МАЙДАЛЛА БЛА, ГРАМОТАЛА БЛА САУГЪАЛАННГАНДЫЛА

Бу кюнледе Альберт Майсурадзени атын жюрютген «Кенже» деген спорт комплексде дзюдодан Биринчи Республикалы турнир ётгенди. Ол 2010 жылда туугъан жаш адамланы санында ётгенди. Ары 112 дзюдоист къатышханды.

Биринчи жерни кеслерини ауурлукъ категорияларында Къудайланы Беслан, Эндрейланы Ибрагим, Мечукаланы Алихан, Хамзат Жемухов, Арсен Молов, Рамазан Евлоев, Дмитрий Калошин, Али Темботов, Азрет Башоров, Астемир Бифов алгъандыла.

Экинчи жерге Мисирланы Мухаммад, Астемир Тхакумачев, Мухамед Жиляев, Астемир Кашежев, Имран Ешроков, Джамбулат Карданов, Атмир Масаев, Усман Нартыжев, Имран Ерижоков тийишли болгъандыла.

Ючюнчюле уа Алийланы Исрафил, Чочайланы Омар, Эркенланы Тимур, Кючюкланы Алан, Самир Сокуров, Ибрагим Чегемов, Карданов Султан, Тамерлан Аскеров, Инал Готыжев, Артем Тарасов, Темир Сундуков эм Умар Адагамов.

Гежефлени бу тренерле хазырлагъандыла: Шауаланы Ханафи, Марат Хумаров, Андзор Сокуров, Мурат Пшеначев, Эдуард  Купов, Азамат Таов, Астемир Гоплачев эм башхала.

Финалистле  кубокла бла, майдалла бла, грамотала бла эм Альберт Майсурадзени сохталарыны атындан алыннган багъалы призле бла саугъаланнгандыла.

Дагъыда «5-Колец» деген Академияны таматасы Ахметланы Амир эм иги дзюдоистлеге ахча премияланы бергенди.

 

 

Додуланы Мадина.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 15:02

ВОДИТЕЛЬНИ КЕСИ БЛА БОЛУРГЪА КЕРЕК ЗАТЛА Главные вкладки

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди.

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.

14.06.2024 - 08:53

СУКАН АУУЗДА ЭМ АРИУ ЭЛ

Огъары Жемтала Сукан ауузда орналгъанды. Аны  «жем» эм «тала» деген сёзледен къуралгъанды – ол ариу, бай, битимли жерледе орналгъаны ючюн.