КАДАСТР ЭСЕПГЕ САЛЫУДА ТЮРЛЕНИУЛЕНИ ЮСЮНДЕН ХАПАРЛАГЪАНДЫЛА

Къабарты-Малкъарны «Муниципал къуралыуларыны совети» Ассоциацияны (АСМО) алгъаракълада бардырылгъан жыйылыуунда, жеринден тепдирилмеген мюлкню къырал кадастр эсепге салыу эмда регистрациясын этиу сферада тюрлениулени юсюнден сёлешгендиле. Аны ишине Росреестрни республикада Управлениясыны башчысы Виталий Дмитриев, АСМО-ну келечилери, районланы жер-жерли администрацияларыны таматалары эм башхала къатышхандыла.

Сагъынылгъан бёлюмню иши бла байламлы законодательствода ахыр эки жылны ичинде болгъан тюрлениулени юсюнден жыйылыугъа къатышханланы Виталий Дмитриев шагъырейлендиргенди. Биринчиден ол юлюшлю къурулуш бёлюмде законда жангычылыкъланы юслеринден айтханды. Бюгюнлюкде республикада быллай халда 154 кёп фатарлы юйню къурулушу барады. Сагъынылгъан тюрлениуле уа, Виталий Сергеевич айтханнга кёре, алагъа къошулгъан инсанланы сейирлерин толуракъ къорууларгъа деп кийирилгендиле.

Саулай къыралда «дача амнистия» бла байламлы законну болжалы 2026 жылгъа дери созулгъанды. Быллай мюлклери болгъанла аны кадастр эсепге женгил халда салыргъа боллукъдула. Алай этерча аладан жаланда техника план эмда жер участкаларыны къагъытлары керекдиле. Къабарты-Малкъарда 48 терек бахчачылыкъ биригиу болгъанын эсге алса, бу законну магъанасы адамлагъа бек уллу болгъанын белгилерге тийишлиди.

Былтыр 22 декабрьде къабыл этилген 445-ФЗ закон кадастр ишлени тамамлау сферада жумушланы тийишдиреди эмда аланы бюджетледен тышындан ырысхыны къоратып тамамларгъа эркинлик береди. Бизни регионда быллай ишни орталыкъ багъасы беш минг сомду, саулай къыралда уа он минг сомгъа жетерге да болады.

Озгъан ёмюрде къырал предприятиялада уруннган гражданлагъа къадар гараж берилген эди. Аладан сора да быллай мюлклери болгъанла кёпдюле. Алай аланы къагъытлары уа барында да барды дерча тюйюлдю. «Гараж амнистияны юсюнден» закон ол кемчиликни кетерир хыйсап бла жарашдырылгъанды. Кадастр палата уа аны толтуруу жаны бла «жол картаны» къурап басмалагъанды. Анда кёп тюрлю излемле, жорукъла, амалла бардыла, алай къысхасы уа алайды: гаражны неда ол орналгъан жер участканы къагъытлары жокъ эселе, сора дагъыда тийрени планында аллай объект кёргюзтюлмеген эсе – аны законлу халгъа жаланда сюдге барып кёчюрюрге боллукъду. Къагъытларын жарашдырыргъа сюйген да алай этерге керекди. Саулай республикада бюгюнлюкде 58 гараж кооператив барды.

Къырал кадастр эсепге салыу ишни игилендирир хыйсап бла 120-ФЗ закон жарашдырылгъанды. Анда аны бла байламлы къадар жумушла белгиленедиле. Эм башына гражданланы сейирлерине бузукълукъ этилирге боллугъундан къутулуу салынады.

Виталий Дмитриев андан сора да энтта талай законланы юслеринден хапарлагъанды. АСМО-ну башчысы Николай Маслов муниципалитетлени таматаларына аланы барына да эс бурургъа чакъыргъанды. Гражданланы жумушларына тынгылы къараргъа, себеплик этерге, сейирлерин эм башына салыргъа кереклисин да белгилегенди.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м