Айтхылыкъ адамла, махтаулу жумушла, ёхтемленирча жетишимле

Озгъан шабат  кюн  бай тарыхлы, аламат табийгъатлы жер – Зольск район – кесини 95-жыллыкъ юбилейин белгилегенди. Байрам эрттенлик  Эсгериу къабыргъагъа, Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы эм аскерчи-интернационалистлени эсгертмелерине  гюлле салыудан башланнганды.
Зольскечилени  алгъышларгъа КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В. Коков, Парламентни Председатели Т.Б. Егорова, министерстволаны бла ведомстволаны таматалары, Парламентни депутатлары, политика партияланы, республиканы Жамауат палатасыны келечилери, муниципал эм шахар округланы оноучулары, Ставрополь крайны Предгорный районундан адамла да келгендиле.
Байрамны магъаналы кесеги  Культура юйде болгъанды. Мында районну сыйлы инсанлары, организацияланы эмда учрежденияланы, эл мюлк предприятияланы таматалары, гитче эмда орта бизнесни келечилери жыйылгъандыла.  Бу адамла  кеслерини харкюнлюк къыйынлары бла тийрени махтаулулугъун кёбейтгенлей турадыла.
Келген къонакълагъа сахнадан ыразылыгъын районну  жер-жерли администрациясыны таматасы Р.Х. Гятов айтханды.  Кесини алгъышлау сёзюнде К.В. Коков былай чертгенди: «Зольск районну тохташыуу эмда ёсюую саулай Къабарты-Малкъар Республиканы тарыхы бла байламлыды. Бюгюнлюкде ол аламат табийгъат, аграр, турист-рекреация эмда интеллектуал хазнасы болгъан жерди.  Алай аны баш магъаналы къыйматы уа ахшы, ишчи, фахмулу адамларыдыла. Ала  Къабарты-Малкъарны тарыхына кеслерини юлюшлерин  къошхан инсанладыла, республика быланы асламысыны атлары бла ёхтемленеди». Т.Б. Егорова, бирси сыйлы къонакъла да зольскечиледен ариу сёзлерин къызгъанмагъандыла.
Республикада жер-жерли  самоуправленияны айнытыугъа, районну эл тийрелерин игилендириуге кюч салгъаны, «Къабарты-Малкъар Республиканы муниципал къуралыуларыны совети» ассоциация бла  муниципал аралы жетишимли байламлыкълары ючюн  эмда  муниципал районну  къуралыууну 95-жыллыгъыны белгисине  Зольск районнга КъМР-де АСМО-ну Сыйлы грамотасы берилгенди.  Жамауатха керти къуллукъ этгени, иш кёллюлюгю ючюн Россей Федерацияны «Сыйлылыкъны Белгиси» саугъала жаны бла регионла аралы комитет Зольск районну жер-жерли администрациясыны таматасы Р.Х. Гятовну  Сыйлылыкъны белгиси эмда диплом бла саугъалагъанды. Бийик профессиналлыкълары эмда кёп жылланы ичинде жетишимли къыйынлары  ючюн къауум зольскечиге районну администрациясыны таматасыны Сыйлы грамоталары бла Ыразылыкъ къагъытлары тутдурулгъандыла.
Байрамгъа хазырланнган  роликде къараучуланы районну къуралыу кюнюнден – эл мюкню эм индустриализацияны кётюрюлюу кезиуден, Уллу Ата журт урушну жылларындан, совет ёмюрден, перестройкадан башлап аны бюгюнлюкге дери жашау тизмесин кёрюрге онглары болгъанды. Концерт программа да бай эди. Искусствону усталары, РФ-ни, КъМР-ни  сыйлы артистлери, районну чыгъармачылыкъ къауумлары вокал эм хореография номерлерин кёргюзтгендиле. А.Ташло бла А.Зеушев Зольск районну гимнин эшитдиргендиле, байрамгъа деп  энчи жазылгъан «Родная Зольская земля» жырны (макъамы А. Темботовну, сёзлери Н. Нированы) А.Кодзоков  айтханды.
Байрам тюбешиулени чеклеринде Залукокоажени ара майданында къол усталыкъ бла байламлы чыгъармачылыкъны бла эл мюлк продукцияны кёрмючю къуралгъанды.  Районну эллери арбазла къурагъандыла, алада  къонакъла журтланы тарыхлары бла шагъырейленип, тёрели ашланы татыуларын кёргендиле. Казбек Коков бла Руслан Гятов районну ол арбазларында болгъандыла эмда жыйылгъанла бла ушакълашхандыла.
Зольскечилени юбилейлерине  М. эм В.Котляровланы издательстволарында  Р. Гятовну башчылыгъында чыкъгъан «Зольская земля: события, судьбы, свершения» атлы  китап да саугъа эди. Аны презентациясы байрамны аллында районда ётгенди. «Къыралны тарыхына, кесинги ата-бабаларынгы жашауларын билмесенг, терен тюшюналлыкъ тюйюлсе. Бу чыгъарманы бетлеринде биз жашауну хар бёлюмюнде да жетишимли болгъан, тарыхыбызгъа юлюшлерин къошхан  адамларыбызны кёргюзтюрге кюрешгенбиз, зольскечилени жигитликлерини, тылда ишлегенлени, башха-башха жыллада мюлкюбюзню айнытханланы юслеринден хапарлагъанбыз. Районну бай тарыхы келлик тёлюлерибизге сакъланыргъа тийишлиди, аладыла жангы жашауну къурарыкъ инсанла»,- деп чертгенди Руслан Хашимович.

 

Амина Шокуева, Зольск районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.