КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭРЫМ ЕДЖАПIЭЩIЭХЭР ЩАУХУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 2022 гъэм еджапIиблым щхьэкIэ ухуэныгъэхэр ирагъэжьэнущ.
«Егъэджэныгъэ» лъэпкъпсо проектым ипкъ иткIэ, Налшык къалэ сабий 1500-рэ, Бахъсэн – 1224-рэ, КъалэкIыхьым (Прохладнэ) – 560-рэ, Майкъалэ – 330-рэ, Псынабэ 150-рэ, КъалэцIыкIум (Красносельскэ) – 500, Бабыгуей (Сэрмакъ) – 275-рэ зыщIэхуэну еджапIэхэр дащIыхьынущ.
«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектыр зи лъабжьэ щIыналъэ программэм ухуэныгъэхэр хэгъэхьэным теухуа унафэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщащтар 2021 гъэрщ. А программэм къызэригъэувымкIэ, курыт щIэныгъэ щызэрагъэгъуэт еджапIэхэр зыхуэныкъуэну иджырей Iэмэпсымэхэмрэ техникэмкIэ къызэгъэпэщын, ухуэныгъэщIэхэр егъэжьэн хуейт.
«Демографие и лъэныкъуэкIэ ди Iуэхур Iейкъым. ЕджакIуэхэм я бжыгъэр зэрыхэхъуэм, 2022 гъэм ирихьэлIэу абы я бжыгъэр щыIэ Iэмалхэм фIыуэ зэребэкIым къыхэкIыу, еджапIэщIэхэр фIэкIыпIэ имыIэу ухуэн хуейуэ гъащIэм къегъэув. Абы къищынэмыщIауэ, ухуэныгъэхэр щедгъэжьэну щIыпIэхэм еджапIэхэр яхурикъуркъым, щыIэхэми сабийхэр щIэхуэркъым. Мис а щыщIэныгъэхэр гъэкIуэдыжыным хуэунэтIащ программэр», – къыхигъэщащ КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хуэIухуэщIэхэмкIэ министрым и къуэдзэ Локьяев Алан.
Мысыхьэтым щIыпIэ-щIыпIэкIэ щрагъэжьэну ухуэныгъэхэм ехьэлIа тхылъымпIэхэр ягъэхьэзыр, текIуэдэну мылъкур яубзыху. Куэд мыщIу Iуэхур зи пщэ далъхьэну ухуакIуэ гупри зэхьэзэхуэкIэ нахуэ хъунущ.
Программэм къызэригъэувымкIэ, еджапIэхэр 2023 гъэм ирихьэлIэу яутIыпщын хуейщ.

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.

28.06.2022 - 09:33

МИНИСТРЫМ И ПСАЛЪЭ ГУАПЭХЭР

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Лэскэн район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ щыIащ Анзорей къуажэм дэт курыт школ №I-м и 9-нэ классыр къэзыуха ныбжьыщIэхэм

28.06.2022 - 09:33

НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2007-2008, 2009-20I0, 20II-20I2 гъэхэм къалъхуахэмрэ.

27.06.2022 - 09:38

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.

27.06.2022 - 09:35

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.