НЭХЪ ЖЫДЖЭРХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и фонд Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэм и унафэщI Мэкъуауэ Люазэ республикэм и лъэпкъ щэнхабзэ центрхэм я лIыкIуэхэр зэхуишэсащ. Ар теухуауэ щытащ блэкIа илъэсым зэфIагъэкIахэр къэпщытэжыным, мы гъэм къапэщылъхэр убзхыхуным.
- Нэгъабэ ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрыдгъэхьащ, - къыхигъэщащ Люазэ. - Коронавирус узыфэм зедмыгъэубгъун папщIэ дысакъын хуей хъуами, зэрытхузэфIэкIкIэ зыхуэдгъэувыжа къалэнхэр зэдгъэхъулIащ. Зэныбжьэгъугъэрэ зэкъуэтыныгъэрэ яку дэлъу щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэ центрхэм зэхыхьэ гъэщIэгъуэнхэр къызэрагъэпэщащ мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ гъэбыдэным теухуауэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэр зэдыхэтащ махуэшхуэхэм иращIэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм, къыхалъхьэ жэрдэмхэр даIыгъащ. Илъэсым кърикIуахэр щызэхалъхьэжам, КъБР-м граждан жылагъуэ институтхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм 202I гъэм и мыкоммерцэ IуэхущIапIэ нэхъыфIу дыкъызэрилъытар гуапэ тщыхъуащ.
Урыс тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ я «Вече» зэгухьэныгъэм и унафэщI Канунников Анатолий игу къигъэкIыжащ лъэпкъ щэнхабзэ центрхэр къызэрызэрагъэпэщауэ щытар, фондым и лъабжьэр зыгъэтIылъахэр. Абы къыхигъэщащ зэхыхьэм хэт дэтхэнэми IуэхущIапIэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфI зэрыхуищIар.
Люазэ лъэпкъ щэнхабзэ центрхэм я унафэщI нэхъ жыджэрхэм я цIэ къриIуащ, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым и щIыхь тхылъыр яритащ.
- Лъэпкъ щэнхабзэ центрхэм я унафэщIхэм я зэхыхьэм япэу 202I гъэм дыгъэгъазэм дыхэтащ, - жиIащ Устиновэ Маринэ. – Абы къыщыхалъхьауэ щытат Къэбэрдей-Балъкъэрым «Нарспи» лъэпкъ щэнхабзэ центр къыщызэрагъэпэщыну, республикэм щыпсэу чувашхэр зэкъуагъэувэн, я щэнхабзэр, тхыдэр яхъумэжын, абыхэм къахэкIа цIыху цIэрыIуэхэр республикэм щыпсэухэм кърагъэцIыхун, Чувашие республикэм и зэфIэкIхэр, Урысейм и экономикэ зыужьыныгъэм хуищI хэлъхьэныгъэхэм щагъэгъуэзэн папщIэ. Гуапэщ ЩэнхабзэмкIэ фондыр къызэрыддэIэпыкъур, и унагъуэшхуэм дызэрыхигъэхьар.
ЗэIущIэм хэта дэтхэнэми псалъэ иратащ. Шэч хэмылъу пшыхьыр щхьэпэщ щIыналъэм мамырыгъэр щыгъэбыдэнымрэ цIыхухэм яку дэлъ зэхущытыкIэхэр егъэфIэкIуэнымкIэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ