ПРОЕКТЛЕНИ СЕБЕБИ - ЖАНГЫРТЫЛГЪАН МЕКТЕПЛЕ, БИЛИМ БЕРИУ АРАЛА

Школлагъа тынгылы ремонт этиу жаны бла быйыл Къабарты-Малкъарда аслам иш этилликди. Саулай алып айтханда, бу эки жылны ичинде элли мектеп жангыртыллыкъды.

Дагъыда «Билим бериу» миллет проектни чеклеринде, Россейни Жигити Г. Н. Трошевни атын жюрютген 11-чи орта школну мурдорунда «Кванториум» ара ачыллыкъды. Андан сора да, элледе бла гитче шахарлада 37 орта школда «Точка роста» деген бёлюмле къураллыкъдыла. Орта билим берген тёрт учрежденияда уа онбир мастерской ишлеп башларыкъды.

Онюч орта школда онбеш спорт залгъа ремонт этилликди. «Земский учитель» деген къырал программаны хайырындан жети педагог биришер миллион сом къоллу боллукъдула.
Быйыл юч орта школну къурулушу башланырыкъды. Келир жыл а аланы санына энтта да жетиси къошуллукъду.

Этилген ишлени саны да асламды. Эсге сала айтсакъ, «Билим бериу» миллет проектни чеклеринде былтыр республикада юч орта школну къурулушу башланнганды: Прохладныйде (785 жерли), Нарткъалада (500 жерли) эм Куба элде (500 жерли). Солдатская станицада эмда Чегемде ишленнген жангы школла уа хайырланыугъа берилгендиле. Дагъыда 38 «Точка роста» ачылгъанды, Нальчикде 4-чю номерли школда «Кванториум» къуралгъанды, 1-чи номерли школ-интернатда бла Приближная станицада аллай учрежденияда бирер «Доброшкола» ара ишлеп башлагъанды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м