АБХЪАЗЫМ ЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Чанбэ Самсон и цIэр зезыхьэ Абхъаз къэрал драмэ театрым и утыкум япэу щагъэлъэгъуащ жылагъуэ лэжьакIуэ, драматург, усакIуэ, журналист, «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Сариа» пьесэм къытращIыкIа спектаклыр.

 
Лэжьыгъэм и режиссёрыр Аргун Мадинэщ, сценографыр Цвижбэ Нодарщ. Сариа и ролыр игъэзэщIащ Герасимов Сергей и цIэр зезыхьэ ВГИК-м и режиссёр факультетыр къэзыуха Начкебия Амрэ.
Спектаклым щIэлъ гупсысэ нэхъыщхьэр - цIыхубзым и бэшэчагъэр, лъэпощхьэпохэр къызэрызэринэкIыну къару къызэригъуэтыр, и лъагъуныгъэр зэрихъумэжыфыр къэгъэнэIуэнырщ. 
КъыжыIапхъэщ, пьесэр зытха Къаныкъуэм усэ тхылъ зыбжанэ къызэрыдигъэкIар, пьесэ зыбжанэ зэритхар. Ар и унафэщIщ иджыблагъэ Налшык къыщызэIуаха «Сыринэ» адыгэ щIалэгъуалэ театрми. 
 

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 12:57

СэвкIуий Хьэмид: Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр IэщIыб ящIу щыслъагъукIэ, сигу хощI

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

19.08.2022 - 09:53

Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр.

18.08.2022 - 17:19

«Сабийр еджапIэм хуэгъэхьэзыр»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Сабийр еджа­пIэм хуэгъэхьэзыр» зыфIаща псапащIэ Iуэхур иджыри щокIуэкI.

 

18.08.2022 - 13:17

Министрым зыхуагъазэ

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа­лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

 

18.08.2022 - 10:14

Хэт и къафэ нэхъ дахэ?!

ШыщхьэуIум и 15 - 19-хэм Кърымым щрагъэкIуэкI «Таврида.