КЪЭРЭШЕЙ-ШЭРДЖЭСЫМ И IЭТАЩХЬЭР КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭРЫМ КЪОХЪУЭХЪУ

«Уи махуэщIымкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр! Уи илъэси 100-мкIэ!» – защыхуегъазэ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъуэмкIэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ абы щыпсэухэмрэ.
«Лъэпкъыбэу зэхэт Къэрэшей-Шэрджэсми сэри къыдбгъэдэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ, си ныбжьэгъу икIи си шынэхъыщIэ КIуэкIуэ Казбеки, къуэш щIыналъэм щыпсэу и цIыхубэми гурэ псэкIэ дынывохъуэхъу махуэ лъапIэмкIэ!
Гъуэгуанэшхуэ къызэпыфчащ, ехъулIэныгъэ куэди, текIуэныгъэ хьэлэмэтхэри зыIэрывгъэхьащ. ДяпэкIи, сэ абы шэч къытесхьэркъым, щIыналъэм и жылагъуэ-экономикэ щытыкIэми зиужьынущ, щIыналъэм илъ зэгурыIуэныгъэми екIакIуи иIэнукъым. Урысейм и щIыналъэхэм я нэхъ хьэлэл, щIыпIэ дахащэ, хьэщIэкIэ зи хуэдэ щымыIэ Хэку, ефIакIуэ!
Ди лъэпкъхэр игъащIэми зэгъунэгъуу къызэдогъуэгурыкIуэ, зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу зэдопсэу. Ди зэныбжьыгъугъэр нэхъри быдэ ещI ди зэхаку илъ Iыхьлыгъэм, гуауэми гуфIэгъуэми дызэрызэлъэIэсым, зыр зым щIэгъэкъуэн дыхуэхъуу дызэрызэдыщыIэм. Фэ фыдигъунэгъу къудейкъым – фэ фыдикъуэшщ, фыдиныбжьэгъу пэжщ! Хьэкъыу си фIэщ мэхъу ди зэпыщIэныгъэхэм зыри зэран къазэрыхуэмыхъунур, нэхъри быдэ зэрыхъунур.
ГукIи псэкIи Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм сохъуэхъу узыншагъэ быдэ яIэну, ехъулIэу псэуну, насыпрэ гукъыдэжрэ щымыщIэу дунейм тетыну! Фи щIылъэр щхъуантIэу, фи уафэр къащхъуэу фыпсэуну си гуапэщ!» – щыжеIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым теухуа видеотеплъэгъуэ дахэ зыщIыгъу хъуэхъубзэ гуапэм.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.

28.06.2022 - 09:33

МИНИСТРЫМ И ПСАЛЪЭ ГУАПЭХЭР

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Лэскэн район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ щыIащ Анзорей къуажэм дэт курыт школ №I-м и 9-нэ классыр къэзыуха ныбжьыщIэхэм

28.06.2022 - 09:33

НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2007-2008, 2009-20I0, 20II-20I2 гъэхэм къалъхуахэмрэ.

27.06.2022 - 09:38

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.

27.06.2022 - 09:35

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.