"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды. 1989 жылда ишленнген мекям, КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну себеплиги бла РФ-ни "Элли жерлени комплексли айнытыу" деген  къырал программаны  жашауда бардыра,  тынгылы ремонт  этилгенди.

Къашхатау элни  администрациясыны башчысы  Къазийланы Мурат  айтханнга кёре, контрактда жазылгъаныча, бек уллу эмда кёп иш тамамланылгъанды. Сабий учреждениягъа ремонт этиу  кезиу а дайым да  район эмда эл башчыланы  эслеринде, контролунда  тургъанды.

Саулай алып айтханда, мекямны тышына, ичине да капитал ремонт этилгенди. Сабийле тургъан, ойнагъан, ашагъан, къол, бет жуугъан жерлеге да ремонт этилгенди, оборудование толусунлай жангыртылгъанды. Аладан сора да юйню башы алышындырылгъанды, тышы сюртюлгенди, арбазы тап халгъа келтирилгенди. Школгъа бармагъан сабийлеге садда этилген жумушла толусунлай  сурамлагъа келишедиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.