ТХЫДЭМ И ЛЪАГЪУЭХЭР

«Тхыдэм и лъагъуэхэр» – аращ зэреджэр «Антарес» щIыналъэ центрым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Курортхэмрэ туризмэмкIэ министерствэмрэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ зэщIыгъуу ягъэхьэзыра литературэ-лъахэхутэ программэм.
КъБР-м и къэралыгъуэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум ирихьэлIэу ягъэхьэзыра мы Iуэхур щIышылэм и 17-29-хэм къриубыдэу екIуэкIынущ, ди щIыналъэм курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт еджапIэхэмя 9-11-нэ классхэм щIэс ныбжьыщIэ 20-м нэблагъи хэтынущ. Проектым хыхьа щIалэгъуалэр туризмэм пыщIа IэнатIэхэм хуеплъэкI, абыкIэ IэщIагъэр зэрызыгъэгъуэтыну щIэхъуэпсхэращ.
Программэм унэтIыныгъитху иIэщ: лъахэхутэр, IэщIагъэрыеплъыр, PR-технологиехэр, шынагъуэншагъэр, Soft-skills есэныгъэхэр.
Прогрммэм ипкъ иткIэ сабийхэм Iэмал яIэнущ щалъхуа хэкум и географием, тхыдэм, щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэр зыхуэдэм зыщагъэгъуэзэну, зыплъыхьакIуэ программэхэм щIэуэ халъхьэ технологиещIэхэр зрагъэщIэну, псэлъэкIэмрэ цIыху къыдэхьэхыкIэмрэ епха есэныгъэхэм я щэхухэм зрагъэужьыну, япэ медицинэ дэIэпыкъуэгъумрэ шынагъэшагъэмкIэ щIэныгъэ зрагъэгъуэтыну. Абы къищынэмыщIауэ, еджакIуэхэм IэнатIэмкIэ хъыбарыщIэхэр зэрызэхалъхьэм, блогхэр зэрызэхагъэувэм, PR-технологиехэр зэрагъэхьэзырым теухуа лекцэхэм ирагъэдэIуэнущ.
Лекцэхэр КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ министерствэм, Урысей географие зэгухьэныгъэм, КъБКъУ-м, Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ академием КъБР-м щиIэ щIэныгъэ центрым, сабий зэчиифIэхэм я «ДыгъафIэ къалэм», «Антарес» щIыналъэ центрым я IэщIагъэлIхэм ирагъэкIуэкIынущ. Апхуэдэу Iуэхум къыхашэнущ тхакIуэхэр, журналистхэр, туризмэм епха IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр.

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ