ГЪАТХЭ ЗЭХУЭСЫГЪУЭМ И ЯПЭ ЗЭIУЩIЭМ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэ­кIуэкIащ республикэм и хабзэубзыху IэнатIэм и гъатхэ сессием и япэ зэIущIэр.
 
Аруан щIыналъэм и суд IуэхущIапIэ №2-м и зэзыгъэкIуж судья ­къулыкъум пэрагъэуващ Ашэбокъуэ Рашид, Налшык и суд Iуэху­щIапIэ №17-м - Мэлыхъуэ Эммэ, Шэджэм суд IуэхущIапIэ №1-м - Мырзэкъан Маринэ, Налшык суд IуэхущIапIэ №16-м - Шорман Аллэ. 
Пенсэ ныбжьым зэрынэсам къыхэкIыу, КъБР-м и Къэзыбж-къэ­зыпщытэ палатэм и унафэщIым и къуэдзэ къулыкъум трагъэкIащ Сарбашевэ ФатIимэ. 
ЗэIущIэм еджэгъуитIу къыщащтащ «Iэщ зехуэным теухуауэ» ­КъБР-м и законым и Iыхьэ щхьэхуэхэм къару ямыIэжу къэлъытэ­нымкIэ, «Ветеринарием и IуэхукIэ» КъБР-м и законым и 1-нэ, 10-нэ Iыхьэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэнымкIэ проектхэр. Ахэр къигъэлъэгъуащ КъБР-м и Парламентым щIы IуэхухэмкIэ, щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэр къэгъэсэбэпынымкIэ, экологиемрэ дыкъэзыу­хъуреихь дунейр хъумэнымкIэ и комитетым.
КъБР-м къалэ ухуэныгъэхэмкIэ и законым зэхъуэкIыныгъэхэр егъэ­гъуэтыным теухуа проектыр къыхилъхьащ КъБР-м и Правительствэм. ЗэIущIэм ар еджэгъуитIу къыщащтащ. Проектым теухуауэ къэпсэ­лъащ КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Бэрбэч Алим. Проектым къыщыгъэлъэгъуащ УФ-м УхуэныгъэхэмкIэ и кодексым игъуэта зэхъуэкIыныгъэхэм япкъ иткIэ, КъБР-м и законым и 18-нэ статьям и 2-нэ Iыхьэмрэ 22-нэ статьям и 2-нэ Iыхьэмрэ къару ямыIэжу къэлъытэн хуейуэ.  
Депутатхэм къащтащ республикэм и цIыхухэм я псэукIэр езыгъэфIэкIуэну Iуэху щхьэхуэм папщIэ зэдэарэзыуэ цIыху бжыгъэ пыухыкIам ахъшэ зэхалъхьэн хуей хъумэ, къуажэ, къалэ щхьэхуэхэм щыпсэухэр щызэхуэс хъуну щIыпIэхэр, хабзэхэр убзыхуным теухуа проектыр. Ар къыхилъхьащ КъБР-м и Парламентым Законода­тельствэмкIэ, къэрал ухуэкIэмрэ щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и комитетым. Абы и унафэщI Мэлбахъуэ Борис зэрыжиIамкIэ, ­цIыхуипщI мынэхъмащIэм къыхалъхьэ жэрдэмым теухуауэ муни­ципалитетым и унафэщIхэм зэхуэсым и мардэхэр ягъэбелджылын хуейщ. Законопроектым и щхьэхуэныгъэхэм ящыщщ мылъку щIы­зэхалъхьэ Iуэхум и зэран къуажэм е къалэм щыпсэу нэгъуэщI цIыху­хэм емыгъэкIыныр. 
УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и сенатор Ульбашев Мухьэрбий тепсэлъыхьащ 2021 гъэм и бжьыхьэ сессием ялэжьахэм. ЗэIущIэм хэтхэр щигъэгъуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэр, республикэм и цIыхухэм я псэукIэр ефIэкIуэн папщIэ илэжьхэм, хабзэубзыху IуэхущIафэу иригъэкIуэкIхэм, нэгъуэщIхэми.  
Егоровэ Татьянэ сенаторым фIыщIэ хуищIащ республикэм дежкIэ щхьэпэ Iуэхухэр зэрилэжьым, Парламентым сытым дежи къы­зэ­рыпыщIам папщIэ. 
«КъБР-м и Парламентым и депутатым и статусым и IуэхукIэ» КъБР-м и Законым и 6-нэ статьям зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ. 
Политикэ партхэм ятеухуа федеральнэ законым къызэригъэу­-вымкIэ, КъБР-м и Парламентым и япэ зэIущIэм хэтыну хуитт Пар­ламентым къыщымыгъэлъэгъуа парт щхьэхуэхэр. Политикэ партхэм а Iэмалыр къагъэсэбэпакъым. 

 

Гугъуэт Заремэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:25

ТУРИЗМЭМ И МАХУЭ

1980 гъэм къыщыщIэдзауэ фокIадэм и 27-р Туризмэм и дунейпсо махуэу ЩIы Хъурейм и къэрал куэдым щагъэлъапIэ.

28.09.2023 - 12:25

ЩIЭБЛЭМ АНЭДЭЛЪХУБЗЭ ЯIУРЫЛЪЫН ПАПЩIЭ

Сабийхэм тхылъ яхуэзытхым езым и псэр къабзэу щытыпхъэщ, цIыкIухэм я гурыгъухэр зыхищIэн щхьэкIэ.

28.09.2023 - 09:03

ТХЬЭ ЗАКЪУЭР ЗИ ФIЭЩ ХЪУА ЯПЭ БЗЫЛЪХУГЪЭ

Тхьэ закъуэр зи фIэщ хъуа Мусэ (Моисей) бегъымбарымрэ Рамзес ЕтIуанэ фирхьэунымрэ я зэхуаку дэлъа зэпэщIэтыныгъэмрэ, джатэдэпщым лъэпкъым къытригъэхьа леймрэ и хъыбар зэхэфхыжауэ къыщIэкIынщ.

28.09.2023 - 09:03

ХЬЭРЭ-КХЪУЭРЭ И ПИРАМИДЭХЭР

Кавказ лъэпкъхэр къызытехъукIыжа пасэрей лъэпкъыжьхэм щэху куэд къащIэнауэ нобэм къихьэсащ тхыдэм. Абыхэм ящыщщ псэ унэхэр, пирамидэхэр, сыдж, абрэмывэ телъыджэхэр. 

28.09.2023 - 08:54

АДЫГЭХЭМ (ШЭРДЖЭСХЭМ) Я МАХУЭМ ТРАУХУЭ

КъБКъУ-м и библиотекэм и художественнэ, лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм тхыдэмкIэ кафедрэм и егъэджакIуэхэр ящIыгъуу, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм ирихьэлIэу къыщызэрагъэпэщащ «Адыги: вехи исто