Лъахэм и зыужьыныгъэм хущIэкъухэр

Хабзэ зэрыхъуам тету, фокIадэм и 1-м, КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щIыхь, фIыщIэ тхылъхэмрэ къэрал дамыгъэхэмрэ яритащ зыпэрыт ­IэнатIэм къыщыхэжаныкIа IэщIагъэлI пажэхэм. ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и спикер Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутатхэу Щхьэгуэш Адэлбийрэ Геккиев ­Зауррэ, министрхэр, нэгъуэщI къулыкъущIэхэр.
ЗэIущIэр къыщызэIуихым КIуэкIуэ Казбек жиIащ Къэралыгъуэм и махуэм ди лъахэм дежкIэ мыхьэнэш­хуэ зэриIэр, ар зэныбжьэ­гъугъэм, зэгурыIуэныгъэм, зэкъуэтыныгъэм я нэщэнэу зэрыщытыр. «Нобэрей махуэр ди лъэпкъхэм я псэу­кIэм и зыужьыныгъэм и ­къежьапIэу къэплъытэ хъунущ, политикэ, экономикэ, псэукIэ ухуэкIэр хуэм-­хуэмурэ щызэтеува лъэ­хъэ­нэхэр къызэднэкIри, сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуэзэ, нэхъри едгъэфIэкIуэну ды­зы­хуэпабгъэ республикэ диIэ хъуащ. БлэкIа илъэсхэм ди хэгъэгум ехъулIэныгъэ куэд зыIэригъэхьащ. Тхы­дэм уриплъэжмэ, гулъы­тэншэу къэбгъанэ хъунукъым Къэбэрдей-Балъкъэрым къикIуа гъуэгуанэм щыщ зы Iыхьи», - жиIащ КIуэкIуэм.
Iэтащхьэм и къэпсэлъэ­ныгъэм дыщIигъуащ нобэ гулъытэ гуапэ зыхуащIу ­кърагъэблэгъахэр щэнхабзэ, ухуэныгъэ, егъэджэныгъэ, спорт, щIэныгъэ, мэкъу­мэш, узыншагъэр хъумэ­ным­кIэ IэнатIэхэм псэ хьэ­лэлкIэ пэ­рыт, илъэс куэд щIауэ зи ­лъахэм и зыу­жьы­ныгъэм хуэлажьэ IэщIагъэлI щып­къэхэр зэрыарар. Я IэнатIэм жэуаплыныгъэш­хуэ хэлъу зэрыпэрытым къи­щы­нэмыщIауэ, я дуней те­ты­кIэкIи щапхъэ ягъэлъа­гъуэу, я IэщIагъэм къыхуигъэув къа­лэнхэм пэлъэщыфу, къэ­зылъхуахэм яхуэфащэу зэрыпсэум щхьэкIэ дэтхэ­нэми къэрал гулъытэ къы­зэрилэжьыр жиIащ КIуэ­кIуэм. ИкIи абы щхьэкIэ фIы­щIэ яхуищIри, Къэралыгъуэм и махуэмкIэ ехъуэ­хъуащ.
Урысей Федерацэм и Президентым къыбгъэдэкI ФIы­щIэ тхылъкIэ ягъэлъэ­пIащ Волонтёр Iуэхум зе­гъэу­жьы­нымкIэ центру ­КъБР-м щы­Iэм и унафэщI Алексейчик Татьянэрэ ­КъБР-м цIыхухэр егъэ­джэ­нымкIэ, щIэны­гъэм­рэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Мокаев Ашэмэзрэ.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъкIэ ягъэпэжащ зыпэрыт IэнатIэм хэлъхьэныгъэ ин хуэ­зы­щIахэу, псэ хьэлэлкIэ щIыналъэм хуэлажьэхэу Бажэ Дотий, Iэщын Жаннэ, Залиханов Къанщобий сы­мэ. КъБР-м и архитектор, артист, дохутыр, егъэджа­кIуэ, ухуакIуэ, нэгъуэщI IэнатIэхэм жыджэру пэрытхэу КIуэкIуэ Казбек игъэ­лъэ­пIащ цIыху 19. ЦIыхуитIым КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI ЩIыхь тхылъ яритащ.
КъБР-м и Iэтащхьэм и УнафэкIэ Урысейм спортым­кIэ щIыхь зиIэ и мастер, Олимп джэгухэм щытекIуа Ласицкене Марие «Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIы­щIэхэм папщIэ» орденыр хуагъэфэщащ, физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ я зыужьыныгъэм и гуащIэ зэ­рыхилъхьам, спортым ехъу­лIэ­ныгъэшхуэхэр зэрыщы­зы­Iэригъэхьам папщIэ. Абы и тренер Габрилян Геннадий КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI ФIыщIэ тхылъ иратащ.
Апхуэдэуи Марие Токио щекIуэкIа Олимп джэгухэм зэрыщытекIуам папщIэ сом зы мелуан тыгъэу иратыну унафэ ищIащ КъБР-м и Правительствэм. Олимп джэгухэм хэта Акименкэ Михаили сом мин 250-кIэ хуэупсэнущ. Тренерхэу Габ­рилян Геннадийрэ Артамонов Артуррэ спортсменхэр зэрагъэхьэзырам папщIэ абыхэм ирата ахъшэ саугъэтым и ныкъуэм хуэдиз езыхэми хухахынущ. 2021 гъэр иухыху ахъшэ саугъэтхэр иратынущ зэхьэзэхуэ ­зэ­мылIэужьыгъуэхэм щытекIуа спортсмени 140-м.

НэщIэпыджэ Замирэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.05.2022 - 09:00

Нахь зэпэблагъэ тыхъуным илъэмыдж

Урыс къэралыгъошхоу дзэ зэтегъэпсыхьагъэ зиIэм илъэсишъэм ехъурэ ячIыгу къагъэгъунэзэ, къушъхьэчIэс ады­гэхэр зыпэуцужьыхэ нэуж Кавказыр зыштэнэу гухэлъ зиIэ империем зэрэтемыкIощтхэр къа­­гурыIуаг

23.05.2022 - 08:50

АДРЕЙХЭМ КЪАХЭЗЫГЪЭЩ НАГЪЫЩЭ

Тхыдэдж-бзэщIэныгъэлIхэм я нэхъыбэм къызэралъы­тэм­кIэ, адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм ящыщщ.

23.05.2022 - 08:48

ХЬЭКIУВХЭР ПСЭ БЫДЭТ

Куэдым къалъытэ Кавказ зауэр 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м иухауэ.

23.05.2022 - 08:48

ДЖОЛАН - ТХЫДЭМ И ДЕРС

Адыгэхэм хамэ хэгъуэгур анэнэпIэсым хуагъадэ. Урыс-Кавказ зауэжь лъэхъэнэм зи хэкур зрагъэбгына ди лъэпкъэгъухэм Уэсмэн къэралыгъуэр къызэрыпежьам псори фIыуэ дыщыгъуазэщ.

22.05.2022 - 09:35

И ЧЭЗУМ ЗЭФIЭКIЫНУЩ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зэIущIэ ядригъэ­кIуэкIащ щIыналъэ, къалэ администрацэхэм я Iэтащхьэ­хэм.