Шахар къурулушда законла сакъланырларына – къаты контроль

Тюнене КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В.Коков КъМР-ни Правительствосуну къаууму эмда республиканы муниципал къуралыуларыны таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Анда шахарда къурулуш ишледе законла къалай сакъланнганларына къаралгъанды. Аны юсюнден докладла бла КъМР-ни къурулуш эмда жол мюлк министри В.Х.Кунижев, аны орунбасары – КъМР-ни баш архитектору А.Н.Унажоков сёлешгендиле.
Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда, деп айтылгъанды кенгешде, къабыл этилген генпланлары болгъан шахар округланы, шахар эмда эл поселенияланы саны 95 процентден атлагъанды. Шахарда къурулуш ишле бардырыу жаны бла полномочияла толусунлай республиканы къырал власть органларына берилгендиле.
Аны бла бирге, бир-бир шахарлада бла элледе жангы микрорайонланы  транспорт, социал эмда коммунал инфраструктураларын комплекс халда айнытыуну программалары жокъдула. Ала уа болургъа борчлудула. КъМР-ни оноучусу шахарда къурулуш ишле, жашау журтла эмда архитектура бла байламлы законланы излемлерин сёзсюз толтурургъа, муниципал жерлеге контрольну тийишлисича къураргъа, къурулушха, ол санда жашау журтла ишлеуге,  жерле бёлгенде бузукълукъла болдурмазгъа,  эркинликсиз къайда болса мекям сюегенни, жюрютюлген мардалагъа келишмеген объектлени хайырланыргъа эркинлик  бериуню тохтатыргъа кереклисин айырып айтханды.
 -Министерстволаны бла ведомстволаны эмда муниципал къуралыуланы шахарда къурулуш ишле бардырыу ючюн жууаплы болгъан башчыларындан энчи сураллыкъды, ала бу бёлюмде низам салыргъа борчлудула,-деп чертгенди К.В.Коков.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.