Iэщ лъэпкъхэр ирагъэфIакIуэ

КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Сыжажэ Хьэсэн хэтащ УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ  Хьэту Джамбулэт иригъэ­кIуэкIа видеоконференцым. Ар теухуауэ щытащ жэм лъэпкъыфIхэр гъэхъуным и Iуэху зыIутым, Iэщ лъэпкъхэр егъэфIэкIуэным.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ техникэ, апхуэдэуи технологие я лъэныкъуэкIэ зыужьыныгъэ зэрагъуэтам я фIыгъэкIэ, гъэшхэкIыу къыщIагъэкIым и куэдагъым хагъэхъуэнуи IэмалыфIхэр зэрыщыIэм.
Иужьрей илъэсипщIым ди къэралым къыщызэрагъэпэщыжащ Iэщ лъэпкъыфI щагъэхъу мэхъумэш IуэхущIапIэу минитI, Iэщ мин 792-м нэблагъэ зыщIэхуэну Iуэхэр яухуащ. IэнатIэм гулъытэ зэригъуэтам и фIыгъэкIэ, гъэшу къашым процент 25,6-кIэ хэхъуащ.
УФ-м Къэрал статистикэмкIэ и къулыкъу щIапIэу Кавказ Ищхъэрэм щиIэ къудамэм къызэритамкIэ, 2021 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым мэкъумэш IуэхущIапIэхэм щагъэхъу Iэщыш­хуэхэм я бжыгъэр мин 272-м щынэблэгъащ, абы щыщу мин 136,2-р жэмщ.
ШэхэкI продукцэу къыщIагъэкIащ тонн 13-м щIигъу, про­центкIэ къапщтэмэ, илъэс кIуам и япэ илъэс ны­къуэм­ елъытауэ процент 124-рэ мэхъу. Кхъуеймрэ ­кхъуейлъалъэмрэ процент 12,8-рэ е тонн 1,5-кIэ хэ­хъуащ.­
КъБР-м и мэкъумэш хозяйствэхэм гъэм и мазихым къриубыдэу зы жэмым хуэзэу шэуэ къыщIашащ килограмм 3741-рэ, ар нэгъабэ и япэ мазихым зэрыхъуу щытар килограмм 3136-рэт.

Уэркъ Жыраслъэн.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 17:20

Бахъсэныпсым и къарур

1936 гъэр къэунэхуагъащIэ СССР-м и тхыдэм IуэхушхуэхэмкIэ хыхьащ. Псом япэу къэралым и конституцэщIэ къызэ­ращтамкIэ.

13.08.2022 - 13:19

Гъуэгухэр къагъэщIэрэщIэж

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къы­щагъэщIэрэщIэжынущ курыт щIэныгъэ щрагъэ­гъуэт IуэхущIапIэ пщы­кIузым екIуа

13.08.2022 - 09:18

ТэмакъкIыхьагъым ириджэгухэр

ШыщхьэуIум и япэ махуэ­-хэм дунейпсо цIыхубэм я гулъытэр кIэрыпщIауэ щытащ США-м и ЛIыкIуэхэм я палатэм и унафэщI Пелоси Нэнси Тайваным зэрылъэтам.

12.08.2022 - 17:14

Ныбжьэгъу зэхуэхъуауэ зэбгрокIыж

Хабзэ зэрыхъуам тету, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проект­хэм­кIэ и министерствэм гъэмахуэм Налшык зыщагъэпсэхуну кърегъэблагъэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр.

12.08.2022 - 12:10

Зэгухьэныгъэм и бэракъхэр Iуащхьэмахуэ щаIэт

«Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэ»  щIыналъэ къудамэм «ВоенТекстильПром» компанием дэщIыгъуу республикэм щригъэкIуэкIащ «ТекIуэныгъэ къэзыхьа Iуащхьэмахуэ» хэкупсэ акцэ.