"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды. 1989 жылда ишленнген мекям, КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну себеплиги бла РФ-ни "Элли жерлени комплексли айнытыу" деген  къырал программаны  жашауда бардыра,  тынгылы ремонт  этилгенди.

Къашхатау элни  администрациясыны башчысы  Къазийланы Мурат  айтханнга кёре, контрактда жазылгъаныча, бек уллу эмда кёп иш тамамланылгъанды. Сабий учреждениягъа ремонт этиу  кезиу а дайым да  район эмда эл башчыланы  эслеринде, контролунда  тургъанды.

Саулай алып айтханда, мекямны тышына, ичине да капитал ремонт этилгенди. Сабийле тургъан, ойнагъан, ашагъан, къол, бет жуугъан жерлеге да ремонт этилгенди, оборудование толусунлай жангыртылгъанды. Аладан сора да юйню башы алышындырылгъанды, тышы сюртюлгенди, арбазы тап халгъа келтирилгенди. Школгъа бармагъан сабийлеге садда этилген жумушла толусунлай  сурамлагъа келишедиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.