Сёз жол къурулушну эмда пенсиячылагъа бла школчулагъа социал ахчаны тёлеу къалай къуралгъаныны юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков баш кюн бардыргъан оператив кенгешде сёз асламысында жол къурулушну эмда пенсиячылагъа бла школчулагъа Россейни Президентини буйругъу бла бир кере берирге деп тохташдырылгъан социал ахчаны тёлеу къалай къуралгъаныны юсюнден баргъанды. Кенгешге КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни урунуу эмда социал къоруулау министри Асанланы Алим, КъМР-ни транспорт эмда жол мюлк министри Аслан Дышеков, Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов къатышхандыла.
Мусукланы Алий билдиргеннге кёре, Россейни Президентини буйругъуна кёре Къабарты-Малкъарда онушар минг сомну 195 минг чакълы пенсиячы аллыкъдыла. Ол ахча 2 сентябрьден тёленип башланырыкъды. Школчуланы юсюнден айтханда, онушар минг сомла 135 338 окъуучугъа тёленирикдиле. Ол ахча 1 ноябрьге дери юлешинип бошаллыкъды.
Асанланы Алим а башха социал тёлеулени эм социал бёлюмню иши къалай къуралгъаныны юсюнден билдиргенди.
Республиканы Башчысы ол жумуш къалай толтурулгъанын контрольда тутаргъа буюргъанды, болушлукъ ахча заманында эмда толусунлай тёленирге керекди, дегенди.
Кёп болмай РФ-ни Правительствосу республикагъа жол къурулушха къошакъ халда 709 миллион сомдан артыкъ бёлюрге оноу этгенди. Кенгешде айтылгъаныча, ол ахча Прохладный-Эльхотово жолну (9,5 километр) эмда Нальчикни орамларын тапландырыугъа къоратыллыкъды. Таймураз Ахохов къайсы орамлада не ишле бардырыллыкъларыны юсюнден тынгылы хапар айтханды. Аслан Дышеков быйыл республикада жолланы 160 километри тап халгъа келтириллигин билдиргенди.
Къабарты-Малкъарны Башчысы жолла бла байламлы ишлени бардыргъанда, адамланы орамланы юслеринден оюмларын да эсге алыргъа кереклисин эсгертгенди. «Бир жолгъа кёп жолну тапландырыу къолгъа алыннганы ючюн шахарчылагъа бла къонакълагъа бир кесек къыйналыргъа тюшгенин биз ангылайбыз, аны себепли аладан тёзюмлю болурларын тилейбиз. Ара шахарыбыз машиналагъа, жаяу жюрюгенлеге да ырахатлы, тынчлыкълы боллукъду», - деп, ол жолланы ишлеуню болжалларын бла качестволарын къаты контрольда тутаргъа буюргъанды.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.05.2022 - 09:11

БИР КИШИ ДА, БИР ЗАТ ДА УНУТУЛМАГЪАНДЫ

Элбрус районну билим бериу учрежденияларында «Аскерчини анасыны жюреги» деген жигитлик-патриот акция бардырылады.

23.05.2022 - 09:10

ФИЛЬМЛЕНИ АСЛАМЫСЫ ЖАШ ТЁЛЮГЕ АТАЛЫПДЫЛА

Билдиргенибизча, бу кюнледе «Кинокавказ–2022» деген III Шимал-Кавказ жаш тёлю кинофестиваль бардырылады. Аны къурагъан эм бардыргъан Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуду.

23.05.2022 - 09:09

БИЗНИ ОМАР

КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ артисти Отарланы Магометни жашы Омар ХХ ёмюрню 30-чу жылларындан башлап 2002 жылда 22 майда бу дуниядан кетгинчи, жыргъа баш уруп: «Сен ёмюрде ёлмегин!» – деп жашагъанды.

22.05.2022 - 09:35

ТИЛИБИЗНИ, ТИНИБИЗНИ САКЪЛАГЪАН ТИШИРЫУЛАРЫБЫЗГЪА БАШ УРАМА

Бызынгыны орта школунда малкъар тилден бла адабиятдан Чочайланы Нажабат, Гамайланы Хизирни къызы юйретеди. Ол республикада эм сынамлы, сыйлы да устазларыбыздан бириди.

22.05.2022 - 09:35

АЙЫРМАЛЫЛАГЪА АХЧА САУГЪАЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчикде Къабарты-Малкъар университетни спорткомплексинде каратэ кёкюсинкайдан КъМР-ни тёрели онбиринчи кубогу ётгенди.