«ОМИКРОН» ШТАММ ТЕРК ЖАЙЫЛГЪАНЛЫКЪГЪА, ГОСПИТАЛЬГЪА ТЮШГЕНЛЕНИ САНЫНА КЪОШУЛМАГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Правительствосунда Коронавирус инфекциягъа къажау кюреш жаны бла координация советни жыйылыууна  къатышханды. Видеоселектор халда бардырылгъан кенгешни РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин ётдюргенди.

Жыйылыуда  «омикрон» штамм жукъгъанланы саны терк ёсюп баргъанлыкъгъа, госпитальгъа тюшгенлеге къошулмагъаны белгиленнгенди. Коронавирус аурууну бу тюрлюсю женгил халда ётеди, саусузлагъа амбулаториялада багъыу бла чекленирге боллукъду.

-Бек башы,- дегенди Михаил Мишустин, - биринчи болушлукъ берген бёлюмню хазырлауду. Нек дегенде жангы штаммны энчилигине кёре,   амбулаториялагъа бютюн уллу ауурлукъ жетерикге ушап турады. Аны себепли биз белгилеген мадарланы иги кесеги ма ол медицина организацияла бла, аланы саусузланы саны ёсген кезиуде ишлерин къурау бла байламлыды. Ол санда регионлагъа дарманлагъа къошакъ халда 5 миллиард сом бёлюрге белгиленеди. Препаратланы бир кесегин бир жерден алайыкъ, анга дагъыда 15 миллиард сом берирбиз.

Михаил Мишустин РФ-ни Саулукъ сакълау эмда Финансла министерстволарындан тийишли буйрукъланы проектлерин Правительствону жууукъ замандагъы жыйылыууну къараууна хазырларларын тилегенди.    «Поликлиникала, ишлерин тюрлендирип, жангы коронавирус инфекциядан ауругъанлагъа багъып башласала, биринчи болушлукъ берген бёлюмге къоранчларын къайтарыргъа онг чыгъарыкъды. Алай, аны бла да къалмай, ОМС системагъа да къошакъ халда ахча бла себеплик этилликди», - дегенди ол.

Правительствону башчысы оюм этгенден, инфекциягъа къажау кюреш жетишимли болур ючюн, борчлу халда медицина страхованияны системасы бла биринчи болушлукъ берген бёлюм чырмаусуз ишлерге керекдиле. Ол а регион властьланы жууаплылыкъларында болгъан жумушду.

РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Татьяна Голикова билдиргеннге кёре, 18 январьгъа Россей Федерацияны жеринде коронавирусдан ауругъанланы 60 проценти «дельта», 40 проценти да «омикрон» штаммла жукъгъанладыла. Коллектив иммунитетни ёлчеми шёндю 63,9 процентни тутады.  Татьяна Голикова дагъыда карантинни заманын эмда лаборатория тинтиулени тюрлендирирге кереклисин айтханды. Сёз ючюн, коронавирус ючюн тохташдырылгъан карантинни болжалын жети кюннге дери къысхартыуну тюзге санагъанды. Организациялада бла учреждениялада ишлегенлени асламысын юйлеринден ишлерча амалгъа кёчюрюрге кереклисини юсюнден да айтылгъанды. 

Къабарты-Малкъарда коронавирус инфекция бла байламлы халны Оператив штаб  дайым контрольда тутады. Алгъаракълада Казбек Коков бардыргъан кенгешде Оператив штабны вирус инфекциядан сакъланыр мурат бла этген оноулары къалай толтурулгъанларына къаралгъанды. КъМР-ни Башчысыны буйругъу бла аурууну ачыкълагъан тест-системалагъа бла  юйлеринде багъылгъан коронавирус саусузлагъа дарманла алыугъа республикалы бюджетден 53 миллион сомдан аслам бёлюннгенди. 
Бюгюнлюкде алыннган препаратла бла  тест наборла  жибериле турадыла. Поликлиникалада бла госпитальлада ишлерге  медицина факультетлени бла колледжлени ординаторлары бла студентлери чакъырыладыла. Жууукъ заманлада  Республикалы сабий клиника больницада жангы коронавирус аурууну ачыкълау эмда саусузлагъа багъыу жаны бла дагъыда бир амбулаториялы ара ачыллыкъды. Анда врач бла кенгеширге, тест да этдирирге боллукъду.

Аллай арала дагъыда Нальчикни шахар клиника больницаларында, Бахсанны бла Прохладныйны ара район больницаларында, Районла аралы кёп профильли больницаны Нарткъалада бла Анзорейде бёлюмлеринде ачылгъандыла.  ПЦР амал бла  COVID-19 аурууну ачыкълау бла  12 лаборатория, ол санда 4 энчи иели  медицина организация кюрешедиле. КТ-тинтиулени уа  7 медицина организация бардырады, аладан да экиси энчи иелиледиле.

Коронавирусха къажау дарман салыу да андан ары бардырылады. Вакцинацияны 85 стационар пункту ишлейди. Адамла аслам жыйылыучу жерледе да 19 мобиль пункт ачылгъанды, дагъыда  вакцинацияны 58 мобиль бригадасы къуралгъанды. Андан сора да,  КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну колл-центрин кючлендириу жаны бла мадар этилгенди. Анга бир 122 номер бла сёлеширге боллукъду.                            

Юсюпланы Галина хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.