ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды. Андан билдиргенлерича, ол кезиуге белгиленнген жумушланы Къабарты-Малкъарда барын да тындырып, аны юсюне бу жаны бла энтта да эки процентге асламыракъ иш этилгенди. Къарачай-Черкесде ол - тогъуз, Чечен Республикада – жети, Ингушетияда бла Ставрополь крайда – ючюшер, «Севкавказэнерго» предприятияда уа – сегиз процент болгъанды.

Шёндюгю къышха хазырланыуну чеклеринде компанияны специалистлери ток ызладан кёп къалмай 3,5 минг километрине ремонт этгендиле. Андан сора да, подстанцияланы, трансформаторланы, коммутация аппаратланы, изоляторланы жангыртыу жаны бла иги къармашхандыла.

Компанияны адамлары ток ызла созулгъан жерлени (456 гектар) тёгерек-башларын да тазалагъандыла. «Ремонт программаны бардыргъанда биз къоркъуусузлукъгъа, качествогъа, къыйматлылыкъгъа баш магъана бергенбиз. Алай бла бу къышны чырмаусуз чыгъаргъа таукелбиз», - дегенди «Россети Шимал Кавказ» компанияны башчысыны орунбасары – тамата инженери Виктор Абаимов.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.