РОССЕЙНИ ЧЕМПИОНАТЫНА КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Бу кюнледе Нальчик шахарны спорткомплексинде настольный теннисден СКФО-ну чемпионаты бошалгъанды. Ары Россейни битеу республикаларындан 100-ден аслам спортчу къатышханды. Аланы санында Ставрополь крайдан, Дагъыстандан, Чечен республикадан, Шимал Осетиядан эм Къарачай-Черкес республикадан келечиле.

Къабарты Малкъарны къыз  жыйымдыкъ къаууму да бу эришиуледе алчыла болгъандыла. Анга кёре къытханла Россейни чемпионатына къатышырыкъдыла. Ол мартны аллында Сочи шахарда боллукъду. Спортчуланы эм тренерлени бу жетишимлери бла алгъышларгъа тийишлиди.

 

Додуланы Мадина.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.