Суратлау искусствону эмда саулай маданиятны айнытыуну юсюнден баргъанды сёз

Правительствону юйюнде Казбек Коков  КъМР-ни халкъ художниги Мухадин Кишев эм аны юй бийчеси, искусствовед Жаклин Диана Мосс бла тюбешгенди. Суратчы республиканы оноучусуна жангы чыгъармачылыкъ проектлерини, къураллыкъ кёрмючлери бла байламлы ишлерини юсюнден хапарлагъанды.
Тюбешиуню чегинде  Россейни эмда тыш къыралланы уллу экспозиция майданларында Къабарты-Малкъарны  халкъларыны къол чыгъармачылыкъ  искусстволарыны даражаларын ачыкълауну, суратлау искусствону эмда саулай  маданиятны  айнытыуну юсюнден сёлешгендиле.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.