ЮЙЛЕГЕ ГАЗ ЫЗЛАНЫ ТАРТЫУ БЛА - АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Къабарты-Малкъар Республика юйлеге газ ызланы тартып бошау бла битеуроссейли рейтингде беш алчы регионну санына киргенди.  Аны юсюнден КъМР-ни Правительствосуну жыйылуунда Россей Федерацияны Президенти субъектлеге газ тартыу жумушланы бардырыу бла байламлы берген буюруланы толтуру федерал штабны оноучусу, РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Александр Новакны башчылыгъында бардырылгъан кенгешде айтылгъанды.

Тохташдырылгъан мардалагъа кёре,   алчыланы белгилер ючюн он бир затха къаралады, ол санда регионда газ ызланы тартыу программада къабыл этилген планнга, юйлени чеклерине дери газ ызланы келтириу бла байламлы къаллай бир келишим толтурулгъанына, газ быргъыланы тартханда къаллай багъала болгъанларына эм башха затланы да эсге аладыла.

Алчы регионланы белгилегенде, табигъат газ баргъан быргъылагъа къаллай бир  юй къошулгъанына артыкъ уллу эс бургъандыла. Сагъынылгъан программа республикада 2021 жылда сентябрьде ишлеп тебирегенди. Бюгюнлюкге газ ыз 1122 юйге къошулургъа керекди, юй иеледен 763 заявка аллыннганды,  576 келишим этилгенди, аланы жартысындан кёбюсю толтурулгъанды. Башхача айтханда, президент  программагъа кёре газ ызла 355 юйге тартылгъандыла. Саулай да битеу республикада  табийгъат газ баргъан быргъыланы юйлеге дери тартыу программаны жылны аягъына башаргъа айтадыла, деп билдиредиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

  Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.