ЛЭЖЬЫГЪЭМ ХУЭЖЫДЖЭР НАРТОКЪУЭ СУЛЪТIАН

Нартокъуэ СулътIан Хьэмзэт и къуэр I955 гъэм мэкъуауэгъуэм 3-м КъШР-м и Адыгэ-Хьэблэ щIыналъэм хыхьэ ВакIуэ-Жылэ къуажэм къыщалъхуащ.
1959 гъэм я унагъуэр Псыжь (Абазэ куей) Iэпхъуащ. СулътIан абы курыт еджапIэр къыщиухащ, итIанэ Севастополь дзэм къулыкъу щищIащ, I983 гъэм КъБКъУ-м и тхыдэ-филологие факультетыр къиухащ, иужькIэ Ростов къэрал университетым журналистикэмкIэ и факультетым щеджащ, апхуэдэуи и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ КПСС-м и Къэрэшей-Шэрджэс обкомым марксизм-ленинизмкIэ и университетым.
СулътIан зригъэгъуэта IэщIагъэм дихьэхырт. Ар газет зыбжанэм корреспонденту щылэжьауэ, 2006 гъэм езым къызэIуихащ «Вестник Карачаево-Черкесии» газетыр. Нобэ а газетым увыпIэ хэха щеубыд Къэрэшей-Шэрджэсым и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм икIи щIэджыкIакIуэ мымащIи иIэщ.
Газетым щIэх-щIэхыурэ къытохуэ къэрал къулыкъущIахэм, егъэджакIуэ, дохутыр пэрытхэм, щэнхабзэм, щIэныгъэм, гъуазджэм и лэжьакIуэ пашэхэм, тхакIуэхэм, усакIуэхэм, депутатхэм, спортсменхэм, ветеранхэм ятеухуа тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.
«Вестник Карачаево-Черкесии» газетыр хьэлэмэт зыщIхэм ящыщщ гъэ къэс «ЦIыху нэхъыфIхэр» фIэщыгъэм щIэту иригъэкIуэкI зэпеуэр. УнэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэ куэдкIэ зэщхьэщыха зэхьэзэхуэм наIуэ къещI IэщIагъэ зэхуэмыдэхэм щыпэрыт цIыхухэр. Ахэр къыхихын папщIэ газетым и редактор нэхъыщхьэ Нартокъуэр егъэджэныгъэ, щэнхабзэ, медицинэ IуэхущIапIэхэм йоблагъэ, абыхэм къыщызэрагъэпэщ Iуэхухэм хэтщ, щылажьэхэм нэIуасэ захуещI.
«Вестник Карачаево-Черкесии» газетыр УФ-м и хэгъэгу куэдым щызэбгрокI. Ар яIэрохьэ Москва, Санкт-Петербург къалэхэм, Омск, Новороссийск областхэм, Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ щIыналъэхэм, Абхъаз Республикэм щыпсэу цIыхухэм. Тиражыр мини 5 мэхъу.
20I3 гъэм и гъатхэпэм иджыри зы газет къыдигъэкIын щIидзащ Нартокъуэм – «Горянка Кавказа», ар илъэсым къриубыдэу 3-4 къыдэкIыу аращ. КъищынэмыщIауэ, СулътIан и хъуэпсапIэщ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ газет гуэдзэн игъэхьэзырыну.
Газет лэжьыгъэм къыщыдэхуэм деж Нартокъуэ СулътIан усэхэр, уэрэдхэр етх. Дзэ-хэкупсэ гъэсэныгъэм, зэхэщIыкIым, лъагъуныгъэм теухуауэ IэдакъэщIэкIыу 60-м щIигъу иIэщ абы. Абы и усэхэм макъамэ щIалъхьащ Кавказ Ищхъэрэм щыцIэрыIуэ композиторхэу Ногайлиев Мэджит, Тэмазэ Лидие (КъШР), Тыкъуэ Къаплъэн (АР), Кудайбердиев Яхья (Дагъыстэн) сымэ. И уэрэдхэр ягъэзащIэ Елдар Айдэмыр (АР), Хьэтыхъу Эдуард, Тхьэгъэлэдж Светланэ, Зеущэ Iэуес, Нэхущ Чэрим сымэ, нэгъуэщIхэми.
Ноби жыджэру матхэ, мэусэ, газет къыдегъэкI СулътIан. Творческэ IэнатIэм щиIэ фIыщIэм папщIэ абы къыхуагъэфэщащ цIэ лъапIэ, щIыхь тхылъ куэд. Зэрылэжьа илъэс 40-м щIигъум КъШР-м и ЦIыхубэ Зэхуэсым, Лъэпкъ IуэхухэмкIэ министерствэм, Печатымрэ цIыхубэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ министерствэм, Урысейм щыпсэу адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием, УФ-м цIыхубэ егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и лэжьакIуэхэм я профсоюз зэгухьэныгъэм и республикэ къудамэм, нэгъуэщIхэм къабгъэдэкIыу Нартокъуэм къыхуагъэфэщащ дамыгъэ, щытхъу, фIыщIэ тхылъ 500-м щIигъу, абы хохьэ дыщэ медалхэри орденхэри.

Къэбарт Мирэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.06.2023 - 09:14

ЕГЪЭДЖАКIУЭХЭМРЭ ГЪЭСАКIУЭХЭМРЭ Я ИЛЪЭСЫМ ТРАУХУЭ

«Библиотекэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум хыхьэу, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм техникэ, мэкъумэш литературэхэмкIэ и къудамэм щекIуэкIащ «Слово во славу учителя» зэхыхьэр.

02.06.2023 - 09:13

ХЪУМПIЭЦIЭДЖХЭМ Я БГЫР ЩIЭПСЫГЪУЭР

Алтай таурыхъ

01.06.2023 - 15:02

ХУАБЭМ ЗЫКЪЕВГЪЭЛ

«Кондиционер» псалъэр инджылызыбзэм къикIащ, «хьэуар нэхъыфI зыщI» жиIэу къокI. Пасэ зэманым цIыхухэм хуабэвэхым зыщахъумэрт, гуэлым, псым хэсу.

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ