Табийгъатны сакълаууру

Жеттеланы Хусейинни жашы Аскер  2011 жылда Бедикде  орта школну бошагъан эди. Андан сора ана къарындашы Ёзденланы Тахир бла тау жайлыкълада къойла кютюп тургъанды. Ол себепден малны бек сюеди. Ол ишде кёп жыл урунур акъылы да бар эди.
Болсада жашау кесича оноу этгенди. Жашха ол ишин къоюп башхасына кёчерге тюшгенди. Бюгюнлюкде ол «Приэльбрусье» миллет  паркда  урунады.  Къуругъан неда къар, жел аудургъан тереклени кесип кетереди, кийик жаныуарлагъа туз  салады. Андан сора да,  кёп жумуш  тындырады.
Таматала Аскерни ишлегенин жаратадыла, хар заманда атын юлгюге айтадыла. 
Мындан арысында да кёп жылланы бет жарыкълы урунсун.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.