ЖОЛЛАНЫ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИРГЕ УЛЛУ ЭС БУРУЛАДЫ

Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды. Аны Правительствону Председателини орунбасары Марат Хуснуллин  бардыргъанды.

 Анда  жоллада къурулуш ишле къалай бардырылгъанларыны кёрюмдюлерине къарагъандыла эм Россейни субъектлеринде  интеллектуал транспорт системаланы къурауну юсюнден соруу сюзюлгенди, деп билдиреди республиканы оноучусуну пресс-службасы.

 Регионлада болумну юсюнден докладла бла РФ-ни транспорт министрини  биринчи орунбасары Андрей Костюк  бла Федерал жол агентствону  оноучусу Роман Новиков сёлешегендиле. 

Жаллада къурулуш ишлени бардырыу бла Къабарты-Малкъар росейли регионланы арасында алчы жерни алады. 2021 жылда республикада тохташдырылгъан  мардалагъа 237 километр битеу жерледе хайырланнган автомобиль жол келтирилгенди. Андан сора  42 километр федерал, 157 километр регионал эм 38 километ муниципал жолла башда сагъынылгъан мардагъа келтирилгендиле.  

КъМР-ни Башчысыны буюрууларына тийишлиликде республикада жол къурулуш ишле комплекс халда бардырылгъандыла. Аланы чеклеринде жоллада  бла тротуарлада къоркъуусузлукъ жаны бла мадарланы жалчытыу ишле бардырылгъандыла. Ол санда аслам эс социал объектле болгъан жерледе чыракъла жанарча этилгендиле, тёгереклерине темир чалдишлени салгъандыла эм   тротуарланы тапландыргъандыла.

 Жол службаланы ишчилери 100 километрде чыракъла жанарча эм бузулгъан жерлерин  жангыдан ишлерча этгендиле,  жолну бир жанындан башха жанына ётген 649  жер тапландырылгъанды, 11 километр узунлукъда бек къоркъуулу автомобиль жолланы жанларында темир чалдишле орнатхандыла. Андан сора къошакъ халда жолда жорукъланы бузгъанланы эсепге алгъан суратха эм видеогъа тюшюрген 50  камера отнатылгъанды.    

Битеу да озгъан жылда республикада жол инфраструктураны айнытыргъа «Къоркъуусузлу эм качестволу жолла» миллет проект бла 4 миллиард сом бёлюннгенди. Андан сора жоллада ремонт ишлени бардырыргъа ырсхыла «Траснспорт системаны айнытыу», «Элледе жерлени комплексли айнытыу» къырал программала бла эм КъМР-ни регион жол фондундан бёлюнгендиле.

 «Жол къурулушда битеу муратларыбызны  Россейни Президенти Владимир Путинни социал жаны бла политиканы тийишлисича бардыргъаныны  эм РФ-ни Правительствосу бизни башламчылыкъларыбызгъа болушлукъ этип тургъанын юсюнден болгъанды. Быйылгъы жылда да ол ишни бардырлыкъбыз,  2021 жылны аягъында 62 регионал объект бла байламлы контрактла этилгендиле», - деп белгилегенди Казбек Коков Правительстволу комиссияны штабыны кёрюмдюлерини юсюнден айта.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 09:35

Мияла заводну тирилтедиле

Чегем шахарда мияладан абериле чыгъарыучу завод жангыдан ишлеп башлагъанды.

01.07.2022 - 09:35

Ана сыры – къызында, ата сыры – жашында

Алгъаракъда Тырныауузда жашагъан Тебаланы Муслимни бла Валентинаны юйюрлеринде бешинчи сабий туугъанды.

01.07.2022 - 09:35

Къудурет ючюн къайгъыра

Кёп болмай РФ-ни экономиканы айнытыу эм  табийгъат байлыкъла эмда экология министрлерини  орунбасарлары  Сергей Назаров бла Сергей Ястребов, «Кавказ.РФ» компанияны таматасы Хасан Тимижев эм «Эльбру

30.06.2022 - 09:35

БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУЛЕГЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди.

30.06.2022 - 09:35

ЁРТЕНЛЕНИ АСЛАМЫСЫН СЫЛТАУУ-АДАМНЫ САНСЫЗЛЫГЪЫ

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кю