЭРЧ ГИМНАСТКЭХЭР ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

ЩIышылэм и 12-17-хэм Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэм дэт «Манеж» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм художественнэ гимнастикэмкIэ я зэхьэзэхуэ. Япэ спорт разрядымрэ спортым и мастерым и кандидатым и программэхэмкIэ щхьэзакъуэ, гуп зэпеуэхэм медалхэм щыщIэбэнащ Урысей Федерацэм и ипщэ щIыналъэм щыщ спортсмен 300-м щIигъу.
Къэбэрдей-Балъкъэрым художественнэ гимнастикэмкIэ и федерацэм и вице-президент Коротковэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ди республикэм щыщ спортсменхэм щIыналъэ зэхьэзэхуэм хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ. Щхьэзакъуэ зэпеуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам ещанэ увыпIэр щиубыдащ. Спортым и мастерым и кандидатхэм я программэм хыхьэ упражненэхэмкIэ домбеякъ медалыр зыIэрагъэхьащ Тэрч къалэ къикIа «Грация» командэм хэтхэм.
ЩIыналъэ зэхьэзэхуэм къыщагъэлъэгъуа зэфIэкI лъагэм ипкъ иткIэ «Грация»-р хэтынущ урысейпсо зэпеуэу гъатхэпэм Мэзкуу щекIуэкIынум. Спортсменхэр егъасэ Щомахуэ Зинаидэ.
 

Къэхъун Бэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.05.2022 - 09:00

Нахь зэпэблагъэ тыхъуным илъэмыдж

Урыс къэралыгъошхоу дзэ зэтегъэпсыхьагъэ зиIэм илъэсишъэм ехъурэ ячIыгу къагъэгъунэзэ, къушъхьэчIэс ады­гэхэр зыпэуцужьыхэ нэуж Кавказыр зыштэнэу гухэлъ зиIэ империем зэрэтемыкIощтхэр къа­­гурыIуаг

23.05.2022 - 08:50

АДРЕЙХЭМ КЪАХЭЗЫГЪЭЩ НАГЪЫЩЭ

Тхыдэдж-бзэщIэныгъэлIхэм я нэхъыбэм къызэралъы­тэм­кIэ, адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм ящыщщ.

23.05.2022 - 08:48

ХЬЭКIУВХЭР ПСЭ БЫДЭТ

Куэдым къалъытэ Кавказ зауэр 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м иухауэ.

23.05.2022 - 08:48

ДЖОЛАН - ТХЫДЭМ И ДЕРС

Адыгэхэм хамэ хэгъуэгур анэнэпIэсым хуагъадэ. Урыс-Кавказ зауэжь лъэхъэнэм зи хэкур зрагъэбгына ди лъэпкъэгъухэм Уэсмэн къэралыгъуэр къызэрыпежьам псори фIыуэ дыщыгъуазэщ.

22.05.2022 - 09:35

И ЧЭЗУМ ЗЭФIЭКIЫНУЩ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зэIущIэ ядригъэ­кIуэкIащ щIыналъэ, къалэ администрацэхэм я Iэтащхьэ­хэм.