ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды. Андан билдиргенлерича, ол кезиуге белгиленнген жумушланы Къабарты-Малкъарда барын да тындырып, аны юсюне бу жаны бла энтта да эки процентге асламыракъ иш этилгенди. Къарачай-Черкесде ол - тогъуз, Чечен Республикада – жети, Ингушетияда бла Ставрополь крайда – ючюшер, «Севкавказэнерго» предприятияда уа – сегиз процент болгъанды.

Шёндюгю къышха хазырланыуну чеклеринде компанияны специалистлери ток ызладан кёп къалмай 3,5 минг километрине ремонт этгендиле. Андан сора да, подстанцияланы, трансформаторланы, коммутация аппаратланы, изоляторланы жангыртыу жаны бла иги къармашхандыла.

Компанияны адамлары ток ызла созулгъан жерлени (456 гектар) тёгерек-башларын да тазалагъандыла. «Ремонт программаны бардыргъанда биз къоркъуусузлукъгъа, качествогъа, къыйматлылыкъгъа баш магъана бергенбиз. Алай бла бу къышны чырмаусуз чыгъаргъа таукелбиз», - дегенди «Россети Шимал Кавказ» компанияны башчысыны орунбасары – тамата инженери Виктор Абаимов.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына