КЪЫХИХА IЭЩIАГЪЭМ ХУЭПЭЖУ МЭЛАЖЬЭ

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зыхащIэну къыщIэкIынтэкъым узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щымыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ дохутырхэр и мащIэкъым ди лъахэм. 

Апхуэдэ дохутырхэм ящыщщ илъэс 40-м нэблагъэкIэ а лэжьыгъэ мытыншым пэрыта, ноби IэнатIэ нэхъ гугъу дыдэм - коронавирус уз зэрыцIалэм ебэныным - зи гуащIэшхуэ хэзылъхьэ терапевт, Аруан район сымаджэщым и участковэ дохутыр, КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр НэщIэпыджэ (Ахъуэбэч) Маритэ Нэфихь и пхъур.
И щIэныгъэкIи, IэщIагъэкIи, цIыхугъэкIи пщIэшхуэ къилэжьащ Маритэ, абы нэхърэ нэхъыщхьэжращи, щылажьэ районым щиIэ гулъытэмрэ цIыхухэм я фIыщIэмрэ зы махуи щымыщIэу мэпсэу. 
Маритэ къыщалъхуа Къулъкъужын къуажэм курыт школыр дыщэ медалкIэ къыщиуха нэужь, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым медицинэмкIэ и факультетым щеджащ. Ари 1983 гъэм ехъулIэныгъэхэр иIэу къиухри, интернатурэм щыпищащ. 1984 гъэ лъандэрэ Нарткъалэ дэт район сымаджэщым щыIэщ. Махуэм поликлиникэм щылажьэу, жэщым сымаджэщым кIуэуэ, Шэрэдж Ищхъэрэ, Шытхьэлэ, Псыкуэд къуажэхэм я участковэ дохутыру илъэс 38-рэ хъуауэ мэлажьэ. 
Маритэ зи лэжьыгъэ IэнатIэр ирихьэкIыу унэм кIуэжхэм ящыщкъым. Ар гууз-лыуз зиIэ, сымаджэм хуэбзэIэфI, цIыхум хуэгумащIэ, жэщи-махуи зэпымыууэ лажьэ бзылъхугъэщ. Узыфэр къызыжьэхэуам медицинэ и лъэныкъуэкIэ зэрадэIэпыкъум къыдэкIуэу, псалъэ гуапэкIэ, IэдэбагъкIэ цIыхупсэм еIэзэф закъуэтIакъуэхэм ящыщщ. Арагъэнщ апхуэдиз сымаджэри, къэзыухъуреихь псори къыщIыхуэарэзыр. 
Сытым дежи гу лъызотэ абы и лэжьыгъэр зэи зэрызэпымыум, жэщ-махуэ хъурейкIэ зэрылажьэм. Сыту жыпIэмэ, гъунэгъухэм, благъэхэм, Iыхьлыхэм, ныбжьэгъухэм япэ дэIэпыкъуэгъуу яIэр Маритэщ. ТелефонкIэ зыпыпщIа къудеймэ, уи Iуэхур зэфIэкIауэ плъытэ хъунущ. Абы уилэжьэнкIэ хъунур гупсэхуу пхузэпкърихынущ, здэбунэтIынур къыбжиIэнущ, хуей хъумэ, езыри къэсынущ, зэи уигъэщIэхъунукъым. Ар апхуэдизкIэ куэдым сэбэп яхуохъуф, куэд егъэхъужыфри, и щхьэм, и унагъуэм тригъэкIуэн зэман дэнэ кърихрэ жыпIэнщ. ИтIани апхуэдизу зи гурэ зи псэрэ етауэ лажьэ бзылъхугъэр унэгуащэ ахъырзэманщ, анэ гумащIэщ, анэшхуэ Iущабэщ. Езыр гъащIэм и сыт хуэдэ лъэныкъуэми хуэIущщи, и чэнджэщкIи, и цIыхугъэкIи, и зэпIэзэрытагъкIи зыхэтым къахэщу мэпсэу. И щхьэгъусэ НэщIэпыджэ Замиррэ езымрэ зы щIалэ яIэщ. Залымджэрий унагъуэщ, абы и щIэблэр адэшхуэ-анэшхуэм я гурыфIыгъуэщ. 
И IэщIагъэм щиIэ ехъулIэныгъэхэм я закъуэкъым Маритэ и пщIэр лъагэ зыщIыр. АтIэ къызыхэкIа Ахъуэбэчхэ, зыхэс НэщIэпыджэхэ, благъэу, Iыхьлыуэ иIэ псоми и гулъытэрэ гумащIагърэ ялъигъэсу, гузэвэгъуэ зиIэм и деж нэсыфу, гуфIэгъуэ зиIэм диIэту зэрыщытым къыхэкIыу пщIэ лей къелэжь. Замиррэ абырэ я дуней тетыкIэмрэ цIыху хэтыкIэмрэ куэдым я дежкIэ щапхъэщ. 
Медицинэм зи гъащIэ псор тезухуа, зригъэгъуэта щIэныгъэр гъащIэм сэбэпынагъ пылъу къыщызыгъэсэбэп, Гиппократ и тхьэрыIуэм хуэпэж зы дохутыр щыIэмэ Маритэ етIуанэщ. Зэрылажьэм хуэдэурэ абы и IэщIагъэр мызэ-мытIэу щыхигъэхъуащ Санкт-Петербург, Ставрополь, Пятигорск, Налшык, нэгъуэщI къалэхэм. 
Щхьэхуэу укъытеувыIэ хъунущ 2020 гъэр дохутырхэм я дежкIэ зэрыщытам. Марити гугъууу къыхущIэкIащ пандемием щыпэщIэта илъэсыр. ТIэкIу щхьэжагъуэ хъуа цIыхур псом япэу здекIуалIэр поликлиникэм щIэс терапевтым дежщ, участковэращ дохутыр хуэныкъуэу къэпсэлъам деж япэ нэсри. Коронавирус уз зэрыцIалэр къыщежьа япэ махуэм щегъэжьауэ Маритэ пэрытащ а Iуэху гугъум. А узыфэр къызэуэлIахэм ящыщу унэм щигъэхъужахэр куэд мэхъу, нэхъ хьэлъэ къэхъухэр и чэзум госпиталым щIигъэгъуалъхьэурэ и сэбэп куэдым екIащ. 
Маритэ къыхиха IэщIагъэм псэемыблэжу зэрыпэрытыр зэи гулъытэншэ хъуакъым. Абы къыхуагъэфэщащ Аруан район администрацэм, КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм къабгъэдэкI щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр. Нэгъабэ КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр хъуащ. А псоми ефIэкIыу къысщохъу ар цIыхухэм фIыуэ къызэралъагъумрэ къэзыцIыху псоми пщIэуэ къыхуащIымрэ. 
 

НэщIэпыджэ Замирэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.

28.06.2022 - 09:33

МИНИСТРЫМ И ПСАЛЪЭ ГУАПЭХЭР

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Лэскэн район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ щыIащ Анзорей къуажэм дэт курыт школ №I-м и 9-нэ классыр къэзыуха ныбжьыщIэхэм

28.06.2022 - 09:33

НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2007-2008, 2009-20I0, 20II-20I2 гъэхэм къалъхуахэмрэ.

27.06.2022 - 09:38

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.

27.06.2022 - 09:35

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.