КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭРЫМ ЕДЖАПIЭЩIЭХЭР ЩАУХУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 2022 гъэм еджапIиблым щхьэкIэ ухуэныгъэхэр ирагъэжьэнущ.
«Егъэджэныгъэ» лъэпкъпсо проектым ипкъ иткIэ, Налшык къалэ сабий 1500-рэ, Бахъсэн – 1224-рэ, КъалэкIыхьым (Прохладнэ) – 560-рэ, Майкъалэ – 330-рэ, Псынабэ 150-рэ, КъалэцIыкIум (Красносельскэ) – 500, Бабыгуей (Сэрмакъ) – 275-рэ зыщIэхуэну еджапIэхэр дащIыхьынущ.
«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектыр зи лъабжьэ щIыналъэ программэм ухуэныгъэхэр хэгъэхьэным теухуа унафэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщащтар 2021 гъэрщ. А программэм къызэригъэувымкIэ, курыт щIэныгъэ щызэрагъэгъуэт еджапIэхэр зыхуэныкъуэну иджырей Iэмэпсымэхэмрэ техникэмкIэ къызэгъэпэщын, ухуэныгъэщIэхэр егъэжьэн хуейт.
«Демографие и лъэныкъуэкIэ ди Iуэхур Iейкъым. ЕджакIуэхэм я бжыгъэр зэрыхэхъуэм, 2022 гъэм ирихьэлIэу абы я бжыгъэр щыIэ Iэмалхэм фIыуэ зэребэкIым къыхэкIыу, еджапIэщIэхэр фIэкIыпIэ имыIэу ухуэн хуейуэ гъащIэм къегъэув. Абы къищынэмыщIауэ, ухуэныгъэхэр щедгъэжьэну щIыпIэхэм еджапIэхэр яхурикъуркъым, щыIэхэми сабийхэр щIэхуэркъым. Мис а щыщIэныгъэхэр гъэкIуэдыжыным хуэунэтIащ программэр», – къыхигъэщащ КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хуэIухуэщIэхэмкIэ министрым и къуэдзэ Локьяев Алан.
Мысыхьэтым щIыпIэ-щIыпIэкIэ щрагъэжьэну ухуэныгъэхэм ехьэлIа тхылъымпIэхэр ягъэхьэзыр, текIуэдэну мылъкур яубзыху. Куэд мыщIу Iуэхур зи пщэ далъхьэну ухуакIуэ гупри зэхьэзэхуэкIэ нахуэ хъунущ.
Программэм къызэригъэувымкIэ, еджапIэхэр 2023 гъэм ирихьэлIэу яутIыпщын хуейщ.

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ШХЭКIЭМИ МАРДЭ ИIЭЩ

«Егъэлеиныгъэ зыхэмылъ ерыскъы зэ­хьэлIэкIэм (шхэкIэм) и махуэ» жыхуаIэр япэ дыдэу щагъэлъэпIар 2011 гъэращ.

05.06.2023 - 09:25

САБИЙХЭМ ЯХУЭПЩI ГУЛЪЫТЭР КЪЭКIУЭНУМ И ГЪУАЗЭЩ

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ «Нэмыс» респуб­ликэ социально-реабилитацэ центрым щы­Iащ.

05.06.2023 - 09:24

ГЪУЭГУМ И ПЛЪЫРХЭР

«Шэрхъ шынагъуэншэ» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэр иджыблагъэ екIуэкIащ.

05.06.2023 - 09:24

ЯЛЪАГЪУМКIЭ АРЭЗЫУЭ, ЯФIЭГЪЭЩIЭГЪУЭНУ

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав я пашэу лIы­кIуэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ мы махуэхэм Къэбэр

04.06.2023 - 17:01

ЛЪЭПКЪХЭР ЗЭРЫЗЭМЫЩХЬЫРЩ ЗЭКЪУЭЗЫГЪЭУВЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и студентхэм лъэпкъ хабзэхэр щагъэлъэгъуащ Пятигорск (Псыхуабэ) къалэм щекIуэкIа «Диалог культур» фестивалым.