13 ТАРИХДЕН КЪОРКЪУР КЕРЕКЛИСИ ЖОКЪДУ

Сыйлы Къуранда кёп тюрлю  шартла бардыла. Ала шёндюгю технологиялы заманда, 21 ёмюрде, алимлени сейирге къалдырадыла. Бюгюн а Сыйлы китапда бла исламда 13 тарих бла байламлы шартланы юслеринден айтыргъа, аны бла байламлы ырысланы чачаргъа сюебиз.

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, Меккадан Мединагъа Аллахны сёзюн халкъгъа белгили этип, ислам динни жайып башлагъан кюнден 13 жылдан сора кёчгенди. Хиджраны кезиуюнде Аллахутала анга «Мухаммад» сураны 13-чю аятын бергенди: «Сенден да кючлю ненча элни чачдыргъанма Мен, ала сени къыстагъанлары ючюн! Аланы болушлукъчулары болмагъанды» (47:13).   

Сыйлы Къуранны биринчи аяты «Аль-Фатиха» (Китапны ачхан) жети аятдан къуралады, ахыргъы сура «Ан-Нас» (Адамла) – алты аятдан. Экисин бирге къошсанг – 13 болады. Энтта бир сейир шарт – ахыргъы сураны ахыргъы аятында 13 харф барды.

Къуранны бир-бир суралары Алиф, Лям, Мим; Йа, Син; Та, Син, Мим дегенча харфладан башланадыла. Аланы магъанасы жаланда Уллу Аллахха белгилидиле. Сёзге, «Бакара» сура да аллай харфла бла ачылады.  Ол 286 аятдан къуралады. Бу тарих а 13-ге  юлешинеди. Бу харфла бла ачылгъан сураланы ахыргъысы «Аль-Къалямды». Ол а 52 аятдан къуралады. Бу тарих да 13-ге юлешинеди.

Къуранда бир ненча харф бирге келип башланнган 20 сура барды. Аланы барысында да бирге 2743 аят барды. Не сейирлиги, ол да 13-ге юлешинеди – 211.

Ким биледи, бу къысха статьябызны окъуп, 13-ден къоркъгъанла, бу тарихни ырыслагъанла, ол жарсыу келтиргенине ийнаннганла тюзелир эселе уа…

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м