УНИВЕРСИТЕТДЕ ЖАШ ТЁЛЮ МЕДИЦИНА ШКОЛ АЧЫЛЛЫКЪДЫ

«Машук-2021» Шимал-Кавказ жаш тёлю форумну конкурсунда хорлагъан проектге кёре, Къабарты-Малкъарда тенг онгла берген «Адаптол» жаш тёлю медицина-биология школ  ишлеп башларыкъды, деп билдирегендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

«Адаптол» медицина-биология школ КъМКъУ-ну магистранты Руслан  Жидковну проектиди, ол «Машук-2021» Шимал-Кавказ жаш тёлю форумда хорлап, 500 минг сомгъа жууукъ грант болушлукъ алгъанды. КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну болушлугъу бла бардырылгъан проектни хайырындан, сынау эм тинтиу жаны бла байламлыкъланы кючлерге эм бир-бирден юйренирге жарарыкъ илму-тинтиу араны къураргъа  мурат барды. Артыкъ да  аллай тинтиуле  биология эм медицина бёлюмледе изленедиле, ала къуру Къабарты-Малкъарда угъай, битеу къыралда да бек кереклидиле. 

Медицина- биология школ Къабарты-Малкъар къырал университетни химия эм биология институтунда орналыпды, анда юйретиучюле болуп институтну бла медицина факультетни студентлери ишлейдиле.  

Энчи медицина эм биология тинитиуле шендюгюлю обрудования бла жалчытылыннган жерледе бардырыллыкъдыла. Бюгюнлюкге анда ЭКГ аппарат, автомат тонометр, спирограф, профессионал пульсоксиметр,  микропрепаратланы хазырларгъа биология эм юйрениучю микроскоп эм энцефалограмманы этерге энчи система барды. Шёндю оборудованияны хайырланыргъа берирге хазырлай турадыла. Тинитиуле бардырыллыкъ отоуда хауаны тазалагъан рециркулятор турады, бир кере хайырланнган материалла эм дезинфекция препаратла да алыннгандыла.

Проектни къурагъанны оюмуна кёре, жаш тёлю медицина школа студентлени илму биригиулерича эм школда окъугъанлагъа да профессионал жаны бла ёсерге иги майданлары боллукъду.

 «Школчулагъа ол ара ишни эбин билирге аны ичине «кирирге», студентлеге уа- тинтиулерин кенг айнытыргъа аламат онг берликди», - деп чертгенди Руслан Жидков.

 «Мен акъыл этгеннге кёре, шёндю мектепледе окъугъанла базалы тинтиулени энчи оборудованияда, студентлени   къараулары бла бардырсала иги боллукъду. Бек башы уа аланы илму эм тинтиу ишле бла кюреширге школлада окъуй тургъанлай  юйретиудю», - дегенди  Р. Жидков.

Мектепде бардырылгъан окъууланы кёрюмдюлерине кёре, студентлеге бла школчулагъа сертификатла берилликдиле,  аланы кеслерини портфолиоларына къошаргъа боллукъдула.

 Медицина-биология школ февралда ишлеп тебирерикди.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.