"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды. 1989 жылда ишленнген мекям, КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну себеплиги бла РФ-ни "Элли жерлени комплексли айнытыу" деген  къырал программаны  жашауда бардыра,  тынгылы ремонт  этилгенди.

Къашхатау элни  администрациясыны башчысы  Къазийланы Мурат  айтханнга кёре, контрактда жазылгъаныча, бек уллу эмда кёп иш тамамланылгъанды. Сабий учреждениягъа ремонт этиу  кезиу а дайым да  район эмда эл башчыланы  эслеринде, контролунда  тургъанды.

Саулай алып айтханда, мекямны тышына, ичине да капитал ремонт этилгенди. Сабийле тургъан, ойнагъан, ашагъан, къол, бет жуугъан жерлеге да ремонт этилгенди, оборудование толусунлай жангыртылгъанды. Аладан сора да юйню башы алышындырылгъанды, тышы сюртюлгенди, арбазы тап халгъа келтирилгенди. Школгъа бармагъан сабийлеге садда этилген жумушла толусунлай  сурамлагъа келишедиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 10:30

Магъаналы тюбешиуле, хайырлы оноула

Къабарты-Малкъарны келечилери Къыргъызстанны ара шахары  Бишкекде «АЮ ГРАНД» комплексде «Expo-Russia Kyrgyzstan 2022» биринчи халкъла аралы кёрмючге къатышхандыла.

01.07.2022 - 09:35

Мияла заводну тирилтедиле

Чегем шахарда мияладан абериле чыгъарыучу завод жангыдан ишлеп башлагъанды.

01.07.2022 - 09:35

Ана сыры – къызында, ата сыры – жашында

Алгъаракъда Тырныауузда жашагъан Тебаланы Муслимни бла Валентинаны юйюрлеринде бешинчи сабий туугъанды.

01.07.2022 - 09:35

Къудурет ючюн къайгъыра

Кёп болмай РФ-ни экономиканы айнытыу эм  табийгъат байлыкъла эмда экология министрлерини  орунбасарлары  Сергей Назаров бла Сергей Ястребов, «Кавказ.РФ» компанияны таматасы Хасан Тимижев эм «Эльбру

30.06.2022 - 09:35

БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУЛЕГЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди.