КЪЭРЭШЕЙ-ШЭРДЖЭСЫМ И IЭТАЩХЬЭР КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭРЫМ КЪОХЪУЭХЪУ

«Уи махуэщIымкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр! Уи илъэси 100-мкIэ!» – защыхуегъазэ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъуэмкIэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ абы щыпсэухэмрэ.
«Лъэпкъыбэу зэхэт Къэрэшей-Шэрджэсми сэри къыдбгъэдэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ, си ныбжьэгъу икIи си шынэхъыщIэ КIуэкIуэ Казбеки, къуэш щIыналъэм щыпсэу и цIыхубэми гурэ псэкIэ дынывохъуэхъу махуэ лъапIэмкIэ!
Гъуэгуанэшхуэ къызэпыфчащ, ехъулIэныгъэ куэди, текIуэныгъэ хьэлэмэтхэри зыIэрывгъэхьащ. ДяпэкIи, сэ абы шэч къытесхьэркъым, щIыналъэм и жылагъуэ-экономикэ щытыкIэми зиужьынущ, щIыналъэм илъ зэгурыIуэныгъэми екIакIуи иIэнукъым. Урысейм и щIыналъэхэм я нэхъ хьэлэл, щIыпIэ дахащэ, хьэщIэкIэ зи хуэдэ щымыIэ Хэку, ефIакIуэ!
Ди лъэпкъхэр игъащIэми зэгъунэгъуу къызэдогъуэгурыкIуэ, зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу зэдопсэу. Ди зэныбжьыгъугъэр нэхъри быдэ ещI ди зэхаку илъ Iыхьлыгъэм, гуауэми гуфIэгъуэми дызэрызэлъэIэсым, зыр зым щIэгъэкъуэн дыхуэхъуу дызэрызэдыщыIэм. Фэ фыдигъунэгъу къудейкъым – фэ фыдикъуэшщ, фыдиныбжьэгъу пэжщ! Хьэкъыу си фIэщ мэхъу ди зэпыщIэныгъэхэм зыри зэран къазэрыхуэмыхъунур, нэхъри быдэ зэрыхъунур.
ГукIи псэкIи Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм сохъуэхъу узыншагъэ быдэ яIэну, ехъулIэу псэуну, насыпрэ гукъыдэжрэ щымыщIэу дунейм тетыну! Фи щIылъэр щхъуантIэу, фи уафэр къащхъуэу фыпсэуну си гуапэщ!» – щыжеIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым теухуа видеотеплъэгъуэ дахэ зыщIыгъу хъуэхъубзэ гуапэм.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.