ТЭРЧ ГИМНАСТКЭХЭР ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

ЩIышылэм и 12-17-хэм Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэм дэт «Манеж» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм художественнэ гимнастикэмкIэ я зэхьэзэхуэ. Япэ спорт разрядымрэ спортым и мастерым и кандидатым и программэхэмкIэ щхьэзакъуэ, гуп зэпеуэхэм медалхэм щыщIэбэнащ Урысей Федерацэм и ипщэ щIыналъэм щыщ спортсмен 300-м щIигъу.
Къэбэрдей-Балъкъэрым художественнэ гимнастикэмкIэ и федерацэм и вице-президент Коротковэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ди республикэм щыщ спортсменхэм щIыналъэ зэхьэзэхуэм хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ. Щхьэзакъуэ зэпеуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам ещанэ увыпIэр щиубыдащ. Спортым и мастерым и кандидатхэм я программэм хыхьэ упражненэхэмкIэ домбеякъ медалыр зыIэрагъэхьащ Тэрч къалэ къикIа «Грация» командэм хэтхэм.
ЩIыналъэ зэхьэзэхуэм къыщагъэлъэгъуа зэфIэкI лъагэм ипкъ иткIэ «Грация»-р хэтынущ урысейпсо зэпеуэу гъатхэпэм Мэзкуу щекIуэкIынум. Спортсменхэр егъасэ Щомахуэ Зинаидэ.
 

Къэхъун Бэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:08

Я ГУФIЭГЪУЭР ДАIЭТУ

Ингуш Республикэм и Конституцэмрэ Лъэпкъ зэхуэсымрэ (Парламентымрэ) илъэс 30 щрикъу махуэр ягъэлъапIэу иджыблагъэ Назрань къалэм щызэхашащ самбэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

05.03.2024 - 09:07

«ГЪАВЭ БЭВЫР» УТЫКУ ЙОХЬЭ

УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и нэIэ щIэту ирагъэкIуэкI IэрыщI щIыгъэпшэрхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэран хуэхъунхэр зыхэмылъ ерыскъыхэкI, мэкъумэш продукцэ къабзэ, къыщIэзыгъэкIхэм

05.03.2024 - 09:07

ЛIЭУЖЬЫГЪУЭХЭР

Урыс театрыр XIX лIэщIыгъуэм

04.03.2024 - 12:11

ПЭРЫТХЭМ Я ЖЭРДЭМЫЩIЭХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-технологие колледжым иджыблагъэ «Пэрытхэм я зэщIэхъееныгъэм» и щIыпIэ къудамэмрэ НыбжьыщIэхэр къэрал хабзэхэмрэ цIыхухэм я хуитыныгъэхэмрэ щыхагъэгъуазэ еджапIэмрэ къыз

04.03.2024 - 09:03

ЩIЫУЭПСЫР ДЫВГЪЭХЪУМЭ...

Дыкъэзыухъуреихь дунейм дызэрегуэуар дгъэзэкIуэжынымкIэ, щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, зы Iэмал закъуэщ диIэр – экологие гъэсэныгъэ жыхуаIэу апхуэдизу дызыхуэныкъуэ хабзэщIэр щIэблэм яхэлъхьэнырщ.