«ПСЭУ, ГЪАГЪЭ, СИ АДЫГЭ ХЭКУ!»

Дзэлыкъуэ щIыналъэм и лъахэхутэ музейм щекIуэкIащ Адыгэхэм я махуэм теухуа «Псэу, гъагъэ, си адыгэ Хэку!» пшыхьыр. Iуэхур зыгъэдэхар Дзэлыкъуэкъуажэ дэт прогимназие №I-м и гъэсэнхэрщ. Абыхэм ягъэлъэгъуащ адыгэ хабзэм теухуауэ щIэныгъэ зэраIэр, IуэрыIуатэм зэрыщыгъуазэр.
ЦIыкIухэм лъэпкъым теухуа усэхэмрэ уэрэдхэмрэ жаIащ, къуажэхьхэмрэ псынщIэрыпсалъэхэмрэ зэпадзыжащ. Махуэшхуэм и мыхьэнэм ныбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ прогимназием адыгэ хабзэм щыхуезыгъаджэ Мэшыкъуэ Эммэ. Пшыхьым хэтахэм ирагъэлъэгъуащ музейм щIэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр – абыхэм Хэкум, лъэпкъым, бзэм теухуауэ куэд къаIуатэ.
Музейм и унафэщI Мэкъуауэ Хьэлимэт жиIащ ныбжьыщIэхэр музейм нэхъыбэрэ къекIуалIэмэ зэригуапэр.
 

Гъуэт Синэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 17:20

Бахъсэныпсым и къарур

1936 гъэр къэунэхуагъащIэ СССР-м и тхыдэм IуэхушхуэхэмкIэ хыхьащ. Псом япэу къэралым и конституцэщIэ къызэ­ращтамкIэ.

13.08.2022 - 13:19

Гъуэгухэр къагъэщIэрэщIэж

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къы­щагъэщIэрэщIэжынущ курыт щIэныгъэ щрагъэ­гъуэт IуэхущIапIэ пщы­кIузым екIуа

13.08.2022 - 09:18

ТэмакъкIыхьагъым ириджэгухэр

ШыщхьэуIум и япэ махуэ­-хэм дунейпсо цIыхубэм я гулъытэр кIэрыпщIауэ щытащ США-м и ЛIыкIуэхэм я палатэм и унафэщI Пелоси Нэнси Тайваным зэрылъэтам.

12.08.2022 - 17:14

Ныбжьэгъу зэхуэхъуауэ зэбгрокIыж

Хабзэ зэрыхъуам тету, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проект­хэм­кIэ и министерствэм гъэмахуэм Налшык зыщагъэпсэхуну кърегъэблагъэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр.

12.08.2022 - 12:10

Зэгухьэныгъэм и бэракъхэр Iуащхьэмахуэ щаIэт

«Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэ»  щIыналъэ къудамэм «ВоенТекстильПром» компанием дэщIыгъуу республикэм щригъэкIуэкIащ «ТекIуэныгъэ къэзыхьа Iуащхьэмахуэ» хэкупсэ акцэ.