КЪЭРЭШЕЙ-ШЭРДЖЭСЫМ И IЭТАЩХЬЭР КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭРЫМ КЪОХЪУЭХЪУ

«Уи махуэщIымкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр! Уи илъэси 100-мкIэ!» – защыхуегъазэ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъуэмкIэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ абы щыпсэухэмрэ.
«Лъэпкъыбэу зэхэт Къэрэшей-Шэрджэсми сэри къыдбгъэдэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ, си ныбжьэгъу икIи си шынэхъыщIэ КIуэкIуэ Казбеки, къуэш щIыналъэм щыпсэу и цIыхубэми гурэ псэкIэ дынывохъуэхъу махуэ лъапIэмкIэ!
Гъуэгуанэшхуэ къызэпыфчащ, ехъулIэныгъэ куэди, текIуэныгъэ хьэлэмэтхэри зыIэрывгъэхьащ. ДяпэкIи, сэ абы шэч къытесхьэркъым, щIыналъэм и жылагъуэ-экономикэ щытыкIэми зиужьынущ, щIыналъэм илъ зэгурыIуэныгъэми екIакIуи иIэнукъым. Урысейм и щIыналъэхэм я нэхъ хьэлэл, щIыпIэ дахащэ, хьэщIэкIэ зи хуэдэ щымыIэ Хэку, ефIакIуэ!
Ди лъэпкъхэр игъащIэми зэгъунэгъуу къызэдогъуэгурыкIуэ, зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу зэдопсэу. Ди зэныбжьыгъугъэр нэхъри быдэ ещI ди зэхаку илъ Iыхьлыгъэм, гуауэми гуфIэгъуэми дызэрызэлъэIэсым, зыр зым щIэгъэкъуэн дыхуэхъуу дызэрызэдыщыIэм. Фэ фыдигъунэгъу къудейкъым – фэ фыдикъуэшщ, фыдиныбжьэгъу пэжщ! Хьэкъыу си фIэщ мэхъу ди зэпыщIэныгъэхэм зыри зэран къазэрыхуэмыхъунур, нэхъри быдэ зэрыхъунур.
ГукIи псэкIи Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм сохъуэхъу узыншагъэ быдэ яIэну, ехъулIэу псэуну, насыпрэ гукъыдэжрэ щымыщIэу дунейм тетыну! Фи щIылъэр щхъуантIэу, фи уафэр къащхъуэу фыпсэуну си гуапэщ!» – щыжеIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым теухуа видеотеплъэгъуэ дахэ зыщIыгъу хъуэхъубзэ гуапэм.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.

06.12.2023 - 15:34

АХЪШЭ ЩIЫХУЭМ ХОХЪУЭ

2023 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу республикэм и цIыхухэм банкхэм къыIаха кредитым и куэдагъыр псори зэхэту сом мелард 88,5-рэ хъуащ.