ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды. Андан билдиргенлерича, ол кезиуге белгиленнген жумушланы Къабарты-Малкъарда барын да тындырып, аны юсюне бу жаны бла энтта да эки процентге асламыракъ иш этилгенди. Къарачай-Черкесде ол - тогъуз, Чечен Республикада – жети, Ингушетияда бла Ставрополь крайда – ючюшер, «Севкавказэнерго» предприятияда уа – сегиз процент болгъанды.

Шёндюгю къышха хазырланыуну чеклеринде компанияны специалистлери ток ызладан кёп къалмай 3,5 минг километрине ремонт этгендиле. Андан сора да, подстанцияланы, трансформаторланы, коммутация аппаратланы, изоляторланы жангыртыу жаны бла иги къармашхандыла.

Компанияны адамлары ток ызла созулгъан жерлени (456 гектар) тёгерек-башларын да тазалагъандыла. «Ремонт программаны бардыргъанда биз къоркъуусузлукъгъа, качествогъа, къыйматлылыкъгъа баш магъана бергенбиз. Алай бла бу къышны чырмаусуз чыгъаргъа таукелбиз», - дегенди «Россети Шимал Кавказ» компанияны башчысыны орунбасары – тамата инженери Виктор Абаимов.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 09:35

Мияла заводну тирилтедиле

Чегем шахарда мияладан абериле чыгъарыучу завод жангыдан ишлеп башлагъанды.

01.07.2022 - 09:35

Ана сыры – къызында, ата сыры – жашында

Алгъаракъда Тырныауузда жашагъан Тебаланы Муслимни бла Валентинаны юйюрлеринде бешинчи сабий туугъанды.

01.07.2022 - 09:35

Къудурет ючюн къайгъыра

Кёп болмай РФ-ни экономиканы айнытыу эм  табийгъат байлыкъла эмда экология министрлерини  орунбасарлары  Сергей Назаров бла Сергей Ястребов, «Кавказ.РФ» компанияны таматасы Хасан Тимижев эм «Эльбру

30.06.2022 - 09:35

БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУЛЕГЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди.

30.06.2022 - 09:35

ЁРТЕНЛЕНИ АСЛАМЫСЫН СЫЛТАУУ-АДАМНЫ САНСЫЗЛЫГЪЫ

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кю