КОРОНАВИРУС АУРУУГЪА КЪАЖАУ КЮРЕШДЕ АЛ САТЫРДАДЫ

Хозаланы Камалны жашы Муслим  врач усталыкъны  сюйюп сайлагъанды. Аны къолундан келген болса эди, бир адамгъа да бир аурууну да тежемез эди. Болсада жашау- ол жашауду, анда уа  кесинг сюйгенча, кюсегенча болмайды, адам кёп тюрлю болумлагъа  тюбейди. Жаш а врач болуп ишлеген къадарында, ол бакъгъан саусузла аягъы юсюне бола келселе къууанчын букъдурмайды.  Аллай ышан къайсы врачха да уллу насыпды.

 2020 жылны  июнь айындан бери Муслим Камалович республиканы Саулукъ сакълау министерствосуну  1-чи номерли  шахар клиника больницасында энчи ауруулагъа бакъгъан 2-чи номерли госпиталында  ишлеп келеди. Кюн сайын да ол къыйын саусузланы  кёреди, аны бла бирге уа  госпиталында ишлеген башха врачла бла бирге аланы аурууларын селейтир, алгъыннгы жашаугъа  къайтарыр  ючюн деп къолундан келгенни аямайды.

Госпитальгъа уа, жарсыугъа, ауруу тереннге кетгенлени  келтиредиле. Бютюнда бег а врачны жюреги ол болумгъа къыйналады. Не букъдурлугъу барды, аурууну башланнган заманында бакъгъан тынчды, ол тереннге кетип орналгъынчы. Жаш врач  госпитальгъа тюшген саусузла иги болуп, андан  юйлерине  чыгъа туруп кёп огъурлу сёзле эшитеди. Аланы араларында Черек районда жашагъанла да бардыла. Жаш  ала госпитальда болгъанларында кёз-къулакъ болуп, дармандан сора да, ариу, ышандыргъан  сёзю бла да  бакъгъанды.  Муслим кеси да ол районданды.

  2020 жылны ахырында уа  Муслимге Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков бюсюреу письмо да бергенди. Анда былай жазылады: "Хурметли Муслим Камалович!  Тутхан ишинге кертичилигинг, таза ниетлилигинг, кече-кюн да арыдым-талдым  демей, коронавирус инфекциядан  ауругъанланы  аягъы юсюне салыуда уллу къыйынынг ючюн  ыспас эте, жюрек ыразылыгъымы билдиреме. Санга, юйюрюнге да  саулукъ, насып,  жетишим тежейме".

  2008 жылда Хозаланы Муслим Черек районну Огъары Жемтала элинде орта школну бошагъанды. Ол жыл окъуна Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина колледжине окъургъа киргенди. Айырмалы окъугъаны эмда училищени жамауат жашаууна тири къатышханы ючюн дайым да  грамотала, саугъала къоллу болуп тургъанды. 2012 жылда уа колледжден  "Багъыу иш"  деген жазыу  бла къызыл диплом алып чыкъгъанды. Ол жыл окъуна  "АстраМедФарм" темагъа "Лабораторное дело в рентгенологии" деп, усталыгъын кётюрген курсланы ётгенди. Жылны ичинде  рентген-лаборант болуп ишлегенди.

  Жаш адам аны бла тохтап къалмагъанды.  Медицина жаны бла бийик билим алыр ючюн деп, Муслим  КъМКъУ-ну медицина факультетине окъургъа киреди. Вузда билим алгъан кезиуюнде да тюрлю-тюрлю илму ишлери  бла байламлы конференциялагъа  къатышып, дипломла къоллу болуп тургъанды. Аланы аралдарында  Север Кавказда  студентлени араларында бардырылгъан 50-чи  "Актуальные проблемы медицины глазами  студентов-медиков" деген илму конференцияда   биринчи жерге тийишли болгъаны ючюн  диплом, андан сора да,   "Перспектива-2019" студентлени-аспирантланы  эмда жаш  алимлени  араларында бардырылгъан  Халкъла аралы илму конференциялагъа тири  къатышханы ючюн сертификатлары бардыла.

Хозаланы жаш  КъМКъУ-ну  медицина факультетини 50-жыллыкъ юбилейине жораланнган "Актуальные вопросы современной медицины"  деген халкъла аралы илму-практика  конференциягъа, 2018 жылны  ноябрь айыны  25-28  кюнлеринде  Москвада  бардырылгъан  жюрек-къан тамырлагъа бакъгъан хирургланы  жыйырма тёртюнчю Битеуроссей съездлерине да къатышханды. Быладан сора да, Хоза улу  жашлыгъына да къарамай, кёп магъаналы  конференциялагъа, жыйылыулагъа къатышып, тынгылы сынам да жыйышдыргъанды.

   Юч жыл мындан алгъа медицина факультетни бошап чыкъгъанындан сора уа Муслим республикалы больницада бюйреклери ауругъан саусузлагъа  бакъгъан врач болуп ишлегенди.   Бусагъатда уа, госпитальда да ишлей, Къабарты-Малкъар къырал университетни  "Клиническая медицина" жаны бла  аспирантурасыны биринчи курсундады.

  Сёзсюз, врачны иши къыйынды, ауурду. Ол кесини арыгъанын, къыйналгъанын унутуп, башхалагъа болушлукъгъа не заманда да  ашыгъады.Саусуз адамлагъа болушуудан, керек заманда алагъа себеплик этиуден уллу да, огъурлу да жумуш а  жокъду. Муслим  алыкъа жашды, аны алда кёп  жетишимле, хорламла да сакълагъанларына бир тюрлю ишегибиз жокъду. Ахшы жолгъа Хайт де, Муслим!

                                                    

Холаланы Марзият

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.