МАЙДАЛЛА БЛА, ГРАМОТАЛА БЛА САУГЪАЛАННГАНДЫЛА

Бу кюнледе Альберт Майсурадзени атын жюрютген «Кенже» деген спорт комплексде дзюдодан Биринчи Республикалы турнир ётгенди. Ол 2010 жылда туугъан жаш адамланы санында ётгенди. Ары 112 дзюдоист къатышханды.

Биринчи жерни кеслерини ауурлукъ категорияларында Къудайланы Беслан, Эндрейланы Ибрагим, Мечукаланы Алихан, Хамзат Жемухов, Арсен Молов, Рамазан Евлоев, Дмитрий Калошин, Али Темботов, Азрет Башоров, Астемир Бифов алгъандыла.

Экинчи жерге Мисирланы Мухаммад, Астемир Тхакумачев, Мухамед Жиляев, Астемир Кашежев, Имран Ешроков, Джамбулат Карданов, Атмир Масаев, Усман Нартыжев, Имран Ерижоков тийишли болгъандыла.

Ючюнчюле уа Алийланы Исрафил, Чочайланы Омар, Эркенланы Тимур, Кючюкланы Алан, Самир Сокуров, Ибрагим Чегемов, Карданов Султан, Тамерлан Аскеров, Инал Готыжев, Артем Тарасов, Темир Сундуков эм Умар Адагамов.

Гежефлени бу тренерле хазырлагъандыла: Шауаланы Ханафи, Марат Хумаров, Андзор Сокуров, Мурат Пшеначев, Эдуард  Купов, Азамат Таов, Астемир Гоплачев эм башхала.

Финалистле  кубокла бла, майдалла бла, грамотала бла эм Альберт Майсурадзени сохталарыны атындан алыннган багъалы призле бла саугъаланнгандыла.

Дагъыда «5-Колец» деген Академияны таматасы Ахметланы Амир эм иги дзюдоистлеге ахча премияланы бергенди.

 

 

Додуланы Мадина.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.