ЖОЛЛАНЫ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИРГЕ УЛЛУ ЭС БУРУЛАДЫ

Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды. Аны Правительствону Председателини орунбасары Марат Хуснуллин  бардыргъанды.

 Анда  жоллада къурулуш ишле къалай бардырылгъанларыны кёрюмдюлерине къарагъандыла эм Россейни субъектлеринде  интеллектуал транспорт системаланы къурауну юсюнден соруу сюзюлгенди, деп билдиреди республиканы оноучусуну пресс-службасы.

 Регионлада болумну юсюнден докладла бла РФ-ни транспорт министрини  биринчи орунбасары Андрей Костюк  бла Федерал жол агентствону  оноучусу Роман Новиков сёлешегендиле. 

Жаллада къурулуш ишлени бардырыу бла Къабарты-Малкъар росейли регионланы арасында алчы жерни алады. 2021 жылда республикада тохташдырылгъан  мардалагъа 237 километр битеу жерледе хайырланнган автомобиль жол келтирилгенди. Андан сора  42 километр федерал, 157 километр регионал эм 38 километ муниципал жолла башда сагъынылгъан мардагъа келтирилгендиле.  

КъМР-ни Башчысыны буюрууларына тийишлиликде республикада жол къурулуш ишле комплекс халда бардырылгъандыла. Аланы чеклеринде жоллада  бла тротуарлада къоркъуусузлукъ жаны бла мадарланы жалчытыу ишле бардырылгъандыла. Ол санда аслам эс социал объектле болгъан жерледе чыракъла жанарча этилгендиле, тёгереклерине темир чалдишлени салгъандыла эм   тротуарланы тапландыргъандыла.

 Жол службаланы ишчилери 100 километрде чыракъла жанарча эм бузулгъан жерлерин  жангыдан ишлерча этгендиле,  жолну бир жанындан башха жанына ётген 649  жер тапландырылгъанды, 11 километр узунлукъда бек къоркъуулу автомобиль жолланы жанларында темир чалдишле орнатхандыла. Андан сора къошакъ халда жолда жорукъланы бузгъанланы эсепге алгъан суратха эм видеогъа тюшюрген 50  камера отнатылгъанды.    

Битеу да озгъан жылда республикада жол инфраструктураны айнытыргъа «Къоркъуусузлу эм качестволу жолла» миллет проект бла 4 миллиард сом бёлюннгенди. Андан сора жоллада ремонт ишлени бардырыргъа ырсхыла «Траснспорт системаны айнытыу», «Элледе жерлени комплексли айнытыу» къырал программала бла эм КъМР-ни регион жол фондундан бёлюнгендиле.

 «Жол къурулушда битеу муратларыбызны  Россейни Президенти Владимир Путинни социал жаны бла политиканы тийишлисича бардыргъаныны  эм РФ-ни Правительствосу бизни башламчылыкъларыбызгъа болушлукъ этип тургъанын юсюнден болгъанды. Быйылгъы жылда да ол ишни бардырлыкъбыз,  2021 жылны аягъында 62 регионал объект бла байламлы контрактла этилгендиле», - деп белгилегенди Казбек Коков Правительстволу комиссияны штабыны кёрюмдюлерини юсюнден айта.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ЫСПАС СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА, ОЮМЛА ДА

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» деген ат бла республика даражалы эришиу  мектеплени окъуучуларыны бла устазларыны араларында талай жылдан бери бардырылады.

05.06.2023 - 09:33

ТИН БАЙЛЫГЪЫБЫЗНЫ ГЮРБЕЖИСИ

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла.

05.06.2023 - 09:32

ТЮТЮН ИЧГЕНЛЕ КЁП АУРУЙДУЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

05.06.2023 - 09:31

ХУНЕРЛИКЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды.

05.06.2023 - 09:31

ИНФАРКТ – ЁЛЮМ ТЮЙЮЛДЮ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла.