НЭХЪ ЖЫДЖЭРХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и фонд Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэм и унафэщI Мэкъуауэ Люазэ республикэм и лъэпкъ щэнхабзэ центрхэм я лIыкIуэхэр зэхуишэсащ. Ар теухуауэ щытащ блэкIа илъэсым зэфIагъэкIахэр къэпщытэжыным, мы гъэм къапэщылъхэр убзхыхуным.
- Нэгъабэ ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрыдгъэхьащ, - къыхигъэщащ Люазэ. - Коронавирус узыфэм зедмыгъэубгъун папщIэ дысакъын хуей хъуами, зэрытхузэфIэкIкIэ зыхуэдгъэувыжа къалэнхэр зэдгъэхъулIащ. Зэныбжьэгъугъэрэ зэкъуэтыныгъэрэ яку дэлъу щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэ центрхэм зэхыхьэ гъэщIэгъуэнхэр къызэрагъэпэщащ мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ гъэбыдэным теухуауэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэр зэдыхэтащ махуэшхуэхэм иращIэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм, къыхалъхьэ жэрдэмхэр даIыгъащ. Илъэсым кърикIуахэр щызэхалъхьэжам, КъБР-м граждан жылагъуэ институтхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм 202I гъэм и мыкоммерцэ IуэхущIапIэ нэхъыфIу дыкъызэрилъытар гуапэ тщыхъуащ.
Урыс тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ я «Вече» зэгухьэныгъэм и унафэщI Канунников Анатолий игу къигъэкIыжащ лъэпкъ щэнхабзэ центрхэр къызэрызэрагъэпэщауэ щытар, фондым и лъабжьэр зыгъэтIылъахэр. Абы къыхигъэщащ зэхыхьэм хэт дэтхэнэми IуэхущIапIэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфI зэрыхуищIар.
Люазэ лъэпкъ щэнхабзэ центрхэм я унафэщI нэхъ жыджэрхэм я цIэ къриIуащ, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым и щIыхь тхылъыр яритащ.
- Лъэпкъ щэнхабзэ центрхэм я унафэщIхэм я зэхыхьэм япэу 202I гъэм дыгъэгъазэм дыхэтащ, - жиIащ Устиновэ Маринэ. – Абы къыщыхалъхьауэ щытат Къэбэрдей-Балъкъэрым «Нарспи» лъэпкъ щэнхабзэ центр къыщызэрагъэпэщыну, республикэм щыпсэу чувашхэр зэкъуагъэувэн, я щэнхабзэр, тхыдэр яхъумэжын, абыхэм къахэкIа цIыху цIэрыIуэхэр республикэм щыпсэухэм кърагъэцIыхун, Чувашие республикэм и зэфIэкIхэр, Урысейм и экономикэ зыужьыныгъэм хуищI хэлъхьэныгъэхэм щагъэгъуэзэн папщIэ. Гуапэщ ЩэнхабзэмкIэ фондыр къызэрыддэIэпыкъур, и унагъуэшхуэм дызэрыхигъэхьар.
ЗэIущIэм хэта дэтхэнэми псалъэ иратащ. Шэч хэмылъу пшыхьыр щхьэпэщ щIыналъэм мамырыгъэр щыгъэбыдэнымрэ цIыхухэм яку дэлъ зэхущытыкIэхэр егъэфIэкIуэнымкIэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.

28.06.2022 - 09:33

МИНИСТРЫМ И ПСАЛЪЭ ГУАПЭХЭР

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Лэскэн район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ щыIащ Анзорей къуажэм дэт курыт школ №I-м и 9-нэ классыр къэзыуха ныбжьыщIэхэм

28.06.2022 - 09:33

НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2007-2008, 2009-20I0, 20II-20I2 гъэхэм къалъхуахэмрэ.

27.06.2022 - 09:38

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.

27.06.2022 - 09:35

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.