«ЖАШАУУГЪУЗНУ ЗАКОННГА КЪУЛЛУКЪ ЭТИУГЕ, ПРАВО НИЗАМНЫ САКЪЛАУГЪА ЖОРАЛАГЪАНСЫЗ»

15 январьда Россейни Следствие комитети къуралгъанлы 11 жыл толгъанды. Следствие органлада ишлегенлени эм ведомствону ветеранларын  РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясыны башчысы юстицияны генерал-майору  Андрей Потапов алгъышлагъанды:

- Къыралыбызны жангы тарыхында биринчи кере болуп, жалынчакъсыз следствие орган къуралгъанды. Аны жууаплылыгъына кирген сорууланы тизмеси артыкъда кенгди. Аманлыкъланы терк эм тюзлюк бла тинтиу, сабийлени, сакъатланы, тамата тёлюню келечилерини, кёп сабийли юйюрлени эркинликлерин бла праволарын сакълау, коррупциягъа къажау мадарланы тамамлау, следствияны кезиуюнде законлукъну жалчытыу, бузукълукъланы азайтыу – бу жумушла бизни харкюнлюк ишибизни бир кесегидиле. Ала ведомствода къуллукъ этгенледен профессионал билимни, сынауну излейдиле.

Бу байрам кюнде ветеранлагъа ыразылыгъымы айтыргъа сюеме. Сиз жашауугъузну законнга къуллукъ этиуге, право низамны сакълаугъа жоралагъансыз. Кёп жылланы бет жарыкълы ишлегенигиз, билимигизни, сынауугъузну жаш тёлюге юйретгенигиз ючюн жюрегимден ыспас этеме.

Управленияда бюгюнлюкде ишлегенле  къуллукъларына кертичи, иш кёллю адамладыла. Билимигиз,  антыгъызгъа, инсанлыкъ борчугъузгъа кертичилигиз ючюн ыспас этеме. Адамланы жарсыуларына къайгъыра билгенигиз Россейни Следствие комитетини жамауатны бла инсанланы сейирлерин къоруулау жаны бла борчларын бет жарыкълы толтурургъа  онг бередиле. 

Адамны къадары бла байламлы сорууланы тамамлагъанда кертиликни унутмазгъа, законланы ишигизге башчылыкъгъа алыргъа чакъырама. Саулукъ, юйюрлеригизге къолайлыкъ, профессионал ишигизде жетишимле тежейме, - деп айтылады алгъыш сёзде.

Байрамгъа атап, РФ-ни  СК-сыны КъМР-де следствие управлениясыны келечилери Нальчикде Уллу Ата журт урушда Хорламны 75-жыллыгъыны эсгертмесине гюлле салгъандыла. Аны былтыр следствие управленияны къуллукъчулары орнатханларын айтырчады. Хурметлеу жумушлагъа управленияны башчысы Андрей Потапов, ведомствону къуллукъчулары къатышхандыла.

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ЫСПАС СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА, ОЮМЛА ДА

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» деген ат бла республика даражалы эришиу  мектеплени окъуучуларыны бла устазларыны араларында талай жылдан бери бардырылады.

05.06.2023 - 09:33

ТИН БАЙЛЫГЪЫБЫЗНЫ ГЮРБЕЖИСИ

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла.

05.06.2023 - 09:32

ТЮТЮН ИЧГЕНЛЕ КЁП АУРУЙДУЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

05.06.2023 - 09:31

ХУНЕРЛИКЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды.

05.06.2023 - 09:31

ИНФАРКТ – ЁЛЮМ ТЮЙЮЛДЮ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла.