ЖАШАУ ЖУРТЛА КЁБЕЙЕДИЛЕ

Былтыр Къабарты-Малкъарда организацияла бла энчи иеле 514,4 минг квадрат метрде жашау журт ишлегендиле. Ол буруннгу жыл бла тенглешдиргенде 102,8 процентге кёпдю,   деп билдиреди КъМР-ны Къурулушу эмда жашау журт-коммунал мюлк  министерствосуну пресс-службасы.

Кёп фатарлы жашау журтла ишлеген  организацияла былтыр  39 юй сюегендиле. Анга кёре   120,4 минг квадрат метр чакълы бирде   2025 фатар ишленнгенди. Ол саулай республикада бардырылгъан къурулушдан 23,4 процентди. Буруннгу жыл  бла тенглешдиргенде, ол 104,2 процентге кёпдю.

Энчи иелилени кючю бла 394 минг квадрат метрде  3386 юй ишленнгенди. Ол да былтыр бла тенглешдиргенде, 102,4 процентге кёпдю. Саулай алып айтханда,  энчи иелилеге къурулуш бёлюмню 76,6 проценти жетеди.

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.