АБАЗЭ РУСЛАН И ЦIЭР ФIАЩАЩ

Тэрч къалэ дэт 4-нэ курыт еджапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ Урысей прокуратурэр къызэрыунэхурэ илъэс 300 зэрырикъум теухуа зэIущIэ. МахуэщIым ирихьэлIэу Урысей Федерацэм и Прокуратурэм ЩIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и прокурору лэжьа Абазэ Руслан и цIэр а еджапIэми фIащащ.

ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и прокурор Хабаров Николай, Тэрч щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм и унафэщI Дадэ МуIэед, Тэрч щIыналъэм и прокурор НэгъэцIу Заур, къэрал къулыкъущIапIэхэм, щIыпIэ IуэхущIапIэхэм, прокуратурэм я лэжьакIуэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, егъэджакIуэхэр, еджакIуэхэр.
Хабаров Николай прокуратурэм и лэжьакIуэхэм къабгъэдэкIыу щIыналъэм и унафэщIым фIыщIэ хуищIащ Абазэ Руслан и фэеплъыр уахътыншэ щIынымкIэ къыхалъхьа жэрдэмыр къазэрыдиIыгъам папщIэ икиIи къигъэгугъащ абы и цIэр зезыхьэну еджапIэм Прокуратурэм и нэIэ щIэту, къыхалъхьэ лэжьыгъэхэмкIэ щIэгъэкъуэн хъууэ щытыну.
Абазэ Руслан 1939 гъэм Ботэщей (Плановскэ) къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, Дон Iус Ростов къалэм юрист IэщIагъэр щызэригъэгъуэтащ. Щалъхуа хэкум къызэригъэзэжу, Руслан Къэбэрдей-Балъкъэрым и КIэлъыплъакIуэ къулыкъущIапIэм стажеру къыщригъажьэри прокурорым нэсыху щылэжьащ. 1990 гъэхэм и кIэхэм Абазэр КъБР-м ШынагъуэншагъэмкIэ Советым и секретару щытащ. 2000 гъэхэм и пэхэм ар КъБР-м и Парламентым хабзэубзыху IуэхухэмкIэ, къэрал ухуэныгъэмрэ щIыпIэ унафэр зехьэным пыщIа лэжьыгъэхэр къызэгъэпэщынымкIэ къудамэм и унафэщIу лэжьащ. Къэралым и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм пэкIуэу ар фIыщIэ тхылъ куэд къыхуагъэфэщащ. Урысей Федерацэм и къэрал лэжьакIуэ Абазэ Руслан 2018 гъэм дунейм ехыжащ.
ЗэIущIэм кърихьэлIахэм къызэрыхагъэщамкIэ, Руслан и гъащIэм цIыхум къыхиха гъуэгум зэрыхуэпэжым, зыпэрыува IэнатIэр щапкъэу зэрырихьэкIым и щапхъэ нэсщ. Абазэ Руслан и сурэтыр зытет фэеплъ скъарыр еджапIэм и блыным фIадза нэужь, къызэхуэсахэм абы и пащхьэ удз гъэгъахэр тралъхьащ.
А махуэ дыдэм Тэрч къалэ дэт Мэртазэ жыг хадэм УФ-м и Прокуратурэр къызэрыунэхурэ илъэс 300 щрикъуэм и саулыкъукIэ жыг щищ хъу аллея къыщызэIуахащ.
 

 

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.

28.06.2022 - 09:33

МИНИСТРЫМ И ПСАЛЪЭ ГУАПЭХЭР

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Лэскэн район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ щыIащ Анзорей къуажэм дэт курыт школ №I-м и 9-нэ классыр къэзыуха ныбжьыщIэхэм

28.06.2022 - 09:33

НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2007-2008, 2009-20I0, 20II-20I2 гъэхэм къалъхуахэмрэ.

27.06.2022 - 09:38

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.

27.06.2022 - 09:35

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.