Жигер уруннганлагъа–бийик багъа

Медицинада, экономикада, социал эмда башха сфералада айырмалы уруннганланы, жамауат ишлеге тири къатышханланы, маданиятда жетишимли болгъанланы тюнене КъМР-ни Парламентинде да белгилегендиле. Республиканы законла чыгъарыучу органыны башчысы Татьяна Егорова эм биринчиден жыйылгъанланы Республиканы кюню бла алгъышлагъанды. «Бу байрам Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны белгисиди. Сиз а, бюгюн саугъаланырыкъла, аны айнытыугъа бек уллу къыйын салгъанладан бирлерисиз.
Иш кёллюлюгюгюзню, хунерлигигизни, тирилигигизни хайырындан республика иги атламла бла кюч ала барады, экономика, аны бла бирге жашауну качествосу да игиленедиле. Ышанама, сизнича аллай тири, уллу кёллю болмагъан адамла бла биз андан да уллу жетишимлеге жетеригибизге. Сау болугъуз, тутхан ишигизден къууаныгъыз», – дегенди ол.
Мында да махтаулукъ тизмеге кёпле тюшгендиле. РФ-ни Федерация Советини Председателини Ыразылыгъына КъМР-ни Парламентини депутаты Газаланы Масхут тийишли болгъанды. Парламентни Сыйлы грамотасы бла саугъаланнганланы арасында КъМР-ни урунуу эмда социал къоруулау министри Асанланы Алим, бу министерствода урунуу эмда рынокла бёлюмню башчысы Оракъланы Алим, Къабарты-Малкъар Республиканы Айнытыу корпорацияны башчысы Чочайланы Ахмат, Нальчикде 2-чи номерли больницаны баш врачы Тогъузаланы Залина бар эдиле.
Элбрус районда ара больницаны педиатрия бёлюмюню башчысы Этезланы Лариса Парламентни Председателини Ыразылыгъына тийишли болгъанды. Аллай саугъа урунууну ветеранына, Россейни Халкъ устасына, Россейни Сурат ишлеучюлерини союзуну келечисине Бачиланы Хамзатха эмда «Экологистика» предприятияны Чегем районда бёлюмюню башчысы Чеченланы Хусеннге да берилгенди.

Омарланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.05.2022 - 09:11

БИР КИШИ ДА, БИР ЗАТ ДА УНУТУЛМАГЪАНДЫ

Элбрус районну билим бериу учрежденияларында «Аскерчини анасыны жюреги» деген жигитлик-патриот акция бардырылады.

23.05.2022 - 09:10

ФИЛЬМЛЕНИ АСЛАМЫСЫ ЖАШ ТЁЛЮГЕ АТАЛЫПДЫЛА

Билдиргенибизча, бу кюнледе «Кинокавказ–2022» деген III Шимал-Кавказ жаш тёлю кинофестиваль бардырылады. Аны къурагъан эм бардыргъан Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуду.

23.05.2022 - 09:09

БИЗНИ ОМАР

КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ артисти Отарланы Магометни жашы Омар ХХ ёмюрню 30-чу жылларындан башлап 2002 жылда 22 майда бу дуниядан кетгинчи, жыргъа баш уруп: «Сен ёмюрде ёлмегин!» – деп жашагъанды.

22.05.2022 - 09:35

ТИЛИБИЗНИ, ТИНИБИЗНИ САКЪЛАГЪАН ТИШИРЫУЛАРЫБЫЗГЪА БАШ УРАМА

Бызынгыны орта школунда малкъар тилден бла адабиятдан Чочайланы Нажабат, Гамайланы Хизирни къызы юйретеди. Ол республикада эм сынамлы, сыйлы да устазларыбыздан бириди.

22.05.2022 - 09:35

АЙЫРМАЛЫЛАГЪА АХЧА САУГЪАЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчикде Къабарты-Малкъар университетни спорткомплексинде каратэ кёкюсинкайдан КъМР-ни тёрели онбиринчи кубогу ётгенди.