ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды. Андан билдиргенлерича, ол кезиуге белгиленнген жумушланы Къабарты-Малкъарда барын да тындырып, аны юсюне бу жаны бла энтта да эки процентге асламыракъ иш этилгенди. Къарачай-Черкесде ол - тогъуз, Чечен Республикада – жети, Ингушетияда бла Ставрополь крайда – ючюшер, «Севкавказэнерго» предприятияда уа – сегиз процент болгъанды.

Шёндюгю къышха хазырланыуну чеклеринде компанияны специалистлери ток ызладан кёп къалмай 3,5 минг километрине ремонт этгендиле. Андан сора да, подстанцияланы, трансформаторланы, коммутация аппаратланы, изоляторланы жангыртыу жаны бла иги къармашхандыла.

Компанияны адамлары ток ызла созулгъан жерлени (456 гектар) тёгерек-башларын да тазалагъандыла. «Ремонт программаны бардыргъанда биз къоркъуусузлукъгъа, качествогъа, къыйматлылыкъгъа баш магъана бергенбиз. Алай бла бу къышны чырмаусуз чыгъаргъа таукелбиз», - дегенди «Россети Шимал Кавказ» компанияны башчысыны орунбасары – тамата инженери Виктор Абаимов.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд

24.06.2024 - 15:43

ЖАШ КАРАТЕЧИЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:43

МАМЫРЛЫКЪ ЮЧЮН ЖАНЛАРЫН БЕРГЕНЛЕНИ ХУРМЕТИНЕ ЖАУ ЧЫРАКЪЛА ЖАНДЫРГЪАНДЫЛА

Росгвардияны КьМР-де Управлениясыны келечилери «Свеча памяти» эсде тутуу жумушлагъа къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:42

ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

23.06.2024 - 10:01

БАБАЛАНЫ КЪУУАНЧНЫ ХУРМЕТИНЕ – БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУ

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды.