Хорламгъа итиниулюклерин кёргюзтгендиле

КъМР-де ич ишле министр Василий Повлов ведомствону спортчуларын алгъышлагъанды. Республиканы «Динамо» командасы самбодан эм аскер самбодан битеуроссей эришиуледе ючюнчю жерге чыкъгъанды.

Эришиуле быйыл 10-14 сентябрьде Вологдада бардырылгъандыла. Анга къыралны 25 регионундан 300 спортчу къатышханды. Аланы араларында уа дунияны чемпионлары, спортну халкъла аралы усталары да болгъанларын айтырчады. Алай бла бизни спортчулагъа кючлю командала бла эриширге тюшгенди, болсада ала хорламгъа итиниулюклерин кёргюзтгендиле.   
Василий Павлов команданы келечилери Азамат Канукоевни бла Аслан Пшибиевни бу жетишим бла алгъышлагъанды эмда мындан ары да жетишимле, хорламла тежегенди. 
 Тикаланы Фатима 
хазырлагъанды. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.05.2022 - 09:11

БИР КИШИ ДА, БИР ЗАТ ДА УНУТУЛМАГЪАНДЫ

Элбрус районну билим бериу учрежденияларында «Аскерчини анасыны жюреги» деген жигитлик-патриот акция бардырылады.

23.05.2022 - 09:10

ФИЛЬМЛЕНИ АСЛАМЫСЫ ЖАШ ТЁЛЮГЕ АТАЛЫПДЫЛА

Билдиргенибизча, бу кюнледе «Кинокавказ–2022» деген III Шимал-Кавказ жаш тёлю кинофестиваль бардырылады. Аны къурагъан эм бардыргъан Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуду.

23.05.2022 - 09:09

БИЗНИ ОМАР

КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ артисти Отарланы Магометни жашы Омар ХХ ёмюрню 30-чу жылларындан башлап 2002 жылда 22 майда бу дуниядан кетгинчи, жыргъа баш уруп: «Сен ёмюрде ёлмегин!» – деп жашагъанды.

22.05.2022 - 09:35

ТИЛИБИЗНИ, ТИНИБИЗНИ САКЪЛАГЪАН ТИШИРЫУЛАРЫБЫЗГЪА БАШ УРАМА

Бызынгыны орта школунда малкъар тилден бла адабиятдан Чочайланы Нажабат, Гамайланы Хизирни къызы юйретеди. Ол республикада эм сынамлы, сыйлы да устазларыбыздан бириди.

22.05.2022 - 09:35

АЙЫРМАЛЫЛАГЪА АХЧА САУГЪАЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчикде Къабарты-Малкъар университетни спорткомплексинде каратэ кёкюсинкайдан КъМР-ни тёрели онбиринчи кубогу ётгенди.