КЪЭРЭШЕЙ-ШЭРДЖЭСЫМ И IЭТАЩХЬЭР КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭРЫМ КЪОХЪУЭХЪУ

«Уи махуэщIымкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр! Уи илъэси 100-мкIэ!» – защыхуегъазэ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъуэмкIэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ абы щыпсэухэмрэ.
«Лъэпкъыбэу зэхэт Къэрэшей-Шэрджэсми сэри къыдбгъэдэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ, си ныбжьэгъу икIи си шынэхъыщIэ КIуэкIуэ Казбеки, къуэш щIыналъэм щыпсэу и цIыхубэми гурэ псэкIэ дынывохъуэхъу махуэ лъапIэмкIэ!
Гъуэгуанэшхуэ къызэпыфчащ, ехъулIэныгъэ куэди, текIуэныгъэ хьэлэмэтхэри зыIэрывгъэхьащ. ДяпэкIи, сэ абы шэч къытесхьэркъым, щIыналъэм и жылагъуэ-экономикэ щытыкIэми зиужьынущ, щIыналъэм илъ зэгурыIуэныгъэми екIакIуи иIэнукъым. Урысейм и щIыналъэхэм я нэхъ хьэлэл, щIыпIэ дахащэ, хьэщIэкIэ зи хуэдэ щымыIэ Хэку, ефIакIуэ!
Ди лъэпкъхэр игъащIэми зэгъунэгъуу къызэдогъуэгурыкIуэ, зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу зэдопсэу. Ди зэныбжьыгъугъэр нэхъри быдэ ещI ди зэхаку илъ Iыхьлыгъэм, гуауэми гуфIэгъуэми дызэрызэлъэIэсым, зыр зым щIэгъэкъуэн дыхуэхъуу дызэрызэдыщыIэм. Фэ фыдигъунэгъу къудейкъым – фэ фыдикъуэшщ, фыдиныбжьэгъу пэжщ! Хьэкъыу си фIэщ мэхъу ди зэпыщIэныгъэхэм зыри зэран къазэрыхуэмыхъунур, нэхъри быдэ зэрыхъунур.
ГукIи псэкIи Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм сохъуэхъу узыншагъэ быдэ яIэну, ехъулIэу псэуну, насыпрэ гукъыдэжрэ щымыщIэу дунейм тетыну! Фи щIылъэр щхъуантIэу, фи уафэр къащхъуэу фыпсэуну си гуапэщ!» – щыжеIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым теухуа видеотеплъэгъуэ дахэ зыщIыгъу хъуэхъубзэ гуапэм.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ШХЭКIЭМИ МАРДЭ ИIЭЩ

«Егъэлеиныгъэ зыхэмылъ ерыскъы зэ­хьэлIэкIэм (шхэкIэм) и махуэ» жыхуаIэр япэ дыдэу щагъэлъэпIар 2011 гъэращ.

05.06.2023 - 09:25

САБИЙХЭМ ЯХУЭПЩI ГУЛЪЫТЭР КЪЭКIУЭНУМ И ГЪУАЗЭЩ

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ «Нэмыс» респуб­ликэ социально-реабилитацэ центрым щы­Iащ.

05.06.2023 - 09:24

ГЪУЭГУМ И ПЛЪЫРХЭР

«Шэрхъ шынагъуэншэ» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэр иджыблагъэ екIуэкIащ.

05.06.2023 - 09:24

ЯЛЪАГЪУМКIЭ АРЭЗЫУЭ, ЯФIЭГЪЭЩIЭГЪУЭНУ

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав я пашэу лIы­кIуэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ мы махуэхэм Къэбэр

04.06.2023 - 17:01

ЛЪЭПКЪХЭР ЗЭРЫЗЭМЫЩХЬЫРЩ ЗЭКЪУЭЗЫГЪЭУВЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и студентхэм лъэпкъ хабзэхэр щагъэлъэгъуащ Пятигорск (Псыхуабэ) къалэм щекIуэкIа «Диалог культур» фестивалым.