«ЖАШАУУГЪУЗНУ ЗАКОННГА КЪУЛЛУКЪ ЭТИУГЕ, ПРАВО НИЗАМНЫ САКЪЛАУГЪА ЖОРАЛАГЪАНСЫЗ»

15 январьда Россейни Следствие комитети къуралгъанлы 11 жыл толгъанды. Следствие органлада ишлегенлени эм ведомствону ветеранларын  РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясыны башчысы юстицияны генерал-майору  Андрей Потапов алгъышлагъанды:

- Къыралыбызны жангы тарыхында биринчи кере болуп, жалынчакъсыз следствие орган къуралгъанды. Аны жууаплылыгъына кирген сорууланы тизмеси артыкъда кенгди. Аманлыкъланы терк эм тюзлюк бла тинтиу, сабийлени, сакъатланы, тамата тёлюню келечилерини, кёп сабийли юйюрлени эркинликлерин бла праволарын сакълау, коррупциягъа къажау мадарланы тамамлау, следствияны кезиуюнде законлукъну жалчытыу, бузукълукъланы азайтыу – бу жумушла бизни харкюнлюк ишибизни бир кесегидиле. Ала ведомствода къуллукъ этгенледен профессионал билимни, сынауну излейдиле.

Бу байрам кюнде ветеранлагъа ыразылыгъымы айтыргъа сюеме. Сиз жашауугъузну законнга къуллукъ этиуге, право низамны сакълаугъа жоралагъансыз. Кёп жылланы бет жарыкълы ишлегенигиз, билимигизни, сынауугъузну жаш тёлюге юйретгенигиз ючюн жюрегимден ыспас этеме.

Управленияда бюгюнлюкде ишлегенле  къуллукъларына кертичи, иш кёллю адамладыла. Билимигиз,  антыгъызгъа, инсанлыкъ борчугъузгъа кертичилигиз ючюн ыспас этеме. Адамланы жарсыуларына къайгъыра билгенигиз Россейни Следствие комитетини жамауатны бла инсанланы сейирлерин къоруулау жаны бла борчларын бет жарыкълы толтурургъа  онг бередиле. 

Адамны къадары бла байламлы сорууланы тамамлагъанда кертиликни унутмазгъа, законланы ишигизге башчылыкъгъа алыргъа чакъырама. Саулукъ, юйюрлеригизге къолайлыкъ, профессионал ишигизде жетишимле тежейме, - деп айтылады алгъыш сёзде.

Байрамгъа атап, РФ-ни  СК-сыны КъМР-де следствие управлениясыны келечилери Нальчикде Уллу Ата журт урушда Хорламны 75-жыллыгъыны эсгертмесине гюлле салгъандыла. Аны былтыр следствие управленияны къуллукъчулары орнатханларын айтырчады. Хурметлеу жумушлагъа управленияны башчысы Андрей Потапов, ведомствону къуллукъчулары къатышхандыла.

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м