Къалэ ухуэкIэмкIэ хабзэр зэрагъэзащIэм теухуа зэIущIэ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Правитель­ст­вэм и лэжьакIуэхэр, республикэм и муници­-пальнэ щIыналъэхэм я Iэтащ­хьэхэр хэту иригъэ­кIуэ­кIащ къалэухуэ лэ­­жьы­гъэм теухуа законодательствэр зэрагъэ­за­щIэм щыхэплъа зэIущIэ.

Зытепсэлъыхьа Iуэху­хэм ятеухуауэ абы докладхэр щащIащ КъБР-м ухуэ­ныгъэмрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр Къу­ныжь Вячеслав, КъБР-м ухуэ­ныгъэмрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэ - КъБР-м и ар­хитектор нэхъыщхьэ Унэжокъуэ Астемыр сымэ.
Нобэм ирихьэлIэу, щыжаIащ зэIущIэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ къалэ округхэм, къалэ, къуажэ жылагъуэхэм ящыщу процент 96-м щIигъум адэкIэ зэрызаужьыну я генеральнэ планхэр къащтащ. Къалэухуэ лэжьыгъэм пыщIа полномочие псори иратащ республикэм и къэ­рал властым и органхэм.
Апхуэдэу щыт пэтми, языныкъуэ жылагъуэхэм нобэм къыздэсым яIэкъым хьэблэщIэхэм я транспорт, социальнэ, ком­мунальнэ инфраст­руктурэм зэгъэуIуауэ зе­гъэу­жьынымкIэ фIэкIыпIэ зимыIэ программэхэр.
КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм ткIийуэ къигъэуващ къалэухуэ, псэу­пIэ, архитектурэ законодательствэм щыубзыхуа мар­дэхэр текI имыIэу зэ­рагъэзэщIапхъэр, муни­ципальнэ кIэлъыплъыныгъэр тэмэму егъэкIуэкIын зэрыхуейр, ухуэныгъэхэр, абыхэм фэтэр куэд хъу унэхэри яхэту, ирагъэ­кIуэкIын папщIэ щIы Iыхьэ­хэр щыхухахкIэ мыхъу­мы­щIагъэхэр къагъэхъу зэ­рымыхъунур.
«Министерствэхэм, ведомствэхэм, муниципаль­нэ щIыналъэхэм я уна­фэщIхэм ящыщу къалэ­ухуэ политикэр пхыгъэ­кIы­ныр зи пщэ илъхэм я къалэнщ къагъэлъэ­гъуа мыхъумыщIагъэхэр гъэзэ­кIуэ­жыным ерыщу елэ­жьыну», - къыхигъэщхьэхукIащ КIуэкIуэ Казбек.

 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.07.2024 - 09:03

МафIэс 900-м щIигъу

2024 гъэр къызэрихьэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэс 906-рэ щатхащ. Абыхэм ящыщу 84-р псэупIэхэм къыщыхъуащ, удз гъуам мафIэ щIадзауэ 503-рэ къахутащ.

19.07.2024 - 09:03

«Сильва» опереттэр ягъэлъэгъуащ

Макъамэ театрым и 56-нэ лэжьэгъуэ пIалъэр зэхуищIыжащ IыхьитIу зэхэт ­Кальман Имре и «Сильва» опереттэмкIэ.

18.07.2024 - 09:20

ЗэфIагъэкIам ироплъэж

Урысей МВД-м Лэскэн райо­ным щиIэ къудамэм щызэ­халъхьэжащ 2024 гъэм и япэ ма­зихым я лэжьыгъэм кърикIуа­хэр.

18.07.2024 - 09:19

УсэкIэ цIыхугухэр зыгъэнщI

Зумакуловэ Танзиля Къэ­бэрдей-Балъкъэрым, Къэ­рэшей-Шэрджэсым я цIыху­бэ усакIуэщ, РСФСР-м Горь­кий М. и цIэкIэ ягъэувауэ щыIа Къэрал саугъэтым и лауреатщ.

18.07.2024 - 09:18

Лъэпкъ зыбжанэ къыщызэтенэнущ

Дунейр къызэригъэщIрэ цIыхуу тетым куэду къахокI езыхэр зыщыщ лъэпкъым нэмыщI, адрейхэм я къе­жьэ­кIэр, псэукIэ-зэхэ­ты­кIэр, фIэщхъуныгъэрэ хабзэ-бзыпхъэу зэ­ра­хьэр, ижь­кIэрэ зы пIэм имыкIахэмрэ