ЗЭХЪУАПСЭ ЕХЪУЛIЭНЫГЪЭ ЗИIЭ КЪУАЖЭ Главные вкладки

Шэджэм районым хыхьэ Щхьэлы-къуэ­ къуажэм дэт секцэ цIэрыIуэм иджыблагъэ щыIащ боксымкIэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ Фархутдинов Викторрэ УФ-м СпортымкIэ и министерствэм и лIыкIуэ, боксымкIэ командэ къыхэхахэм я лэжьыгъэм кIэлъыплъ Назаров Сергейрэ спортсменхэр я гъусэу. 

Боксёр ныбжьыщIэхэм щадэуэршэрым Фархутдиновым къыхигъэщащ илъэс зэмылIэужьыгъуэхэм Щхьэлыкъуэ дэт спорт пэшым зыщызыгъэса щIалэ куэд къэралым и командэ нэхъыщхьэм хэту зэрыщытар икIи республикэри къэралри хуэфэщэну дунейпсо утыкум къызэрыщагъэлъэгъуар. Абыхэм ящыщщ дунейпсо класс зиIэ спортым и мастеру 2, Урысей Федерацэм спортым и мастеру 35-рэ, Европэмрэ дунейпсо зэ­хьэ­зэхуэхэмрэ къыщыхэжаныкIауэ е щытекIуауэ боксёрипщI, я ныбжь елъы­тауэ урысейпсо зэпеуэхэм щытекIуа е къы­щыхэжаныкIауэ 40-м нэблагъэ. 
Урысей Федерацэм боксымкIэ и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэр спортсменхэмрэ абыхэм я гъэсакIуэхэмрэ ехъуэхъуащ лъабжьэ быдэ къуажэм щызыгъуэта чемпион хабзэм адэкIи къыпащэну. Назаровым къыхигъэщащ мы жылэ цIыкIум и закъуэ иIэ спорт ехъулIэныгъэхэр Урысей Федерацэм и щIыналъэ куэдым я хъуапсапIэу зэ­рыщытыр. 
ХьэщIэхэмрэ Щхьэлыкъуэ къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ КIэрэф Асте­мыррэ къызэхуэсахэр къагъэгугъащ иджырей мардэхэм хуэфащэ боксымкIэ центрым и проектыр ягъэхьэзырыну. Ухуэныгъэхэм щIадзэну я мурадщ 2023 гъэм. 
ЗэIущIэм и кIэухыу Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэт боксёрхэм спорт­смен ныбжьыщIэхэм утыку къы­зэрихьэну щыгъынхэмрэ Iэлъэхэмрэ тыгъэ хуащIащ. 
 

Къэхъун Бэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.