«ЖАШАУУГЪУЗНУ ЗАКОННГА КЪУЛЛУКЪ ЭТИУГЕ, ПРАВО НИЗАМНЫ САКЪЛАУГЪА ЖОРАЛАГЪАНСЫЗ»

15 январьда Россейни Следствие комитети къуралгъанлы 11 жыл толгъанды. Следствие органлада ишлегенлени эм ведомствону ветеранларын  РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясыны башчысы юстицияны генерал-майору  Андрей Потапов алгъышлагъанды:

- Къыралыбызны жангы тарыхында биринчи кере болуп, жалынчакъсыз следствие орган къуралгъанды. Аны жууаплылыгъына кирген сорууланы тизмеси артыкъда кенгди. Аманлыкъланы терк эм тюзлюк бла тинтиу, сабийлени, сакъатланы, тамата тёлюню келечилерини, кёп сабийли юйюрлени эркинликлерин бла праволарын сакълау, коррупциягъа къажау мадарланы тамамлау, следствияны кезиуюнде законлукъну жалчытыу, бузукълукъланы азайтыу – бу жумушла бизни харкюнлюк ишибизни бир кесегидиле. Ала ведомствода къуллукъ этгенледен профессионал билимни, сынауну излейдиле.

Бу байрам кюнде ветеранлагъа ыразылыгъымы айтыргъа сюеме. Сиз жашауугъузну законнга къуллукъ этиуге, право низамны сакълаугъа жоралагъансыз. Кёп жылланы бет жарыкълы ишлегенигиз, билимигизни, сынауугъузну жаш тёлюге юйретгенигиз ючюн жюрегимден ыспас этеме.

Управленияда бюгюнлюкде ишлегенле  къуллукъларына кертичи, иш кёллю адамладыла. Билимигиз,  антыгъызгъа, инсанлыкъ борчугъузгъа кертичилигиз ючюн ыспас этеме. Адамланы жарсыуларына къайгъыра билгенигиз Россейни Следствие комитетини жамауатны бла инсанланы сейирлерин къоруулау жаны бла борчларын бет жарыкълы толтурургъа  онг бередиле. 

Адамны къадары бла байламлы сорууланы тамамлагъанда кертиликни унутмазгъа, законланы ишигизге башчылыкъгъа алыргъа чакъырама. Саулукъ, юйюрлеригизге къолайлыкъ, профессионал ишигизде жетишимле тежейме, - деп айтылады алгъыш сёзде.

Байрамгъа атап, РФ-ни  СК-сыны КъМР-де следствие управлениясыны келечилери Нальчикде Уллу Ата журт урушда Хорламны 75-жыллыгъыны эсгертмесине гюлле салгъандыла. Аны былтыр следствие управленияны къуллукъчулары орнатханларын айтырчады. Хурметлеу жумушлагъа управленияны башчысы Андрей Потапов, ведомствону къуллукъчулары къатышхандыла.

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:14

КАДАСТР «ЦИФРАГЪА» КЁЧЕДИ

Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню архивинде сакъланнган 102 мингден артыкъ документни былтыр электрон халгъа кёчюргендиле.

05.03.2024 - 09:13

ХЫЙЛАЧЫ СЁЛЕШГЕН СУНМАГЪЫЗ

Хыйлачыла телефон бла сёлешип, адамланы арт кезиуледе безитип бошагъандыла. Кёпле,  тюз кеси таныгъан адамы сёлешмесе, неда ол номер мында жюрюген номерлеге ушамаса , телефонну алмай да къоядыла.

05.03.2024 - 09:12

«МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИГИБИЗНИ САКЪЛАУНУ ЭМ БАШХА САЛЫРГЪА КЕРЕКБИЗ»

Педагогикагъа жашаууну иги кесегин жоралагъанладан бири огъары жемталачы Тетууланы Борисди.

04.03.2024 - 09:27

Бек башы – Россейни халкъы ырахатлы эмда къолайлы болурча этиу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин орта кюн, 29 февральда,  Федерал Жыйылыуну аллында Посланиясы бла сёлешгенди. Аны баш магъаналы оноулары бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз.

04.03.2024 - 09:23

Илму эмда чыгъармачылыкъ жолун ачыкълай

Жазыучу, кесаматчы, филология илмуланы доктору, профессор, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун туугъанлы 85-жыллыгъына жораланып, КъМКъУ-ну китапханасында  «Малкъар