ПРОХЛАДНЫЙДЕ 785 САБИЙ ОКЪУРЧА МЕКТЕПНИ КЪУРУЛУШУ БАРДЫРЫЛАДЫ

«Билим бериу» миллет проектни чеклеринде Прохладныйде 785 сабий окъурча школну къурулушу къыстау бардырылады. Жангы мектеп Жаш натуралистлени станциялары орналгъан жерде ишленеди. Хазырланыу ишле бошалгъандыла, шёндю зыгъыр  къуюп, мектеп ишленирик жерни хазырлай турадыла.  

Къурулуш ишлени бардыргъан подряд биригиу къадалып кюрешеди, бир-бир жерледе ала белгиленнген болжалдан эсе алгъа барадыла.

Къабыл этилген проектге кёре, жангы билим берген учрежденияда беш блок боллукъду, спорт майдан эм жалгъан кырдыгы болгъан топ ойнарча  майдан да ишленирикди.

«Мектеп хайырланыргъа берилсе, ол тийреледе школгъа баргъан автомобиль жолну эски инженер коммуникацияларын да  алышындырып, тынгылы ремонт этилликди. Шёндю жолну ремонтуну проекти къалай этиллигине къарала турады» - деп билдиргенди Прохладный шахар администрацияны таматасыны биринчи орунбасары Дмитрий Кочергин.​​

Жарашдырылгъан тизмеге кёре, мектепни къурулушун 2022 жылда биринчи декабрьде берирге керекдиле. Прохладный шахар округда шёндю 10 мектеп барды, аланы бир-бирлери сабийлени эки кезиуге окъутадыла. Шахарны ортасында сюеллик жангы мектеп, башында сагъынылгъан школлагъа жюрюген сабийлени бир   къауумун кесине «аллыкъды», дейдиле жер-жерли администрацияда.

Эсигизге салайыкъ, озгъан жыл «Билим бериу» миллет проектни чеклеринде эки мектепни къурулушу башланнганды. Нарткъалада бла Куба элде битеу да бир миннге жууукъ сабий окъурча школла ишленирикдиле.   ​ ​ ​  ​ ​ ​ ​
Дагъыда Къабарты-Малкъарда быйылгъы жылда 4539 жери болгъан жети мектепни къурулушу башланырыкъды.

Ала Нальчикде 1500, Бахсанда 1224,  Прохладныйде 560,   Псынабода 150,  Красносельскоеде 500,  Сармаковода 275 эм Майский шахарда 330-шер  сабий окъурча жерлери болгъан мектепле боллукъдула.

Жангы мектеплени къурулушлары «Билим бериу» миллет проектни чеклеринде «Билим бериуню айнытыу» къырал программаны федерал проектин жашауда бардырыу бла байламлы бардырыллыкъдыла, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.

11.08.2022 - 17:01

Анабызны гыржыны

Бизни сабийлигибиз бюгюнлюкде кинода окъуна кёрюрге онг болмагъан кёп хычыуун затладан толуду. Баям, хар заманны, хар тарых кезиуню кесини энчи къыйматы болур.

11.08.2022 - 13:00

Эсде къалгъан жарыкъ такъыйкъала

Адам сабийлигинде кёргенни унутмайды деп бошдан айтыла болмаз.

11.08.2022 - 09:58

Электрокючню багъасын тёлерге керекди

«Россети Шимал Кавказ» компания «Чегемрайводоканал» муниципал унитар предприятиядан 18,55 миллион сом борчун алгъанды.

10.08.2022 - 16:39

Бу айда кюч алгъан законла

Пенсиячыланы талай категориялары уллуракъ пенсия аллыкъдыла, кеслери алларына иш къурагъанлагъа эсепге тургъан женгилирек боллукъду, налог вычет студентлеге да берилликди, уллу компанияла уа тазирн